TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - VĨNH BÁ (TRÍCH ĐOẠN)

October 13, 2017 | Tác giả: Dạy Kèm Quy Nhơn Official | Danh mục: Business
Share Nhúng


Mô tả ngắn

Download TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH - VĨNH BÁ (TRÍCH ĐOẠN)...

Mô tả đầy đủ

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

VĨNH BÁ

TR

MỒN

ẦN

vM &ữịwềă vm @41 ề[email protected](S

NHÀ XUẤT BẢN ðẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TIẾNG ANH

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONTÀI LIỆU THAM KHẢO

\

'

-

TP

ĐẠ O

HƯ NG

ẦN

TR

B

00

10

+3

P2

-

CẤ

-

A

--

Í-

-

-L

-

ðÈ TH I các năm trirớc ñể ỉấv vãn bàng ’‘Cambridge Certificate in Advanced English", từ tập 1 ñến tập 6. Advanced G ram m a r & Vocabulary, cua Mark Skipper, Nxb Express Publishing, 2000. • ■ Advanced L anguage Practice, của Michael Vince,Nxb Heinemann, 1994. Advanced Prospects, cùa Ken Wilson, MACMILLAN, 2003. Upstream Advanced, của Virginia Evans, Express Publishing, 2003 . C am brisge CAE Course, cúa Mary spratt & Linña B. Taylor, Cambridge University Press, 1997. Advanced E xpert CAẸ, cùa Jane Beil và Roger Gower. Nxb Pearson Longman, 2008. ' ; CÀE Result, của Kathy Gude and Marv Stephens, Nxb Oxford University Press, 2008. Fast T rack to CAE, của Fiona Joseph,Nxb Pearson, Ì 999 CAE Practice Test Plus, cùa Alan Stanton và Susan Morris,Nxb Longman, 1999. . C PE Use of English, cùa Virginia Evans, Express Publishing, 2002 Test Y ourself to Proficiency^ của Susan Morris, va Alan Stanton, Nxb Nelson, 2007. Objective Proficiency, của Annette Cape! và Wendy Sharp, Nxb Cambridge. Proficiency M asterclass, của Kathy Gude, Oxford University Press, 2002 Progress to Proficency, của Leo Jones,Nxb Cambridge, 1993. Rising S ta r Practice Book, cùa Philip Kerr và Luke Prodromou, Nxb MacMillan. 2000. F irst C ertificate,E xpert của Richard Mann và Nick Kenny,Nxb Pearson, 2008. First C ertificate M asterclass, của Simon Haines và Barbara Steward, Nxb Oxford 2005. FC E Use o f English, cùa Mark Harrison, Oxford, 2005. FC E Language Practice, của Michael Vince,Nxb MacMiian, 2003.

TO ÁN

-

Ĩ

NG

ị-.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

- The Online English Grammar, cùa Anthony Hughes, 2001. T est Y ourself P hrasal Verbs, của Jake Allsop,Nxb Pearson 1990Two-word V erbs in English, của J.N. Hook, Nxb Heine «&. Heine, 2002-

BỒ

ID

ƯỠ

-

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

*

ị'j <

.Q UY

5r

NH ƠN

LỜỊ NÓI ðẦU

TP

iịiệii giảng idạ^lvầ cho các tỊợịc stnh m ột tư liệu luyện tập ñể cung cố kiến th ứ c trước các ki Ệii. j: ■

HƯ NG

ĐẠ O

ð ể rèn luyen thềm từ vựng, học sinh có thề làm các chương từ 1 ñến V (M ultiple C hoice Tests, Lexical C loze Tests, o p e n C loze Tests, W ord F orm ation và Trios o f G apped Sentences). Các chương VI (Sentence C om pletion) và VII (Error C orrection) ñùng cho việc rèn luyện kĩ năng nhận biết cấu TÚC câu.

TR

ẦN

B a chư ơ ng VIII {Prepositions), IX (P hrasal Verbs) và X (C orrect Verb F orm s) là nhừ ng bài tập quan trọng về giới từ, ñộng từ kép và dạng ñộng từ là những ñiểm ngữ pháp luòn ñược hỏi ñến trong mọi kì thi tiếng A nh.

P2

+3

10

00

B

C hư ơng X I (R eading C om prehension) là phần không thể thiếu trong m ọi giáo trình tiếng Ạ nh, cung cấp các bài ñọ c ñể rèn luyện k ĩ năng hiểu vãn. C âu hỏi ñi kèm bài ñọc thuộc nhiều dạng khác nhau, tron g ñó dạng câu hỏi ñ a chọn lựa (M ultiple C hoice Q uestions) là thông ñụng nhất trong các kì thi ở nựởc ta.

Í-A

CẤ

N goại trừ chương I (M ultiple C hoice T ests) v à II (Lexical C loze T ests) ĩà nhữ ng câu hòi trắc nghiệm về từ vựng quen thuộc, các phần khác chứa nhưng, câu hỏi tự luận yêu cẩu người học phải viết câu trả lòi. M ặc dù các kì thi Tú Tài và ðại học không còn sử dụng câu hỏi tự luận nữ a như ng m uốn làm ñúng câu hỏi trắc nghiệm , người học phải luyện tập qua những câu hỏi tự luận này.

TO ÁN

-L

C uối sách là 2 ph ụ lục về giới từ ñể học sinh tham khảo khi làm các bài tập thuộc chưcmg VIIĨ và IX.

NG

T âp sách này thích hợp cho các học sinh ñang ôn thi tú tài, cao ñẳng v à ñại học, và ñặc biệt có ích cho các học sinh chuyên ngữ và'các học sinh trong dội tuyển tiếng A nh chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Tiếng A nh cấp quổc gia, tỉnh hoặc thành phố.

BỒ

ID

ƯỠ

X in chân thành cảm ơn các tác giả và các nhà xuất bản có tư liệu m à chúng tôi m ạo m uội ñưa vào tập sách nảy. N gười sưu tập v à tuyển chọn Vĩnh B á 3

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

MULTIPLE CHOICE TESTS

1 I find the way she keeps playing with her hair really ____ . A. thrilled B. irritated c. thrilling D. irritating

2.

She w a s_____ to discover that she had won first prize. A. excited B. lucky c. astonished D. nervous

ĐẠ O

3. You m ust have fe lt_____ when all your exams were over. A. relieved B. upset c. irritated

TP

.Q UY

1.

NH ƠN

Choose the best alternative to fill the gap in. each of the fpllowing sentences.

D. cross

The Silence o f the Lambs is the m o st_____ film I ’ve ever seen. A. terrified B. terrifying c . scared D. excited

5.

I w as_____ th a t Tom could come to the party after ail. A. irritating B. nervous c. furious

D. glad

ẦN

HƯ NG

4.

The m anager really wanted Anna to join the company: he believed she would bẹ a valuable ' to his team of sales people. A. addition B. accumulation c. supplement D. appendage

7.

Everything included, the cost of our new living room came to a _____ total of £10,000. A. full B. great c . gross D. grand

+3

10

00

B

TR

6.

CẤ

If you know when you’re coming back it would be better to buy a _____ ticket A. first-class B. single c. return D. one-wayA

9.

P2

S. When the ship docked a t Hamburg, they found a _____ in th e hold, A. gate-qrasher B. stowaway c . interloper D. trespasser

Í-

10. Cheese and spinach pie is a traditional G reek_____ A. cụỉsỉne B. food c . course

D. dish

TO ÁN

-L

11. How long does it usually take to ■■ for ạ domestic flight? A. check in B. check out c check over D. check on 12. The brochure stated the hotel was situated _ A. direct B. right c. precise

beside th e sea. D. exact

,v

ƯỠ

NG

13. Sheila had butterflies in h e r _____ before the interview. A. face B. heart c . palms D. stomach

BỒ

ID

14. I hadn’t been riding before and could barely_____ the horse at first. A. get into B. get out of c . get on D. get off

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

5

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

15. I misread th e tim e on the ticket and w e____ _ the plane. A. caught B. got on. c . lost D. missed

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

.Q UY

IS. Although Vicky looked pretty much the same after all those years, I noticed _____ changes which made her look even more beautiful them I remembered. A. subtle B. sensitive c . fair D. joint

ĐẠ O

TP

17. I f they had been w earing_____ they might have survived when their plane crashed into the sèa. A. cabins B. seat-belts c. life-belts D. yachts

A. course

B. time

c . path

HƯ NG

18- If you have a minor illness, it’s usually better ju st to let nature take its D. way

TR

ẦN

19. The scientist wanted to _____himself from the controversy following th e failure of the experiment. A. drive B. space c . distance D. lengthen

B

20; They're starting th e ir by flying to Tokyo. A. travel B. voyage c . journey

D. trip

+3

10

00

21. The shop assistant was m o st_____ when I told her th a t there was no price on the ja r of olives. A. helpless B. unhelpful c . thoughtful D. .unhelpfully

CẤ

P2

22. He may not be good looking but he’s one of th e m o st____ _ people I’ve ever met. A. likely B. unlikely c . likeable D. likenessA

23. I don’t know why exactly bu t I suspect him of being____ _. A. dishonesty B. dishonest c . dishonestly D. honesty

-L

Í-

24. He hired a _____ to try to follow her everywhere she went. A. private investigator B. caretaker c . lifeguard D. traffic warden

ƯỠ

2

NG

TO ÁN

25. H e runs a v ery____ business selling spare parts for cars on the Internet. A. profiting B. profitable c . profit D. profitably

BỒ

ID

1. 2.

T h e _____ in our building often falls asleep a t the front desk. A. caretaker B. stockbroker c . undertaker D. bookmaker

He took_____ with many of the points she made, claiming they were incorrect. A. exception B. issue c . áccount D. trouble

6

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

The sink is completely blocked so we’ll have to get a ( n )______ . A. m iner B. undertaker c. surgeon D. plumber

4.

The organisers______how many people would be attending th e course and th ere were not enough chairs. A. underestim ated B. overestimated c . overrated D. estimated

5.

_____ a minute! I can’t find my.keys. A. Keep on B. Hold on c. Go on

TP

.Q UY

3.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

D. Carry on

You ju st never lift a _____ to help m e —I have to do everything myself? A. shoulder B. hand c. finger D, w rist

7.

Scientists seem to be trying to push t h e _____ of nature to th e limit. A. laws B. codes • c. rules D. regulations

8.

There was a ______on the door who wouldn’t let us into the disco. A. referee B. lifeguard c . wrestler D. bouncer

9.

I won’t act in films th at are too violent —I _____ the line at that. A. paint B. make c . draw D. v/rite

TR

ẦN

HƯ NG

6.

+3

10

00

B

10. I had lost my glasses in the water and could barely _____ the edge of th e river. A. notice B. recognise c . rem ark D. distinguish

P2

11. If y o u to Berlin, call my friend P eter'and say “hello” from me. A. will go B. won’t go c. go D. going

A

CẤ

12. She gets fifteen per c e n t____________on every insurance policy she sells. A. salary B. commission c . bonus D. pension next year and spending the re st of his life

-L

Í-13. My u n d e is thinking of travelling round th e world. A. retiring c . being sacked

B. being made redundant D. being resigned

TO ÁN

14. Before they opened the new factory a lot of th e young people round here were ____________the dole. A. in B up c. at D. on a position as general manager. B. applied for c . solicited

D. asked

ƯỠ

NG

15. She has A. applied

ID

16. I worked all sum m er but I didn’t _____ enough to save any money. A. gain B. win c . pay D. earn

BỒ

17. In the interview they asked if I had m uch ______with computers. A. experience B. experiment c . experiments D. experiences

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

18. Many governments have tried to b a n _____ . A. syndicates B. employers c . trade unions

D. employees

. from you and receiving your brochure. B. hearing c. hear D. hears

.Q UY

20. I look forward to A. heard

NH ƠN

19. There is a special section of the newspaper entirely devoted to jo b _____. A. advertisements B. announces c. propaganda ð. publicity

D. courts

22. People sometimes use baseball_____ as weapons. A. clubs B. sticks c. bats

D. rackets

ĐẠ O

TP

21. Are there any squash . in the area? A. greens B. pitches c. rings

HƯ NG

23. It doesn’t m atter which football team you support th e _____ is always in the wrong. A. linesman B. referee c . arbitrator D. umpire D. set

ẦN

24. I think th e ____ _ is a b it too high, don’t you? A- net B. ring c . pitch

10

00

B

TR

25. _____ , I w ant to explain why the team has not managed to get into the first division. A. At the end B. In the end c . Finally D. Last

I ’d like to buy the radio, bu t I haven’t got any money on me a t the moment. Could y o u _____ for me for a day or two? A. bring it round B. lay it in c . take it in D. p ut it on one side

2.

“Were you told to get dinner ready?” “No, I did it of ray ow n _____ A. desire B. accord c. idea

-L

Mr Nejyrich invited his guests to ail expensive restaurant. However, he felt at ease. A. sick B. painful c . ill D. unwell

Police blamed a small hooligan_____ in the crowd for the violence which occurred. A. constituent B. element c. division D. portion

NG

4.

will

TO ÁN

3.

D.

Í-A

CẤ

P2

+3

1.

The police arrested the wrong man mainly because th e y _____ the names they had been given by the witness. A. bewildered B. merged c. confused D. puzzled

8

BỒ

ID

ƯỠ

5.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

6. The police car raced down the street with th e _____ blaring. A. siren B. bell c. gong D. alarm His parents died when he was very young so he w as_____ by an aunt. c. taken after D. brought up Ạ. grown up B. taken care

8.

I have been eating honey so my fingers a r e _____ . A. dirty B. sticky c. wet

D. yellow

NH ƠN

7.

.Q UY

9.5 Mrs Proper always tells her child not to talk with his mouth Á. wide B. open c . together D. full

ĐẠ O

TP

10. I have always ■ ■ my older brother for his courage and honesty. A. taken up B. taken after c . looked up to D. looked after 11. After the guests had left we were allowed to eat th e _____ cakes. A. remaining B. left c . missed D. additional

HƯ NG

12. Don’t be 50_____ ! He was only joking. A. sensible B. senseless c . sensitive

D. insensitive

ẦN

13. The conspirators were plotting th e _______________ of the government. A. overthrow B. disaster c . demolition D. catastrophe

C- become

D. had

10

00

15. My sister has j u s t_____ sixteen. A. completed B. turned

B

TR

i, 14. When I entered the room, the children w ere____ _ over the last orange A. consulting B. discussing c. squabbling D. participating

+3

16. A good way o f _____ food is keeping it in. a fridge. A. enduring B. extending c . prolonging

D. preserving

CẤ

P2

17.. Many Asian countries still rely on rice as th e _____ food. A. staple B. capital c . superior D. winningA

V 18; The dish had a very interesting taste as it w as______with lemon. A. spiced B. pickled c . seasoned D. flavoured

Í-

19. The sight of so many sweets made the children’s mouth _ _ _ _ _ . A- drip B. water c . moisten D. wet

TO ÁN

-L

20. J u s t think! Next month you’ll b e _______and it seems like only yesterda you were a baby. A. in your teens " B. in your teenage c . a t your teens D. teenager

NG

21. “Another cup of coffee?” — “No, bụt thanks ' A. not at all B. for all c. all the same

D. you for all

BỒ

ID

ƯỠ

22. It was v ery ______ of you to lend us your car for the whole week. A. generous B. ambitious c. modest D. thoughtless

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

23. We’ll have to find someone to ___ our plants while we’re away on holiday. A. bring up B. get on c. grow up D. ỉoọk after

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

.Q UY

24. I don’t think you should be s o _____ with the children. Watching television for half an hour a day won’t do them any harm. A. stubborn B. strict c. reliable D. thoughtful

ĐẠ O

TP

25. It was v e ry _____ of you to eat the last slice of cake without asking. A. ỉoyal B. sensitive c. self-confident D. naughty

HƯ NG

4

1. Even very active children often stop playing sport when th ey _____. A. tel! off B. bring up c . grow up D. look up There is some controversy over who is responsible for th e ______ of penicillin. A. creation B. discovery c . invention D. revolution

3.

I inferred_____ his rem ark th at Mrs Vegetarian doesn’t eat meat. A. from B. of c , to D. with

4.

He said he would sue us, b ut I don’t think he’l l _________ his threat. A. achieve B. bring about c . perform D. carrvout

5.

How about a glass of orange juice to _____ your thirst? A. quash B. quench c . quell

D. quieten

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

2.A

6. He was arrested for trying to p ass_____ notes at the bank. A. camouflaged B. fake c . counterfeit ð. fraudulent

Í-

7. T he safe deposit b ox ___ a high-pitched sound when it was moved. A- ejected B. excluded c. expelled D. emitted

TO ÁN

-L

3. H er chain was made o f_____ gold, unmixed with any other metal. A. pure B. dishonest c . cỉean D. right I haven’t b ee n _____ Pete lately. A. getting up to c . getting on with

B. getting through to D. getting round to

NG

í.

ƯỠ

LO. Although it was only • jewellery, it looked real enough. A. fictional B. untrue c . invented D. imitation

BỒ

ID

.1. You are late again - please try to b e ________ in future. A. accurate B. punctual c . efficient

D. reliable

2. After he broke the window, the boy w as_____from school. A. exiled B. excluded c . extracted D. expelled 0

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

13. A child’s first five years are the most im portant as far as learning is B. affected I

c. hit

14. I don’t thin k they’ll be taking cause th ere aren’t many students. Á. up B. in

D. touched

any m ore teachers this term be-

.Q UY

A. concerned

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

c. on

D. over

ĐẠ O

TP

15. Could you sp eak _____ a bit? We can 't hear you at the.back o f the room. A. out B. loud c . over D. up

HƯ NG

16. I’m going to take a couple o f d ays_____ next month to help my sister move house. A. over B. off c. out D. up 17. The police_____ off the street where the bomb had gone off. A. cordoned B. battened c . fastened D. shuttered D. unm istakable

TR

ẦN

18. We all m ake mistakes; no-one i s _____ . A. fallible B. infallible c . mistaken

19. Everyone laughed when he took_____ the teacher so well. A. over B. up c . off

00

B

D. out

+3

10

20. He offered me $500 to break my contract. T h at’s • . A. bribery B. blackmail c. compensation D. reward

CẤ

P2

21. It was such a shock to receive a letter like th a t _____ . A- in th e red B. out of the blue c. in the pink D. over the moonA

22. T he hooligan_____ the money out of my hand and ran away. A. snatched B. gripped c. clutched D. withdrew

-L

Í-

23. As he was caught i n _____ of a gun, he was immediately a suspect. A. control B. possession c. ownership D. handling

TO ÁN

24. He is doing a science_____ at the University of Edinburgh. A. career B. certificate c. title D. degree D. in

ƯỠ

NG

25. T he teacher told us to learn the irregular v e rb s_____ heart. A. to B. at c. by

T he conductor A. told

2.

The first thing he did was to ____ his shoelaces and take his shoes off. A. disconnect B. mislead c. undo D. unpack

BỒ

ID

1.

' th e boys off for misbehaving on the bus. c. shouted D. cried B. said

11

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

4. An ĨQ test is supposed to measure th e ____ _ of your intelligence. A- level B. extent c. degree D. size

NH ƠN

3. After considering the case, the judge put the young offender______ for two years. A. in charge B. in control c . on trial D. on probation

She was sent out of the examination room because the examiner caught h e r_____ . A. sneaking B. cheating c. lying D. copying

6.

We used to ______all sorts of things when our parents went out. A. get through to B. get over c. get up to ÍX get on witb

7.

I knew th at som ething_____ was going on as soon as I walked into the room. A. huge B. odd c. vast D. massive

8.

If I don't write you a note to say you have a doctor’s appointment, the teacher will think you are playing____ _. A. tru an t B. the fool c. for time D. hard to get

9.

I’ve got so much spare tim e now I’m thinking of takin g ______à new hobby like stamp collecting; A. in B. off c . up D. over

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

5.

P2

+3

10

10. You are not very today, Hugh. W hat’s the m atter? I ’ve never known you so quiet. A. chattering B. loud c. speaking D. talkative

CẤ

11. Rita is n o t _____ of doing this work - she should change her class. A. fit B. capable c. possible D. suitableA

12. It should b e _____ th at students are expected to attend classes regularly. A. marked B. reminded c . perceived D. noted

TO ÁN

-L

Í-

13. The traffic policeman let h e r _____ with a warning though she was driving way over the speed limit. A. up B. off c. on D. ou€

NG

14. This is an exciting book w hich_____ new ground in educational research. A. breaks B. reaches c. scratches D. turns

BỒ

ID

ƯỠ

15. The tutorial system a t Oxford and Cambridge is t h e _____ of many universities. A. sorrow B. jealousy c. regret D. envy

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

17. He was very thrilled when he heard be h a d _____ the exam. A. passed B. approved c. failed D. won

NH ƠN

16. When the detectives finally trapped him, he had t o _____ to lying. A. recourse B. resource c. resort D. retort

.Q UY

J.8. I wish he’d let us make some of the decisions instead of completely tak* in g______ all our meetings. A. in B. over c . off D. up

TP

19. _____ my opinion, students shouldn’t have to repeat the year if they fail their exams. A. In B. Át c . On D. From

ĐẠ O

, 20. Prof. Rush was speaking so quickly I couldn’t _____ what he said. A. accept B. listen c. catch D. take the information given in th e lecture. c . admire D. listen

HƯ NG

21. Jane said she could not . A. accumulate B. absorb

TR

ẦN

22. Mr Wellbred went to a school w hich_____ good manners and selfdiscipline. A- blossomed B. planted c . harvested D. cultivated

00

B

23. The smell of the b u rnt cabbage was so _____ th at it spread to every room. A. pervasive E. effusive * c . extensive D. diffuse

+3

10

X 24. Suddenly I understood perfectly and everything fell_____ place. A. down B. for c. into D. outA

CẤ

P2

fi 25. M r Horrid was a terrible teacher and obviously n o t_____ for teaching. A. cut in B. cut on c . cut up D. cut out

Most o f t h e _____ were unimpressed by his latest film. A. reviews B. criticising c. critics D. comments

2.

It was so em barrassing when Romeo forgot h is ______ in the second act. A. paper B. lĩnes c. part D. script

3.

Ỉ hope th e film has a happy Ẩ. finish B. end

TO ÁN

D. ending

NG

High risk sports have realĩy ta k e n _____ . A. up B. off c. in

BỒ

ID

ị.,5.

c. finale

It’s surprising the performance went so well after only three A. rehearsals B. auditions c. applauses D. directions

ƯỠ

4.

-L

Í-

1.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

D. on 13

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

The p erso n ___ the orchestra was a young woman in her early twenties. A. composing B. directing c. conducting D. leading

7.

We’re always playing tricks on Pete because he takes ages to _____ on. A. catch B. keep c . pick D. get

8-

Little Tom did no t like his firs t______at school at all. A. course B. period c. presence D. term

9.

There was a (n )_____ against the College's new syllabuses. A- bang B. outcry c . scream D. whist

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

6.

HƯ NG

10. New students m u s t_______________ for classes before term begins. A. enrol B. enter c. join D. teach 11. When you listen to a lecture, it is useful t o _____ the im portant points. A. clear B. put down c. notify B. write on

TR

ẦN

12. Prof. Silver was a most effective speaker and his audience seemed to on his every word. A. catch B. cling c . hang D. hold

10

00

B

13. My brother found it difficult to learn to write because he is ________ . A. left-handed B. right-handed c. sỉngle-handeâ D. two-handed

CẤ

P2

+3

14. In writing the account of his summer adventures, Neville chose not to his experiences in the order in which they happened. A. compose B. classify c. compare D. arrange

A

15. This cheese has gone______________ . You’ll have to throw it away. A. mouldy B. decayed c. stale D. contaminated

Í-16. The steak looked tender, bu t it was as tough a s _____ . A, a belt B. a saddle c . old boots D. rubber

TO ÁN

-L

17. Dinner will be served____ but we haive time for a drink before then. A. actually B. currently c. lately D. presently 18. Can you help me w ork _____ the answers to these m aths problems? A. in B. out c. up ð. off

ƯỠ

NG

19. I can agree with you to a certain _____ , Professor, but not .entirely. A. pan B. level c. extent D. way

BỒ

ID

20- The Examination Board have recently changed the ____ for the Diploma in History. A. brochure B. syllabus c. programme D.. compendium

21. Slow down a bit. I can’t ________ up with you when you walk so fast. A. get B. hold c. keep D. work

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

22. The lecturer spoke so fast that Ị ;found it hard to take / what he was saying. / A. away B. up c. over / D. in

c. drawn

TP

D. spotted

HƯ NG

25. Sign your nam e on th e _____ line. A. dotted B. broken

D. blow

ĐẠ O

24. Failing the final exam was a b ig _____ to my hopes. A. band B. kick c. hit

.Q UY

23. In the examination you may be asked for comments on various _____ of a topic. A. angles £. features c. aspects D. qualities

7

We shall have to use th at glass as we are a cu p _____ . A. few B. short c. m inus D. less

2.

Some language students reach a h ig h _____ of competence in communication. A. degree B. grade c. level D. m ark

3.

Unfortunately, state schools don’t have much in t h e ______ of sports facilities compared to private schools. A- p art B. case c. means D. way

4.

Your answers to the examination questions m u st _____ exactly the in structions given below. A. accompany B. follow c. conform D. keep

5.

It is very difficult t o _____ the exact meaning of an idiom in a foreign language. A. convert B. transfer c. exchange D. convey

6.

On Sunday, Vivian studied for seven hours _____ . A. on end B. at once c. in full

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

1.

D. at length

ƯỠ

NG

7* Tom handed in the test and awaited the re su lts _____ . A. in th e same breath B. out of breath c . w ith bated breath D. under her breath

BỒ

ID

8.

9.

Don’t tell me your nam e again. It’s _____ . A. off my chest B- in my mouth c. a t my fingertips D. on th e tip of my tongue

She’s had a ______in h er left shoulder for a week now. A. sore B. ache c. pain D. h u rt 15

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10. Do you think parents should_____ theif- children from spending too much time online? A. deny B. refuse c. disqualify D. prevent

A. h eart

B. brain

c . mind

D. chest

NH ƠN

11. He criticised h er in the meeting and I’m afraid she’s really taken it to

TP

.Q UY

12. He was so badly injured th a t they had to bring on a ______and carry him off the football pitch. A. bed B. hammock c. stretcher D. bunk

ĐẠ O

13. In some countries you don’t need a doctor’s _____ ; to buy antibiotics. A. recipe B. prescription c. receipt D. note

HƯ NG

14. The n u rse took h is _____ and checked th at he was comfortable. A. heat B. fever c . tem perature D. therm al 15. You_____ be hungry again. We’ve just had lunch! A. m ightn’t B. can’t c . may nọt

D. m ustn’t

TR

ẦN

16. Jane is so ______in her work th at it would be a pity to disturb her* A. inten t B. attentive c . consumed D, absorbed D. struck

00

B

17. It suddenly_____ on me what he really meant. A. dawned B. came c . hit

+3

10

18. You will need a pen and some paper to _ ___ _ this problem. It is too difficult to do in your head. A. discover B. work out c . realise D. find out

CẤ

P2

19. The little country hotel served them a meal fit for ______ . A. a king B. a lord c . an emperor D. a queen

A

20. Let m e _____ the MI before we leave this restaurant. A. arrange B. conclude c . settle

D. pay up

Í-21. Would you please_____ from smoking while the lecture is in progress? A. refrain B. keep yourself c . avoid D. stop

-L

22. This course_____no previous knowledge of the subject. A. assembles B. assumes c. assigns ð. assures

TO ÁN

23. The students paid _____ attention to th eir distinguished professor. A- respectable B. respected c . respectful D. respective

25. Have you • A. enrolled

for any evening classes next term? B. engaged c . inscribed

D. signed

BỒ

ID

ƯỠ

NG

24. Mr Discontent wanted tó complain to the waiter but was afraid of m aking a ( n )._____ . A. act B. dram a c . play ð. scene

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Can you pass me a knife? I want t o _____ these onions. A. fry B. roll c chop D. grate

2.

She had t o _____ her dress because she had lost so much weight. . A. shift B. change c. loosen ð. alter

3.

Look a t th a t beautiful brooch! I only paid $3 for it a t the sale. It was a re a l_____ . A. bargain B. affair c. benefit D. occasion

4.

You’ll b e _____ your money if you buy th a t hat: you will never wear it. A. giving away B. wasting c . saving D. losing.

5.

The cost of the material is in t h e _____ bill for the work. A. included B. enclosed c. held D. combined

6.

If you don’t know how to wash th a t sweater, look a t th e _____ inside the collar. A- badge B. label c. notice D. sign

7.

I don’t think I oould eat an y _____ , but I ’d like a coffee. A. dessert B. starter c. main course D. second helping

8.

Can y o u _____ the soup while I slice the bread? A. sprinkle B. whisk c . roll

D. stir

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

1.

I find it really hard to walk in shoes with very h ig h _____ . A. soles B. heels c . bottoms D. supports

+3

9.

A

CẤ

P2

10. Could you go down to the baker’s and get me a _____ _ of bread and a couple of jam doughnuts. A. loaf B. piece c . lump D. slice11. He was charged with a (n )_____ of currency regulations. A. break B. disrespect c . breach D. observance

TO ÁN

-L

Í-

12. Our insurance policy offers immediate_____ against the risk of b urglary, accident or damage by fire. A. cart B. security c. relief D. cover 13. The m an jumped out of the window and com m itted_____ . A. suicide B. homicide c . murder D. death

ƯỠ

NG

14. She is always wearing a strange red h at with a lo n g _______in it. A. hair B. fur c . feather D. tail

BỒ

ID

15. “How would you like your hair cut, sir? - “Ju st a ______ please.” A. cut B. trim c . shave D. snip

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

.

1

7

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

16. Corporal Lucky was hit by a bullet but he was only_____ wounded. A. barely B. little c. slightly D. merely

.Q UY

17. My sister works on th e _____ in the local superm arket on Saturday mornings. A. check-through B. check-up c . check in D. check-out

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

18. We had to wait in a _____ in the post office for over ten minutes. A. row B. line c . queue D. file

ĐẠ O

19. I lost the receipt and the shop assistant refused to give me a ____ . A. discount B. refund c . guarantee D. exchange

A. shop

B- hold

c . stock

HƯ NG

20. They said they could order it for me because they didn’t have my size in D. store

ẦN

21. Our local superm arket charges a lot t o _____ groceries. A. deliver B. carry c. bring D. bear

B. acquitted

c. forgiven

00

A. absolved

B

TR

22. The accused man was able to prove his innocence a t th e trial and was D. pardoned

+3

10

23. If the terrorists a re not sent to prison, there will be a public_____ . A- attack B. onslaught c. recrimination D. outcry

CẤ

P2

24. The prisoners had spent almost a m onth digging a _____ before the guards discovered it. A. pipe B- tunnel c. subway D. passA

25. He was thrown into prison a n d _____ of his property. A- confiscated B. denied c . removed

-L

Í-

9

D. deprived

Don’t take th a t road. There’s always v ery_____ traffic along there. A. heavy B. strong c . powerful D. hard

2.

She's s o _____ skinned th a t nothing offends her. A. hard B. thick c. strong

NG

D. heavy

This tea is to o _____ for me. Could you bring me some hot water? A. strong B. thick c. hard D. heavy

ƯỠ

3.

TO ÁN

1.

The older children used t o ____ on him in the playground at lunch time. A. get B. hit c. pick D. beat

5.

P u t the lid back on the tin so th at the biscuits_____ crisp and fresh. A. stay B. bring c. get D. become

BỒ

ID

4.

18

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

: 7. Miss Diligent did nine hours’ _____ studying a day for her exam. A. solid B. heavy c . powerful D. big

NH ƠN

I ’m afraid th a t the herring we had for supper has given m e______A. sickness B. indisposition c. infection D. indigestion

.Q UY

6.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I suppose X______lent the book to Simon, b u t I’m almost sure I didn’t. A. might B. could c . m ust have D. m ight have

ĐẠ O

9.

TP

8. It was during my stay in India th at I _____ taste for very hot curry. A. gained B. acquired c . got D. received

HƯ NG

10. You th a t m an our phone number. I didn’t tru st him a t all. A- m ust no t have given B. might not have given c . should not have given D. could not have given

ẦN

11. The hot w eather has made th e _____ even worse. A. famine B. drought c . floods

D. hail

TR

12. Fortunately only three passengers suffered m in o r_____ A. h u rts B. pains c . injuries D. damages

10

00

B

13. T he government have declared a state o f______after yesterday’s ea rth quake. A. crisis B. emergency c . urgency D. danger

P2

+3

14. Scientists are working to find a cure fo r_____ like AIDS. A- ills B. infirmities c . diseases ð. complaints

A

CẤ

15- Thousands o f_______are fleeing the war in th e north. A. em igrants B. employees c . escapees D. refugees16. This lime juice n ee d s______ before you can drink it. A. diluting B. -dissolving c . softening

D. watering

-L

Í-

17. P u t the oran ge__in th e waste basket, n o t on the floor A. skin B. find c . shell D. peel

TO ÁN

18. People were injured b y _____ stones the size of tennis balls. A, sleet B. gale c . hail D. snow

NG

19. The food they serve here is excellent because they have a fin e___ . A. cooker B. chef c . headwaiter D. stove

ID

ƯỠ

20. I can’t rem em ber Many’s number. Fit have t o _____ in the phone book. A. look it up B. look it c . look for D. look it out

BỒ

21. They arrived so late for the meal, th at the food w as_____ . A. dried B- hard c . spoilt D. lost

22. Don’t bring those clothes in off the line yet. They’re still a b i t _____ . A. humid B. mild c . cool D. damp 19

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

24. A ____ of wind blew my hat off. A. pufF B. draft

NH ƠN

23. She had j u s t _____ the shell of the hard-boiled egg and was starting to . peel it. A. burst B. cracked c. fractured D. shattered

c. gust

D. breeze

TP

.Q UY

25. They have closed the centre of the city to traffic because o f_____ . A. overpopulation B. contamination c. famine D. pollution

ĐẠ O

10

I can g e t_____ on a lot less now th at I don’t have to pay rent. A- over B. down c . by D. through

2.

I am ’ furious with Charlotte. How could she forget our wedding anniversary? A. absolutely B. extremely c. very D. terribly

3.

Her sole A. role

4.

Be careful not to A. bend

5.

Can’t I A. convince

ẦN

TR

00

B

the trav too much or the classes will slide off. B. tilt c. incline D. twist

+3

10

you to another piece of cake? B. persuade c. pull

P2

I couldn’t open the wine as I didn’t have a A- corkdriver B. corkscrew c. lever

CẤ

7.

in the hotel kitchen was peeling potatoes. B. profession c .jo b D. work

We’ve got two cats and they get A. down B. through

A

6.

HƯ NG

1.

D. tempt .

D. screwdriver

very well together. D. by

c. on

I haven’t had a chance to read anything ap art from the _ in today’s paper. A- headings B. titles c. captions D. headlines

9.

How many television_____ do they have in your country? A. canals B. channels c. ways D numbers

TO ÁN

-L

Í-8.

10. I wish the papers weren’t always so full of • A. gossip B. rum our c. slander

NG

11. My favourite radio ______is Radio 3. A. canal B. channel

c. station

D. way

12. A rude boy_____ his tongue oat a t me. A. put B. stuck c. showed

D. took

ƯỠ ID BỒ

about the royal family. D. chat

20

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh TúWWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

13. Do you know w h a t_____ Radio 3 is on? A. frequency B. line c . dial

/

14. The S un is a newspaper with a _____ of over three million. A. distribution B. coverage c. circulation D. sales

his relationship with Jenny. c. over D. up

TP

16. He never really g o t____ A. through B. by

.Q UY

15. Can you pass me th e _____ control? I want to see if my favourite soap has started. A. far B. removed c. distant D. remote

NH ƠN

D. position/

ĐẠ O

17. W aiting outside the examination room, I trembled w ith _____ : A. comprehension B. apprehension c. expectation D. tension

HƯ NG

18. I’m terribly sorry but we haven’t got any copies of th e book in stock. They so ld ______ early ,this morning. A, out B. up c . through D. over

TR

ẦN

19. It i s ______th at students will have doubled their vocabulary in three months. A. worry B. foreseen c . hope D. anticipated

10

00

B

20. I wouldn’t eat those gooseberries if I were you, they don’t look_____ to me. A. ripe B. ready c . formed D. underdone

CẤ

P2

+3

21. In a multiple-choice exercise it’s sometimes easier t o _____ the wrong answers before choosing the right one. A- omỉt B. exclude c . give D. eliminateA

22. T hat fish smells terrible! Throw it in th e _____ . A. bin B. rubbish c. sink D. waste-paper basket

-L

Í-

23. I couldn’t g e t_____ to Wendy so I left a message on her answering machine. A. over B. through c . by D. up

TO ÁN

24. I was completely A. exhausted

out after running so far. B. ru n c . worn

■ , she has had several years’ exc . However

' D. Furthermore

BỒ

ID

ƯỠ

NG

25. She is hard-working and effident. perience of this kind of work. A. As well as B. Not onlỵ

D. rubbed

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

21

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11 Look__________! T hat sheif is about to fall down. A. up B. out c. over

D. down

.Q UY

1.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

2. So what have you been getting_______________while I’ve been away? A- down to B. away with . c. up to D. _____ was sbe very rude to ray mother, bu t she insulted ray father too. A. Not only B. As well as c . In addition to D. Furtherm ore

4.

_____ passing all her examinations, she won a major tennis tournam ent this m onth. • A. In addition B. Moreover c. Not only D. As well as

5. Please give me two A- crumbs B. flakes

of bread. D. lumps

ẦN

c. slices

HƯ NG

ĐẠ O

TP

3.

through

She her autom atic cooker to cook the meat for seven ©’clock. A. set B. put c. arranged D. timed

TR

6.

00

B

7. This knife is terrib ly _______. It won’t even cut a piece of cheese. A, sharp B. flat c . blunt D. thick

+3

10

8. The apple was s o ________________ th at he put some sugar on it. A-badB. juicy c. ripe D. sour He rubbed his finger round th e _______________________ of the glass. A. ledge B. lip c . rim D. tip

CẤ

P2

9.A

10. A Food mixer is a very useful_____ to have in the kitchen A. tool B. instrum ent c. scheme D. gadget

Í-

11. The refrigerator w as_____ with food. A. affluent B. crammed c. bloated

D. full

TO ÁN

-L

12. Our new cat is black with w hite________________________________ . A. claws B. hooves c . wings D. paws 13. As the elephant walked along he swung his A. beak B. fill c. trunk

■ from side to side. D. hump

ƯỠ

NG

14. The lio n _______when the keeper tried to make him go back into his cage. A. roared B. neighed c. mooed D. barked

BỒ

ID

15. .1 think it’s time y o u _____ and told him you think things should be changed. A. killed two birds with one stone B. put th e cat among the pigeons c . took the bull by the horns D. got out of the ra t race

22

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

17. It m ust be true. I heard it straight from th e _____ mouth. A. dog’s B. horse’s c. camel’s

.Q UY

NH ƠN

16. Why did y o u ______ and mention th e party to Roger? I t was supposed to be a surprise. A. let the cat out of the bag B. put th e cat among the pigeons c . have kittens D. kill two birds with one stone D. cat’s

ĐẠ O

TP

18. I know you’re upset about breaking up with Tony but there are plenty m o re______. A. horses in the stable B. cows in the field c . tigers in the zoo D. fish in the sea

HƯ NG

19. H alf way up the mountain there was a _____ where climbers could stay over night. A. h u t B. bungalow c . cottage D. bed-sit

TR

ẦN

20. It took them over an hour to put up th e ir________. A. hut B. tent c. caravan

D. town

00

B

21. H e lives in a tin y _____ up in the mountains. A. suburb B. city c . village

D. bungalow

+3

10

22. He likes to spend his holidays lying on a beach and she likes to spend hers walking i n _________________________________________________. A. a country B. the country c. country • D. some country

CẤ

P2

23. Have you seen the exhibition at th a t new in the high street? A. stadium B. theatre c. cathedra] D. galleryA

24. Competition from goods produced w ith cheaper labour has m eant th a t m a n y _____ have closed. A. m arkets B. factories c. stadiums D. galleries

-L

Í-

25. The royal wedding was celebrated in the magnificent sixteenth-century

12

c. m arket

D. gallery

NG

T he puppy w a s_____ so much I nearly dropped him. A. sniggering B. wriggling c. chuckling

D. giggling

ƯỠ

1.

B. theatre

TO ÁN

A. cathedral

ID

2.

BỒ

3.

We w ere_____ th at the flight would be delayed for two hours. A. invited B. ordered c. informed D. instructed

H e managed to ■ the branch of a tree and avoid being swept away by the flood waters. A. grasp B. clutch c. hug D. munch 23

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

4.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

That man next to me on the bus must have been a _____ . My wallet has gone. A. shoplifter B. kidnapper c . hijacker D. pickpocket

NH ƠN

5. The m urder took place in the main street in the middle of the day, but there were no _ _ _ _ A. judges B. prosecutions c . witnesses D. juries He w a s _____ when he was caught trying to catch a plane to France. A- arrested B. put on probation c. executed D. acquitted

7.

Skilled_____ have produced perfect copies of many of th e world’s famous paintings. A. muggers B. smugglers c. rapists D. forgers

8.

The judge released him o n ______ but he’ll have to appear in court again next week. A. sentence B. bail c. punishment D. fine

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

6.

ẦN

9. We m ade_____ the nearest port when we heard the storm warning. A. out B. o f c. up D. for

B

TR

10. The judge’s ru lin g _____ a wave of protest campaigns across the country. A. instigated B. launched c. provoked D. commenced

+3

10

00

11. Mrs Baker rolled out th e pastry and cut it into p re tty _____ before baking it. A. shapes B. pictures c. measures D. sizes ■

CẤ

P2

12. If you don’t lift th a t saucepan carefully, it will spill and you may yourself. A. cut B. peel c. skin D. scaldA

13. I don’t like my steak cooked too long. I like it ______ . A. b u rnt B. underdone c. raw D. well done

-L

Í-

14. Frozen food should always b e _____ before it is cooked. A. defrosted B. dissolved c. melted D. softened

TO ÁN

15. When you have cracked the eggs, put th e _____ in the rubbish bin. A. coverings B. shells c. covers D. skins 16. S h e_____ the tablecloth carefully and put it away in a drawer. A- bent B. creased ' c. folded D. pleated

18. There was a sh a rp _____ and the plate broke into two pieces. A. bang B. crack c. crash D. noise

BỒ

ID

ƯỠ

NG

17. A fat lady sat on my shopping bag in the bus a n d _____ my tomatoes. A. squashed B. crushed c . broke D. squeezed

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

19. Cán you give me a teaspoon to ______my tea? A. beat B. spin c . turn

D. stir

■'

for lost time if we keep working for a couple more B. up

c. for

D. of

.Q UY

21. We’ll make hours. A. out

NH ƠN

20. Instead of telling her where he’d really been, he m ad e_____ a complicated story. A. out B. for c . up D. of

ĐẠ O

TP

22. It’s fifteen years since Timothy worked in Holland and his Dutch is pretty no w _________________________________________________ . A. stale B. scratchy c . sloppy D. rusty

HƯ NG

23. The person w h o _____ an examination is supposed to see th at nobody tries to cheat. A. dominates B. governs c. supervises D. leads

TR

because there is an examination in the c . corridor

D. way

00

B

25. Please don’t talk in the ■ lecture hall. A. promenade B. lane

ẦN

24. Add the essence_____ until the teaspoonful is beaten into the mixture. A. drop by drop B. inch by inch c . leaf by leaf D. spot by spot

10

13

CẤ

P2

+3

1. I know you have a good voice and have ambitions to be an opera singer but don’t give up your dãy _____ yet! A. job B. work c . situation D. place I am in th e _____________________ as to where Chris was last night. A. shade B. pink c. dark D. black

3.

Breaking his leg dealt a ______ to his chances of becoming a professional footballer. A. thum p B. strike c. hit D. blow

-L

Í-A

2.

Our firm is so successful because it is at the cu ttin g ______ of computer technology. A. limit B. edge c . verge D.. fringe

BỒ

ID

ƯỠ

6.

Let’s make a dash for the train now as the rain seems to be ' off. A. reducing B. slowing c . easing D. running

NG

5.

TO ÁN

4. Jane is a sympathetic listener. She lent me a(n )_____ when I lost my job. A. mind B. ear c . mouth D. eye

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

25

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

He w a s_____ intensively for two weeks before the tennis tournam ent. A. coached B. practised c . learned D. taught

8.

Our journey w a s_____ by the icy roads, which forced us to drive very slowly. A. obstructed B. impeded c . barred D. blocked

9.

Before th e parachute jum p he was carefully______in safety procedures. A. shown B. familiarised c . presented: »D. instructed

TP

.Q UY

NH ƠN

7.

ĐẠ O

10. S h e _____ her daughter to the care of a babysitter for the evening. A. confided B. consigned c . entrusted D. resigned

'

last night and a curfew has now

ẦN

12. Fighting among rebel soldiers been imposed on th e city. A. enhanced B. intensified

HƯ NG

11. The engineer ______ the machine with a ham mer and, miraculously, it roared back to life. A. slapped B. smacked c. punched D. whacked

TR

c . heightened

D. aggravated

10

00

B

13- While other companies collapsed in the economic recession, Cartwright Ltd. ____ and share prices rose. A. earned B. exploited’ c. profited D. gained

P2

+3

14. Rebecca_____ h e r fiancé across the face during an argum ent and walked out of the restaurant. A. slapped B. smashed c . struck D. punchedA

CẤ

15. The yearly procession to the temple in honour of the local deity was an im portant religious_____ in th at city. A* activity B. festival c . fast D. habit

-L

Í-

16. Although she was able to walk with the aid of crutches, having a broken an k le_____. her movements considerably. A; barred B. blocked c . intervened D. hindered

TO ÁN

17. The Oscar winning actress sim ply_____ charm and professionalism in her acceptance speech. A. exuded B. excluded c . expunged D. extricated

NG

18. After buying an expensive new penthouse M arianna was fia t_____ . A. shattered B. torn c . smashed D. broke

BỒ

ID

ƯỠ

19- The new political party came to th e _________after the general election. A. fore B. back c. side D. front

20- On the eighth day of the strike the M inister_____ fit to make a statement. A. appeared B. showed c . looked D. saw

26

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

21. Harry blew a _____ when his holiday was cancelled. A. fuse B. plug c. switch

D. socket

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

.Q UY

22. Despite her poor exam results, Alice put a _____ face on th e situation. A. tòugh B. brave c. courageous D. bold

TP

23. I was thrilled to m eet Paul McCartney in t h e _____ when I sat next to him a t th e theatre. A. m eat B. blood c. flesh D. vein

HƯ NG

25. Each _____ of the house must pay his own tax. A. dweller B. settler c . resident

ĐẠ O

24. I ’m very sorry, b u t th e se_____ are out of stock at th e moment. A. wares B. goods c . commodities D. supplies

ẦN

1 4

D. inhabitant

Once a t the skating rink, Ivan was allowed to skate to his h e art’s ____ A. happiness B. delight c. content D. contentm ent

2.

Floods have completely ___ __ the farm er’s crops. A. ruined B. damaged c. harmed

D. injured

10

00

B

TR

1.

I ______the notice-board quickly, looking for second-hand cars for sale. A. peered at B. scanned c. scrutinised D. inspected

4.

The farm er makes money b y _____ pedigree horses. A. bringing up B. nurturing c . growing

CẤ

P2

+3

3.

D. breeding

For m onths I sat with my binoculars watching a b ir d _______its young. A. breed B. re ar c . bring up D. grow

6.

“H e ______my rubber, miss!” shouted the boy. A. swiped B. ripped off c. abducted

This city has four m illion_____ . A. residents B- inhabitants

c. dwellers

ID

10. This lovely new dress fits like a _____ . A. glove B. gauntlet c. gown

BỒ

D. dwelling D. settlers

D uring pioneer days a lot of land in the United States was up for _ A. gain B. promotion c. grabs D. taking

ƯỠ

9.

TO ÁN

8.

Many forest-______animals were killed in th e fire. A. settling B. residing c. inhabiting

D. acquired

NG

7.

-L

Í-A

5.

D. trea t

11. Investors have ta k e n _____ from th e improving economic situation. A. consolation B. courage c. h eart D. meaning 27

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

12. We at Buyrite throw down th e ______ to competitors to match us for price, quality and service. A. gauntlet B. m itten c. sword D. hat 13. Every time the government meets their demands, the union leaders move th e _____ . A. lamp-posts B. goalposts c. bus stops D. roadblocks

TP

.Q UY

14. The designer refuses to gild th e ____ , preferring clean, simple lines for his creations. A. liiy B. flower c. rose D. daisy

A. stop

B. halt

c. pause

ĐẠ O

15. With fuel in short supply, machinery in the factory slowly ground to a(n) D. end

HƯ NG

16. The teacher was adam ant and stuck tó h is _____ about the date of the final exam. A. weapons B. neck c. thum b D. guns

B. always

c. all

TR

A. good

ẦN

17. David decided th a t smoking was ruining his health and so gave it up for D. once

B'. speed

c. terrain

ð. ground

10

A. points

00

B

18. For busy people in today’s society, lifestyle management is gaining

P2

+3

19. The government Is making little_____ in its fight to beat inflation. A. forward B. advance c. headway D. improvement

A

CẤ

20. The art teacher gave the children a free _____ in their creative compositions. A. offer B. gift c . kick D, Jtiand21. The forensic ex p e rt_____ the evidence looking for particles of skin. A. scanned B. glimpsed a t c . scrutinised D. peered a t

-L

Í-

22- My brother is always ______me about my hooked nose. A. teasing B. pestering c. getting on a t D. harassing

TO ÁN

23. He managed t o _____ the flow of blood by tightly bandaging th e wound. A. restrain B. check c. curb D. inhibit

NG

24. We intend this to be a (n )_____ project, taking us into the next decade. A. constant B. incessant c. steady D. ongoing

BỒ

ID

ƯỠ

25. It was only when he had been unemployed for six months th a t NẹiTs situation h it _____ . A. base B. down c. home D. back

28

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

15 My father has decided t o _____ a beard to cover a small scar he has on his chin. . A. rear B. bring up c . breed D- grow

2.

My grandmother was a lovely person w h o_____ pleasure from helping others. A. derived B. gathered c. deduced D. collected

.Q UY

NH ƠN

1.

I can’t tell y o u _____ the population o f Prague, but there's an encyclopedia in the cupboard. A. off-hand B. in hand c . a t hand D. on hand

HƯ NG

4.

ĐẠ O

TP

3. You were really _____ when you paid $100 for those shoes. They’re not even leather! A. swiped. B. ripped off c . pinched D. pilfered

ẦN

5- After making several bad business deals the company was losing money hand ov er_____ . A. finger B. wrist c . fist D. thumb

00

B

TR

6. Maggie is so moody and unpredictable. She’s apt to fly off th e ________ without any real cause. A. strap B. handle c . catch D. belt

significa

P2

+3

10

7. A (n)______ proportion of the population did not vote in the last elections. A. essential B. fundamental c . graveD.Benjamin Britten, the composer, is probably m o st_____ for his opera “P eter Grimes”. A. conspicuous B. famous c . remarkable D. distinguished

-L

Í-

9.

A

CẤ

8. When a former secret agent tried to__ publish his memoirs, the governm ent had certain parts of-the book_______. A. forbidden B. prohibited c . censored D. disallowed

TO ÁN

10. _____ scientists from around th e world m et in London to discuss a revolutionary new drug. A. Noteworthy B. Elevated c. Prestigious D. Eminent

12. It was doctor's. A. poetic

justice for Ted to receive a parking fine when he was at th< B. only

BỒ

ID

ƯỠ

NG

11. Greg has, to all intents an d _____ , finished his degree course, with the exception of his final dissertation. A. purposes B. reasons c . aims D. proposals

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c . rough

D. small 2!

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

.Q UY

13. There are more people employed, by a n d __________ in th e service sector than in m anufacturing nowadays. A. large B. all c. by D. through

TP

14. We giggled a t the sight of M rs B rowndown the road in her sixinch stiletto heels. A- staggering B. tottering c. reeling D. stumbling

ĐẠ O

15. He slammed my hand in the car door and, to add insult t o _____ , didn’t stop to apologise. A. damage B. harm c . injury D. infamy

HƯ NG

16. We were all on a _____ -edge until the very end of the Hitchcock film. A. chair B. knife c . cliff D. razor

ẦN

17. Those stones have been here since tim e _________. A. immemorable B. immortal c . innumerable

D. immemorial

B

TR

18. Enjoy your “Sunwoy” cruise, safe in th e _____ that everything has been taken care of. A. awareness B. recognition c . knowledge D. fact

B. hurry

c . instant

+3

A- moment

10

00

19. This shoe repairer is so quick that he can sole and heel your shoes in a(n) D. jiffy

CẤ

P2

20. Su,e spent weeks in hospital after being seriously_____ in a car crash. A. ruined B. injured c . impaired D. damagedA

21. When she lost her temper, she ______the vase her ex-husband had brought her. A. snapped B. clipped c . smashed D. broke off ■

over our dispute about property

TO ÁN

-L

Í-

22. My neighbour has threatened to boundaries. A. take legal action c . try me

B. take' legal aid D. bring me to trial

ƯỠ

NG

23. M r Wright is b eing _____ for fraud at th e Old Bailey courthouse, this afternoon. A. taken to court B. charged c . summoned D. tried

BỒ

ID

24. As long as you have the most ____ ingredients for the recipe, you can make do without th e other things. A- critical B. essential c . crucial D. vital

25. T he heavy rain lashed down _____ throughout-the night without letting up. A. continually B. perpetually c . continuously D. eternally 30 ‘

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

T he border guards have been accused o f_____ refugees. A. pestering B. getting on at c . teasing D. harassing

2.

My young nieces kept _ me to buy them sweets. A. pestering B. teasing c. getting on a t D. harassing

3.

I _____ a plate when I was washing up, but it can still be used. A. snapped B. smashed c. chipped D. shattered

4-

The w indscreen_____ into a thousand pieces when th e car h it a lam ppost. A. smashed B. shattered c. snapped D. cracked

5.

T he optician says you have to wear glasses, like it o r _____ it. A. jum p B. loathe c. dislike D. lump

6.

You will be putting your life on t h e _____ if you take up skydiving. A. line B. way c . lane D. ground

7.

His friends and family left him in th e _____ when he went bankrupt. A. church B. lurch c . enñ D. street

8.

I'll reserv e______ on Ben Shipley’s latest novel until I ’ve read it. A. condemnation B. thought c . judgement D. criticism

9.

T ara was really laying i t _____ on about h er accident at work. A. fine B. broad c. thin D. thick

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

1.A

10. Were you on th e ______ when you said you had resigned from work? A. wagon B. flat c . level D. town

-L

Í-

XL S tars of th e Hollywood silver screen tended to be larger th a n ____ . A. life B. dram a c. reality D. ever

TO ÁN

12. Judging from the noise it is making, the washing machine is on its last A. gasp

B. legs

c. resort

D. b reath

NG

13. I left th e house in a hurry and my bedroom w a s_____ with clothes. A. scattered B. dispersed c. strewn D. sprinkled

BỒ

ID

ƯỠ

14. Always having h a d ___ feet, Delia is off again, backpacking round India. A. itchy B. scratchy c. sore D. light 15. The sk a te rs____________________________gracefully across the iee. A. slid B. glided c. slipped D. skidded

16. T he cat slept peacefully____ in the long grass. A. nestled B. huddled c. snuggled

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

ð. cuddled

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

17. Mr W right____ _ his vegetable garden carefully. A. attends B. grows c. m aintains

D. tends

NH ƠN

18. Employees of the company are forbidden t o _____ information about the secret formula. A. betray B. divulge c. portray D. unveil

.Q UY

19. The soldier didn’t ___;____his comrades even when he was pressured to do so. A- reveal B. divulge c. betray D. disclose

ĐẠ O

TP

20. The removal m e n ______ the heavy piano up the stairs with great difficulty. A. toted B. shoved c. thrust D. heaved

HƯ NG

21. S h e_____ a few clothes into a case and hurried to the airport. A. scattered B. piled c. shoved D. heaved

ẦN

22. My fear of wasps ' from the fact that I was severely stung as a child. A- begets B. stems c. generates D. commences

TR

23. This year’s series of open-air plays____w ith a performance of “Eleetra”. A. stems B. originates c. derives D. commences

10

00

B

24. We could hear the monkeys ____ long before we reached their cage. A. chatting B. prattling c. chattering D. babbling

P2

+3

25. Jane _____ about the surprise party for Sheila and now the whole idea is ruined. A. blabbed B. gossiped c. prattled D. chatted

AI think y o u _____ a nerve when you mentioned Ralph’s forthcoming retirement. A. touched B. had c. drilled D. hit

-L

Í-

1.

CẤ

17

Thousands of refugees are camping1at th e _____ between th e two countries, hoping to find asylum. A. boundary B. brim c. border D. rim

BỒ

ID

ƯỠ

NG

3.

TO ÁN

2. Yes, I saw the last episode of the series, but I’m none th e _____ about what really happened. A- b etter B. surer c. cleverer D. wiser

4. After six months -of convalescence in a nursing home, Simon is finally on the _____. A. mend B. top €. go D. run

32

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

For stamps and coins to be of value, they need to be in m in t____ . A. state B. situation c. condition D. appearance

6.

The professor looked as if he w ereaway in a world of his own. A. yards B. kilometres c. streets D. miles

8.

Dave gave the office party a _____ that year. A. miss B. hit c. chance

D. break

The cup is full to th e ____ so be careful when you carry it. A. brim B. boundary c. verge D. border

ĐẠ O

TP

9. Young children are often _____ to illnesses such as measles. A. liable B. sensitive c. susceptible D. apt

.Q UY

7.

.

NH ƠN

5.

10. Some people like to _____ their neck doing dangerous sports. A. endanger B break c . tw ist D. risk

HƯ NG

11. After losing my job, I was on th e _____ o.f a nervous breakdown. A. border B. brim c. verge D. bounds

TR

ẦN

12. The school playing fields are out of ____ while equipm ent is being set up for the cricket match. A .‘bounds B. brim c.. verge D. border

00

B

13. Children should keep away from the riv er_____ in case they fall in. A. bounds B. bank . c. brim D. border

10

14. We’re spending our holidays on th e _____ this summer. A. beach B. bank c . coast her bag for fear she might lose it. B. grabbed c . grasped

+3P2

15. The old lady A. seized

D. shore D. clutched

A

CẤ

16. Isn’t packing three suitcases for a weekend away going a b i t ____ ? A- overload B. overhead c. overboard D. overskill

Í-17. In spite of his stammer, Gerald rose to the _____ and delivered a fascinating speech. A. top B. situation c . bait D. occasion

TO ÁN

-L

18. “How often do you visit your parents?” “ _____ so often, even though they live some distance away.” A. Even B. Ever c. Every D. Never

NG

19. My puppy was very expensive because he’s a special_____ . A. breed B. sect c. tribe D. casteBỒ

ID

ƯỠ

20. “ðo you think I should ask Andy?” “I’m sure he’ll be only_____ willing to help you with the project.” A. ju st B. too c. th a t D. so

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

21. It is possible t o out of the pension scheme if you do not wish to participate. A. back B. charge c. opt D. break

.Q UY

22. You say you need new clothes but your wardrobe is full to _____ with dresses. A. overfilling B. overflowing c. overlaying D. overstepping

ĐẠ O

TP

23. Frank was informed at t h e ____ _ th at the assignment would be no easy matter. A. offset B. upset c . reset D. outset

HƯ NG

24. It will be overstepping t h e _____ if you address the managing director by his first name. A. m ark B. line c . grade D. limit

ẦN

25. I w as______due to a personality d ash with my boss. A. resigned B. sacked c . retired D. made redundant

TR

18

T h e ______ of the failure of the bank resulted in many people losing their life-savings. A. catastrophe B. problem c. trouble D. cause

2.

The play was such a _____ that it came off after only two nights. A. cataclysm B. calamity c. catastrophe D. disaster

3.

Hundreds of workers have b een ____ due to financial problems at th e factoiy. A. sacked' B. resigned c. made redundant D. retired

4.

T h e____________in India resembles the class system structure in Britain. A. breed B. caste c . tribe D. sect

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

1.

Most people have few friends but m any_____ who they only see from time to time.. A. allies B. accomplices c. associates D. acquaintances

BỒ

ID

ƯỠ

7.

Countries often becom e_____ to promote trade and industiy between them. A. allies B. colleagues c. acquaintances D. accomplices

NG

6.

TO ÁN

-L

5. Anthropologists have spent years studying th e social system of th is _____ . A. breed B. caste c . tribe D. sect

8. Many people are feeling th e _______ now that there is an economic recession. A. strain B. pinch c . prod D. pain

34

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

9.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Victoria went to g re a t______to complete a high quality presentation. A. efforts B. torm ent c. pains D. difficulty

10. Ju lia’s work is not a _____ on Natalie’s. A. patch B. spot c. scratch

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

D. scrap '

TP

12. New technology is being_____ in a t work. A. phased B. shown c. installed

or two. D. peg

.Q UY

11. Somebody as conceited as Ron needs bringing down a A. step B. notch c. ru n g

ĐẠ O

D. filtered

13. The foreman came to th e building site*to pay the workm en’s ______. A. fees B. allowance c, wages ð. salaries

HƯ NG

14. I have no appetite and I am lethargic. I’ve been feeling u n d e r_____ for ages. A. pair B. th rea t c. stress D. par

TR

ẦN

15- The economic situation makes many people unwilling to ta k e th e _____ and open their own businesses. A. plunge B. bull c. initiative D. opportunity

10

00

B

16. I don’t know how I c a n _____ up the courage to tell him th e awful news. A. pick B. set c. store D. pluck

P2

+3

17. The new soap opera on Channel 3 . _____ new depths in term s of tastelessness. A. fills B. reaches c. plumbs D. achievesA

CẤ

18. We’ll keep y o u _____ of any further changes in the examination specifications. A- noticed B. announced c. mailed D. posted

-L

Í-

19. Belief w orkers____ hundreds of crates of second-hand clothing which had been donated. A. revealed B. unpacked c. unwrapped D. unveiled

TO ÁN

20. The Queen was present a t the official________________of the statue. A. unveiling B. unpacking c. unwrapping D. revealing

NG

21. The h u t finally fell down, unable t o _______days of violent winds and rain. A. put up w ith B. withstand c. support D. afford

BỒ

ID

ƯỠ

22. As a single parent, it’s difficult for her to ______a familyA. put up with B. afford CL support D. withstand 23. I phoned th e company, w ho _____ me th a t ray goods had been despatched. A. confirmed B. assured c. guaranteed D. reassured . 35

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

24. It was extrem ely______ of you to drive home in th a t blizzard. A. reckless B. adventurous c . impervious D. instinctive

NH ƠN

25. Please send a reply to the wedding invitation in order to _____ your attendance. A. guarantee B. confirm c. assure D. reassure

I really admire the hero of the film. He’s s o _____ . A. reckless B. adventurous c. foolhardy

D. instinctive

TP

1.

.Q UY

19

Looking after a house, four children, a lazy husband and two dogs is real A. drudgery

c. toil

D. grind

The experimental play was only a _____ success, which disappointed the playwright. A. local B. reserved c . qualified D. cautious

ẦN

4.

B. labour

HƯ NG

3.

ĐẠ O

2. A modern cash register keeps a record of every_________ . A- contract B. deal c. purchaser D. transaction

00

B

TR

5. It takes time to get a finanrial system up a n d _______ after the introduction of a new currency. A. running B. proceeding c. walking D. going Life is so full of both good fortune and misfortunes th a t you have to learn to take the rough with the . A. tough B. ready c . calm D. smooth

7.

Stephen really lost h is _____ when his dental appointment was cancelled yet again. A. rag B. voice c . calm D. head

8.

In today’s competitive world, everyone needs a regular holiday to _____ their batteries. A. refìll B. recast c. recharge D. rectify

Í-A

CẤ

P2

+3

10

6.

TO ÁN

-L

9. When my new m otor kept breaking down, I knew I ’d been taken for a _____ by the second-hand car salesman. A. drive B. ride c. walk D. stroll

NG

10. It has been medically proven that a poor diet leads t o _____ growth. A. controlled B. tempered c . curbed D. stunted

BỒ

ID

ƯỠ

11. Don’t take it a s ______th a t you’ll be promoted in your job; other colleagues stand a good chance too. A. read B. standard c. fixed . D. word

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

12. My husband and Xare not rich but we a r e _____ . A- wealthy B. tight c . comfortable

D. hard-up

13. Believing th a t the firm had given him a raw an industrial tribunal. A- deal B. meal c . apple

D. nerve

.Q UY

14. It was a hot summer day and ice cream salesmen were doing a ■ trade. A. busy B. roaring c. bustling D. lucrative

NH ƠN

. , he took his case to

ĐẠ O

TP

15. Bob is so short-tempered; he should try t o ______________ his anger. A. stu n t B. control c . temper D. curb 16. If y o u your demands, they may be accepted by others. A. tem per B. control c. stunt D. curb

HƯ NG

17. The teacher told us t o _____ the poem by the next lesson. A. remember B. recollect c . memorise D. remind

ẦN

18. I don’t __________ her name, as we m et only once. A. memorise B. recollect c. reminisce

D. remind

00

B

TR

19. Don’t expect Alan to buy you a drink. He earns plenty of money b u t he’s very_____ . A- hard-up B. wealthy c. tight D. comfortable

10

20. Could I borrow a few pounds? I’m a b it_____ a t the moment. A. comfortable B. wealthy C- tight D. hard-up

+3

as they watched the latest Aykebourne

CẤ

P2

21. The audience were in ■ comedy. A. stitches B. pleats

c . tears

D. shredsA

22. Don’t mention work to Ray, as it’s ạ sore _____ with him a t the moment. A, finger B. place c. point D, thumb

TO ÁN

-L

Í-

23. The trouble with socialising with colleagues is th at they usually end up talk ing ____ A. sense B. rot c. back D. shop 24. The dog under the table when I shouted a t him for eating my steak. A. slithered ■ B. slunk c. scampered D. strutted

BỒ

ID

ƯỠ

NG

25. The opposition will be elected into government a t the next election, without a of a doubt. A. shadow B. shade , c. benefit. D. hue

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

37

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

20 Take your mobile phone w ith you ju st to be on th e _____ side. A. sunny B. safe c. straight D. secure

2.

I t ’s hard to get back into th e _____ of things after a long holiday. A. pace B. way c . rhythm D. swing

3.

Noisy parties are really not m y_____ . A. scene B. liking c. idea

TP

.Q UY

1.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

D. preference

I hate the way T ony________around looking so self-important. A. slithers B. scampers c . struts D. slinks

5.

Rosie the kitten A. scampered

HƯ NG

4.

' playfully around with a ball. B. strutted c. slithered

D. slunk

A long, green sn a k e______ through the grass and disappeared. A. strutted . B. slithered c . slunk D. scampered

7.

She tried to ^_____ Tom’s importance to the company in order to gain a promotion for hersetf. A. reduce B. dwindle c. shrink D. diminish

8.

Due to inflation, my savings have gradually ____ to practically nothing. A, dwindled B. shrank c . reduced D. diminished

9.

My new pullover_____ to half its previous size when I washed it. A. reduced B. shrank c . diminished D. dwindled

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

6.A

10. I need t o _____ my weight by about ten kilos for health reasons. A. shrink B. diminish c . dwindle D. reduce D. clothed

-L

Í-

11. I don’t think you’re suitably_____ for this party. A. dressed B. cladc . wearing

TO ÁN

12. Jack was disappointed not to be promoted as he was given t o _____ th at the job would be his. A- know B. realise c . understand D. say

ƯỠ

NG

13. The Prim e M inister h a s _____ the controversial statem ent he made about nuclear arms. A. extracted B. retracted c . pulled out D. renounced

BỒ

ID

14. The King was forced t o ____his right to the throne when he married a divorcee. A. extract B. pullout c. retract D. renounce

15. The team had t o _____ of the competition because of injuries. A. renounce B. extract c . pull out D. retract 38

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

’ WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

16. T he text was complicated and therefore very difficult t o _____ information from. A. extract B. renounce c . retract D. pullout

.Q UY

17. S h e ______her finger on a sharp rose thorn. A. stung B. bit c. pricked

D. stabbed

TP

18. The baby w a s_____ by a bee whilst playing in the garden. A- bitten B. stung c . pricked D. stabbed

ĐẠ O

19. T he film sta r categoricallyany connection with the scandal. A. refuses B. revokes c. rejects D. denies

ẦN

21. Sue begged Tom to help her but he _ _ _ _ _ . A. denied B. revoked c . rejected

HƯ NG

20. Due to his reckless driving his driving licence w as_____ by th e court. A. revoked B. denied c. refused D. rejected

TR

22. T he m ountains w ere_____ _ in thick cloud. A. clothed B. clothing c. dressing

D. refused

D. wearing

10

00

B

23. T h at loud heavy m etal music from next door is ______ me up the wall. A. sending B. driving c. bringing D. pushing

P2

+3

24. B right children who a r e _____ on th e uptake may get bored easily if they are not stimulated enough at schooL A. swift B. fast G. finest D. best

A

CẤ

25. This new model of car is th e _______ in driving luxury. A. penultim ate B. ultim ate c. quick D. rapid

Í-21 -L

1. Shift work does have i t s _______________________________ sometimes. A. uses B. conveniences c , reasons D. purposes My husband told m e in n o ______term s th at I would have to economise on household expenses. A. unsure B. uncertain c. vague D. unclear

TO ÁN

2.

ƯỠ

NG

3. We had a ______ of a tim e at Jason’s parly yesterday. A. week B. period. c. whole

ID

4.

BỒ

5.

D. whale

I n _____ did I knock on th e huge oák door, for nobody answered. c. vain D. vein A. vane B. mane Investors were cau gh t_____ by the sharp drop in share prices. A. undecided B. unawares c . unsuspecting D. unconscious 39

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

6.

They were planning, • to Hilary, to throw a surprise party for her. A. unaware B. oblivious c. unbeknown D. unknown

7.

The economic situation in the country is going from bad to the stock m arket crash. A. worse B. best c. better

after

NH ƠND. worst

Tom always tries t o ________________perfection in everything he does. A. accomplish B. attain c. gain D. manage

9.

The firm will go bankrupt if it cannot meet i t s _____ . A. liabilities B. duties c. charges

.Q UY

8.

TP

D. promises

ĐẠ O

10. The charity managed to ______ a great deal during its most recent project in Africa. A. attain B. reach c. gain D. accomplish

HƯ NG

11. Thank you very much, bu t I am afraid that, due to the political situation, the President m u s t_____ your invitation to tour your country. A. reject B. renounce c. snub D. decline

TR

ẦN

12. Peter was heartbroken when S u e ______ his offer of m arriage so cruelly. A. spurned B. disclaimed . c . denied D. renounced

00

B

13. I wasn’t _____ to see a queue outside the new sports centre. A- taken aback B. astounded c. amazed D. surprised

10

14. She was a little _____ by this strange coincidence. A. astounded B. amazed c . taken aback

D. flabbergasted

P2

+3

15. We , to the manager about the assistant's behaviour. A. objected B. complained c. criticised D. nagged

A

CẤ

16. Instead o f______ to yourself, why don’t you make a formal complaint? A. complaining B. whining c. objecting D. grumbling

Í-17. The latest advertising_____ for facial tissues is a free gift w ith every purchase. A. scam B. snare c . gimmick D. plot

TO ÁN

-L

18. Jewellery worth over £1 million w a s_____ from a house in Wimbledon last night. A. stolen B. burgled c. robbed D. mugged

NG

19. Because it was the first tim e he’d been in trouble w ith thê police, he was let , with a warning. A. down B. off . c . out D. away

BỒ

ID

ƯỠ

20. The whole class will stay here until the person who broke th e chair up. A. owns B. confesses c. tells D. admits

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

21. There will also b e _____ to moderate winds blowing from th e north. A. calm B. fine c. thin D. light

NH ƠN

22. My m other told me that, as a child, I used t o ___ continually for sweets. A. grumble B. whine c . complain D. péster 23. You’ll need to p u t more effort exam. A. on B. through

■ your work if you w ant to pass the D. a t

.Q UY

c . into

TP

24. T h e _____ ordered the pilot of the plane to fly to Venezuela. A. hijacker B. kidnapper c. mugger D. blackmailer

HƯ NG

ĐẠ O

25. Tomorrow we can expect to see an end to t h e _____ rain in the region, but it will remain cloudy. A. rough B. hard c. strong D. heayy

22

Sea levels are expected t o ______considerably in the next few decades. A. rise B. raise c. arise D. lift

2.

I was wondering-if you could_______me up a t your place for the night. A. give B. live G. take D. p ut

3.

He put his own life a t _____ in an attem pt to save his dying friend. A. danger B. risk c . hazard D. threat

4.

Heavier fines should be imposed on those people w h o _____ litter. A. waste B. dump c. throw D. drop

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

1.

of salt in the mixture, not a whole teaD. littleHe w as_____ an injection in his arm. A. put B. given c . had

D. treated

Í-

6.

c . pinch

A

CẤ

5. You only need to put a . spoonful! A. piece ' B. drop

-L

7. You have veiỳ high blood______ , Mr Woolgar. A. tension B. infection c . level

D. pressure

I should like to point out that two months have_____ since you promised to come and repair my television. A. elapsed B. expired c . lapsed D. transpired

9.

H e _____ me to do more exeráse. A. suggested B. offered

c. recommended D. said

ƯỠ

NG

TO ÁN

8.

BỒ

ID

10. I wish you’d g e t___ of these old books - you never read them any more. A. away B. out c. lost D. rid

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

41

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

11. My m um ’s ju st knitted me a lovely_____ sweater. A. high-heeled B. second-hand c. long-sleeved

D. ankle-length

.Q UY

12. _____ should no t open th eir exam papers until told to do so by the invigilator. A. Participants B. Candidates c . Competitors D. Takers

ĐẠ O

TP

13. Most o f th e people in th e _______were friends or family of the actors and actresses. A. public B. spectators c. audience D. viewers

HƯ NG

14. By the tim e w e _____ to the station the train bad already left. A. got B. reached c. arrived D. found 15. These jeans don’t _____ me any more; they’re too tight round the waist. A. suit B. match c. fit D. go with

ẦN

16. Do you mind if I _____________________ th at track again? I really Uke it. A. put B. listen c. touch D. play

00

B

TR

17. Johnny Strum m er’s th e ________vocalist and the bass guitarist sings the backing vocals. A- first B. lead c. front D. head D. pitch

+3

10

18. The hotel is situated next to an 18-hole golf_____ . A. course B. court c . field

Í-A

CẤ

P2

19. Share prices on th e Stock Exchange plunged sharply in the m orning b u t slightly in th e afternoon. A- regained B. recovered c. restored D. retrieved < 20. I couldn’t ____ laughing when he fell in the pool w ith all his clothes on; it was so funny! A. help B. afford c. stand D. give up

TO ÁN

-L

21. The sales assistants are s o _____ ; they spend more time chatting to each other than serving customers. A. helpless B. unhelpful c. helping D. helped

NG

22. “How dare you!” she screamed, and, picking up her bag, she ___ _ of the room. A. made a bolt B. dashed c. stormed out D. sprinted

BỒ

ID

ƯỠ

23. The device is conveniently small, b u t___ it isn’t particularly easy to use. A. on th e other hand B. on the other side c. on the contrary D. in addition

24. Chris w a s______ between buying a new house and going on a round-theworld cruise. A. pulled B. moving c . torn D. leaning

42

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh TúWWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

25. She hasn’t spoken German for over a year anà I think she w ants to b r u s h _____ a few things. A. out in B. on with c . over on D. up on

23

TP

W here do you think his new enthusiasm ______ from? A. springs B. leaps c . sources

D. traces

ĐẠ O

1.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

I wish you would stop sitting on th e ___and decide whose side you’re on. A. wall B. crossroads c . fence D. middle

3.

My brother’s ______taller than me. A. bit B. something c . more

A. parted

B. come

c . goné

TR

A(n) _ attem pt by the army was quickly foiled. A. m utiny B. overthrow c . overtake

D. split D. coup

B

5.

D. slightly

She’s even broken the door! Look, th e handle h a s _____ off.

ẦN

4.

HƯ NG

2.

Take your umbrella, just in case - it’s better to b e _____ than sorry. A. safe B. secure c . sure D. sound

7.

You can leave the vegetables but eat a s ______ of the m eat as you can. A. most B. more c . much D. many

8.

This re searc h _____ the importance of motivating students. A- lightens B. highlights c . lights up D. enlightens

9.

I’ve won £100 on th e Lottery - what a _____ of luck! A. touch B. point c . strokeA

CẤ

P2

+3

10

00

6.

D. patch

-L

Í-

10. It will be easier to wash your muddy trousers if you leave them to _____ in w ater first. A. drown B. bathe c . moisten D. soak

NG

TO ÁN

11. It was not until Sue left home that she realised the importance of dose fam ily____ A. cords B. ropes c . ties D. strings

ID

ƯỠ

12. Glen w a s______of the company’s financial problems, otherwise he wouldn't have agreed to take the job with thèm; A. innocent B. untrained c . untaught D. ignorant

BỒ

13. I t’s funny you should say that. I’ve ju st had th e _____ thought. A. identical B. like c . alike D. similar 14. “You are not comparing_____ with like,” said M argaret. A. same B. like c . both D. each 43

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

15. I w as_____ by officials a t the airport, as I was carrying fresh food. They made me throw it all away. A. restrained B. confined c. detained D. impeded

.Q UY

a stand against tax evaders and began c. took

ð. gave

TP

17. I t’s time the governm ent____ prosecuting them. A. had B. got

NH ƠN

16. Job seekers are required to visit th e _____ centre a t least once a week to be eligible for benefits. A. job B. unemployment c. employ D. work

me.

A. answer

B. reply

c. feedback

HƯ NG

19. H e_____ his bag and ran out of the house. A. caught B. held c . grabbed

ĐẠ O

18. John’s _____ to my news was very positive; he really seemed pleased for D. reaction D. held up

ẦN

20. How many times has Venus Williams______ her sister? A. won B. defeated c. lost D. beaten

TR

21. Some people ran onto t h e _____ after the second goal. A. pitch B. field c. court D. stadium

10

00

B

22. I enjoy eating hot _____ food but it gives me indigestion. A. creamy B. spicy c. greasy D. savoury

+3

23. Helen offered to give me th e _____ for her delicious pizza. A. recipe B. instructions c . receipt D. prescription

CẤ

P2

24. The crow ds_____ the streets trying to catch sight of their hero. A. flocked B. overpopulated c. thronged D. huddled

Í-L

24

Because she doesn't behave in a v eryway, people think that she's rather strange. A. usual B. standard c . conventional D. average

2.

Global______is causing climate changes. A. w anning B. pollution c. heating

NG

TO ÁN

1.

ID

ƯỠ

3.

BỒ

D. giveA

25. I hope th at this punishm ent w ill_____ you a lesson. A. learn B. teach c. know

D. destruction

I would love to go to the exhibition with you, but I’m afraid I can’t the tame. A. leave B. spare c . save D. lose

44

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

4.

We were alerted to the fire when we saw thick, heavy sm oke_____ out of the window. A. billowing B. clouding c. choking D. pushing

5.

T h e_____ came on board and inspected all the sailors on the ship. A. ally B. pacifist c. private D. admiral

6.

Now th ere’s only one wage coming in, we’ll all have to tighten our A. waists B. pockets c. belts D. hats D. board

.

.Q UY

7. We all wish you luck as y o u _____ on a new career. A. move . B. embark c. alight

'

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

The Sales Manager spent several m onths_____ up his team. A. drawing B. sending c. keeping D. building

9.

Many people would find th e ____ of a human clone a frightening one. A. scene B. vision c. sight D. shape

ĐẠ O

TP

8.

HƯ NG

10. You really should buy a DVD player. You have to move with t h e ______ . A. times B. time c. timing D. tim er

TR

ẦN

11. Sewage causes a serious health hazard when it is _____ directly into rivers and seas, as it is in this country. A. term inated B. blown c. flushed D. eschewed

00

B

12. When I took over the business I got more than I ____________________ . A. asked after B. came in for c. drew up D. bargained for D. talents

+3

10

13. Your son has th e _____ of a fine musician. A. makings B. beginnings c. looks

CẤ

P2

14. He found th at the test was child’s _____ . A. matches B. games c. play

A

15. “I don’t believe you! You’re having m e _____ !” said Jack. A- out B. on c. over

D. delight D. up

-L

Í-16. I saw th at film everyone’s been raving_____ . Maybe I’m missing something, b u t I thought it was fairly ordinary. A. on B. for c. up D. about

TO ÁN

17. I was in a _____ as to w hat to do. If I told th e truth, he would get into trouble, but if I said nothing I would be in more trouble. A- doubt B. quandary c. hitch D. complexity

NG

18. The indiscriminate use of pesticides h a s______ many rare species. A- wiped out B. devastated . c. extincted D. cancelled

45

BỒ

ID

ƯỠ

19. The business was set up purely as a front for _________________ money. A. washing B. laundering c. cleaning D. rinsing

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

20. In the afternoons we would go for a _________ along th e seafront. A. s tru t B, stretch c. stride D stroll

.Q UY

21. “I was in Oxford last weekend and you’ll never guess who I bumped _____ he said. A. for B. into c. along D. through

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

22. Polynesia- The very natne conjures______ images of sun drenched beaches and warm turquoise seas. A. out B. in c . over D. up

ĐẠ O

23. Pulling the contract out of the envelope, she ripped it to _____ . A. sm ithereens B. tiny pieces c. shreñs D. half

HƯ NG

24. Our legs ached as we _____ wearily through the snow. A. strutted B. scampered c. galloped ð. trudged D. bid

ẦN

25. H aving_____ my vote, I left the polling station., A. cast B. passed c. placed

B

TR

25

+3

10

00

It’s tim e we bought some new furniture. Look at these chairs. They're _____ to pieces. A. battered B. falling c. crumbling D. going

CẤ

P2

With unemployment a t a record level, retraining programmes would _____ off in the long run. A- pay B. go c . wear D. passA

James never shows his emotions; no m atter what happens, he always keeps a stiff u p p e r_____ . A. m outh B. lip c . head D. eye

TO ÁN

-L

Í-

I picked up the letter. She darted forward a n d _____ it. “T h a t’s mine!” she said. A. gripped B. wrenched c. yanked D. grabbed

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Of course you’ll pass. You w rite well and. you have an excellent_____ of the subject. A. grip B. seizure c . grasp D. embrace After three* hours of walking in th e hot sum mer sun, we w e re_____ for a drink. A. sighing B. gulping c . panting D. gasping

It was a (n )_____ conversation. We were both talking about different things without realising it. A. thick B. unwise c. absurd D. foolish

46

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9. I t ’s only a small lamp, so it doesn’t _ _ _ _ off much light. A. cast B. give c . shed

NH ƠN

It is people who are of voting age who make up th e _____ of a country. A. electorate B. constituency c . ballot papers D. electors D. spend

D. fresh

12. Fresh fruit juice is better for you th a n _____ drinks. A. fuzzy B. saccharine c . fizzy

TP

11. He p re fers_____ water to tap water. A. canned B. mineral c . well

ĐẠ O

10. The fire ____ _ for days until the monsoon rains put it out. A. ignited B. scorched c. flashed D. raged

.Q UY

8.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

D. bubbly

13. We had to pay for our food but not for the drinks - they were on th e ___. A. cafe B. house c. compliment D. consumption B. sweet

tea or coffee. They only sell______ drinks. c. plain D. mild

ẦN

14. They don’t sell A. soft

B

TR

15. We’re over th e ______! Who wouldn’t be? We’ve ju st won £1 million! A. planet B. clouds c . stars D. moon

10

00

16. You dropped it down the stạirs? You’re lucky it is still in o n e___ _ ! A. whole B. piece c. entirety D. unit D. tore

P2

+3

17. Grabbing the twig, h e _____ it in two. A. snapped B. crushed c. crumbled

CẤ

18. T he fumes were so thick th a t he w a s_____ for breath. A. suffocating B. inhaling c. gasping D. wheezing

Í-A

19. We knew th e concert was sold out, b ut we still went to the stadiu m ____ the off-chance th a t someone might want to sell us th eir tickets. A. with B. on c . by D. in

TO ÁN

-L

20. The whole country is up i n _____ about the new tax the government has pu t on books. A. arm s B. fists c. anger D. rage

NG

21. I couldn’t _________him because he spoke far too quickly. A. gather B. catch c . see D. follow

ƯỠ

22. A t the beginning of the school year, every teacher i s _____ a classroom. A. allocated B. distributed c. registered D. sorted

BỒ

ID

23. There have been n o _____ in our departm ent for over a year. A. pensions B. perks c . promotions D; perm its 24. He took the pills and a week later he was as right a s _____ A. dawn B. water c . sunshine D. rain 47

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

25. I loved him at first, bu t when I got to know him better, I w e n t ____ him. A. out of B. from c. off D. ahead of

NH ƠN

26

1. The new student found the informality at school______at first. A. off-putting B. foreign c. mysterious D. blinding

Marge’s knowledge of the subject was only _______________________ . A. external B. superficial c. outward D. outer

3.

John is a m o st ______ young man; he can do a lot of different jobs weii. A. capable B. cunning c. industrious D. laborious

4.

I can m ake _____ a bed in the spare room if you’d like to stay the night. A. out B. of c. for D. up

5.

Could you stand ________ for me and teach my history class tomorrow, Maggie? A. down B. out c. in D. up

6.

Some people are against informality at lectures but, personally, I _____ the idea. A. cheer B. applaud c .'d a p D. shout

7.

My m other had to take private pupils in order to _____ her salary as a teacher. A. augment B. expand c. complete D. inflate

8.

Liz deliberately told Andy some lies about his girlfriend, ju st to make him feel angry and sad. What a _____■_thing to do! A. tough B. daft c. fussy D. wicked

9.

Deborah is going to take extra lessons t o ______ what she missed while she was away. . A. put up with B. cut down on c. catch up on D. take up withA

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

2.

-L

Í-

10. It was a great __________ to study under such an outstanding teacher. A. privilege B. fortune c. favour D. value

TO ÁN

11. We had a terrible row a few years ago and we still haven’t made i t _____. A. out B. up c. for D. of

NG

12. The examiners often_____ extremely difficult questions for the w ritten exams. A. set B. make c. create D. write A. bus

B. street

c. queue

D. factory

48

BỒ

ID

ƯỠ

13. A university professor’s view ỈS rarely that of the man in t h e ______.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

14. He m ad e_____ that it was his own work, but it was easy to see th a t he had copied it from a book. A. up B. of c. out D. for

NH ƠN

15. I expect all of you to be here ten minutes before th e examination begins, w ithout_____ . A. fail B. failure c. fault D. miss

TP

.Q UY

16. After the serious talk w ith his tutor, H ilary_____ himself more conscientiously to his studies. A. engaged B. converted C- applied D. exerted

ĐẠ O

17. You completely misunderstood my instructions; you got hold of the wrong end of t h e ______________________________________________ . A. line B. rope c. story D. stick

HƯ NG

IS. M argaret is very ______ up and thinks she is superior to her classmates. A. fed B. looked c. stuck D. turned

ẦN

19. I haven’t had a very_____ week. I seem to have done nothing at all. A. economic B. enthusiastic c . extensive D. productive

TR

20. Mr S nobth at only his club sells real English ale. A. exults B. crows c. brags

D. rejoices

00

B

21- It i s _____impossible to find a good educational computer program. A. almost B. barely . c. hardly D. merely

+3

10

22. Try our delicious four-course meal, offering you superb_____for money. A. cost B. value c . price D. worth

CẤ

P2

23. At m any restaurants a service____ is included in the bill. A. tip B. gratuity c. tax D. chargeA

24. I ’m afraid I ’ve only had time to _____ the article you recommended. A. glance B. scan c. peruse D. look

TO ÁN

27

-L

Í-

25. A new restaurant has opened here which specialises in French A. cuisine B. cook c. feeding D. kitchen

T urn the book round, you’ve got it _____ . A. upside-down B. inside out c. downside up

D. of

Judging by th e ____Sean has put into his essay, hè should do well. A. effort B. exercise c. labour D. toil

BỒ

ID

ƯỠ

NG

I can’t make anything_____ his writing. A. from B. in c. out

D.. outside in

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

49

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tom was iso ______ a t m aths at school th at he became the youngest stu dent ever to be accepted by a college. A. keen B. hopeful c. brilliant D. proud

5.

Mr Careful kept t h e _____ round his garden neatly clipped. A. .fence B. flowers c. plants D. hedge

6.

I’m relying on you, gentlemen, so please don’t _____ . A. allow me off B. drop me off c. let me down D. drop me down

7.

Mary looked as if she had n 't a ___ what Prof. Brown was talking about. A. guess B. clue c. point D. thought

8-

“Get out of my garden, you nasty creatures!” the m an shouted, shaking

.Q UY

TP

ĐẠ O

A. ear

B. head

c. hand

HƯ NG

h is ______ at the children.

D. fist

I was startled by the sound of á tw ig_____ on the window. A. tapping B. pattering c. rustling D. creaking

ẦN

9.

NH ƠN

4.

B

TR

10. Someone from th e M inistry of Education is coming t o _____ our classes. A. control B. inspect c . look on D. overlook

10

00

11. Before joining a course of study you must fill in a long _____ form. A. enrolm ent B. induction c. inscription D. personal

P2

+3

12. The new experimental system of enrolment didn’t ______ expectations, A. climb up to B. reach c . come up to D. rise to

CẤ

13. Can you hold th e ladder_______while I climb up and pick th e apples? A. steady • B. rigid c. solid D. firm

Í-A

14. The m ain disadvantage to our house is that the o nly___ _ to the garden is through the bathroom. A. passage B. access c . doorway D. communication

-L

15. It’s raining hard now. L et’s stand in that shed to ______. A. dry B. protect c. shelter

D. save

TO ÁN

16. He had t o ______ the mud off his shoes before coming into the house. A. clear away B. kick c. scratch D. scrape

NG

17. Some schools have very_____ rules of behaviour which m ust be obeyed. A. solid B. strict c. straight D. strong

BỒ

ID

ƯỠ

18. In some countries, students are selected_____ to their current level academic attainm ent. A. owing B. due c. according D. relating

19. Your progress will b e _____ in three m onths’ time. A. counted B. enum erated c. priced

D. evaluated

50

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

21. T he w om an______for her husband’s life when he was found guilty of murder. A. hid B. debated c. disputed D. pleaded

NH ƠN

20. Ms Stickyfinger was charged w ith _____ _ th e funds of the organization. A. mislaying B. m isappropriating c . m istaking ð. misplacing

ĐẠ O

TP

22. It was a reasonable______ to draw in the light of the evidence. A. assessm ent B. conclusion c. interpretation D. verdict 23. Vivian is studying to become a member of th e m edical_____ . A. employment B. position c. profession D. post

HƯ NG

24. The whole story was a _____ of her imagination. A. figment B. fantasy c. fabrication

D. figure

ẦN

25. The w itness______the statem ents made by the accused man. A. agreed B. confessed c. corroborated D. testified

B

00

A prom inent local figure w a s______ as co-respondent in a divorce case. A. accused B. cited c. nominated D. quoted

10

1.

TR

28

The community was angered by th e _____ punishm ent given their friend. A. severe B. austere c. august D. vigorous

3.

Those acting for the defendant propose to appeal____the sentence. A. to B. for c. out D. against

4.

I m ust buy a new leath e r_____ to go round my suitcase. A. rope B. strap c . string D. thread

5.

There is a bomb in the garden, it could_____ at any moment. A. explode B. crack c. crash D. bang

6.

I wish you’d let m e speak for myself and n o t _____ the words out of my mouth. A- grab B. pull c. take D. snatch

7.

A ll_____ barristers are expected to study a t the Inns of Court. A. hopeful B. wishful c. willing D. prospective

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

• 2.

BỒ

ID

8. 9.

It is a criminal offence t o _____ the facts. A. express B. oppress c. suppress

D. repress

It has been decided to hold a public_____ into the cause of the accident. A. inquiry B. examination c. autopsy D. interrogation

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

IU. You should only make serious accusations like th a t if they have a sound _____ in fact. A. foothold B. basis c. framework D. principle

NH ƠN

11. The suspect i s _____ tò have been in th e neighbourhood a t the tim e of the crime. A. accused B. affirmed c . alleged D. announced

.Q UY

12. T h e _____ question in this case is whether the accused had a motive for this crime or not. A. valuable B. forcible c. supreme D. crucial

ĐẠ O

TP

13. After a close cross-examination, the barrister was ______ his client was telling the truth. A. content B. satisfied c . happy D. glad

HƯ NG

14. Would it be possible to make an early ___ to have my hair cut tomorrow? A. appointm ent B. arrangem ent c . date D. engagement 15. The tweed for this suit w a s _____ in Scotland. A. knitted B. faced c . threaded

D. woven

TR

ẦN

16. His com m ents_____ little or no relation tó the facts of th e case. A. give B. bear c . possess D. reflect

00

B

17. The police w e re _____ in theừ examination of the m urder site. A- thorough B. exhausting c. intense D. concentrated

10

18. This was one of the few crimes he didn’t ______. A. achieve B. make c . commit

+3

D. perform

P2

19. The a rm y ____ _ defeat a t the hands of its enemy. A. bore B. tolerated c. supposed

p . suffered

A

CẤ

20. A sergeant in the arm y wears th r e e ______ on his arm. A. scratches B. captions c . stripes21. Making colours vanish is one of my machine’s Ạ. certain B. unique c . solitary

D. medals

features. D. only

-L

Í-

22. The encouraging news enabled th e troops to go on with • hope. A. renewed B. recurrent c . novel D. renovated

TO ÁN

23. She tied h e r ____ round her head to protect her hair from th e rain. A- belt B. scarf c . glove D. umbrella

NG

24. She bought some green shoes to _____ her green dress and handbag. A. equal B. m ate c. match D. pair

52

BỒ

ID

ƯỠ

25. She often wears a ____ hat to protect her head when the sun is very hot. A. felt B. fur c. top D. straw

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

2.

A feeling of tiredness alm ost_________the soldier on duty and he had to struggle hard to keep awake. A. conquered B. defeated c . overcame D. pu t out I was informed by the police constable th a t he would be forced to take

.Q UY

1.

me in to _____ .

A. custody

B. confinement

c. detection

D. guardianship

You are surely not suggesting th a t th ese____ young children could have planned such an evil deed. A. lovely B. innocent c . natural D. pure

4.

Sergeant Proud can hardly ■ having to accept orders from the colonel who is much younger than himself. A. resist B. mind c . bear D. suffer

5.

Your shoes are a(ĩO_____ ! You haven't cleaned them for weeks. A accident B. disgrace c . blow D. shock

6.

Her shoes were so old th a t her _____ were sticking out of them. A. fingers B. thum bs c . toes D. tips

7.

If I could _\_ these shoes a little, they would be much'Enore comfortable. A. expand \ B. stretch c . increase D. grow

ĐẠ O

HƯ NG

ẦN

TR

B

00

10

+3

D. warming

Unless you pack your trousers more carefully, they will g e t_____ . A. folded B. creased c . spoilt D. wrinkled

CẤ

9.

The washing is not quite dry, it needs _____ . A. airing B. heating c. rinsing

P2

8.

TP

3.NH ƠN

29A

10. I gave Mary a black silk scarf with p ink_____ A. balls B. marks c . stains

D. wrinkles

Í-

11. You should iron out the • in th at dress. A. creases B. crumples c. folds

D. spots

TO ÁN

-L

12. When it is very hot, you m ay _____ the top button o f your s h irt A. undress B. undo c . untie D. unwrap 13. His jeans were so tight, th e y _____ when he sat down. A. broke c . cracked c . split ð. snapped

NG

14. My wife has excellence_____ in clothes. A. taste B. flavour c. gusto

when vou dó the washing-up? c . duster D. apron

i

BỒ

ID

ƯỠ

15. Why don’t you wear a(n )____ A. towel B. cloth

D. choice

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

53WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

16. My brother is always wearing the sam e_____ shirt. A. lined B. spotted c . striped

D tie

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

.Q UY

YỈ, The boxer in th e d a rk _____ is sure to win. He’s much better than the other one. A. costume B. pants c. trousers D. trunks

ĐẠ O

TP

18. Those new dresses may be striking but that sort of_____ does not suit everyone. A. fashion B. form c . model D. mood of cotton on your coat. I’ll take it off. c. string D. thread

HƯ NG

19. Come here! You’ve got a ■ A- cord B. fibre

20. Wearing odd socks would be classed a s _____ behaviour. A. erotic B. ecstatic c. eccentric D. exotic

TR

ẦN

21. Mr Smith arrived wearing a suit, but he put on h is ______before going into the workshop. A. underclothes B. overcoat c . overwork D. overalls

00

B

22. H e turned up h is _____ to protect his neck from the cold wind. A. cap B. collar c. scarf D. sleeve

+3

10

23. The girl’s dress was the first thing t h a t _____ him to her. A. attracted 5. fetched c . lured

D. tempted

CẤ

P2

24. Hearing a knock at the front door, the woman threw a(n) ' over her pyjamas and went downstairs to open the door. A. bra B. nightdress c. evening dress D. dressing-gownA

25. i'm the only one at this party in a long dress - 1 feel quite out o f_____ . A. order B. practice c. place D. tu rn

-L

Í-

30

He couldn’t find two that matched, so he was forced to wear A. odd B. mixed c . uneven

2.

It is a good idea to be dressed when you go for an interview. A. boldly B. clearly c. sm artly D. ííneỉỵ

NG

. socks D. unlike

There's a fan ta stic_____ from the top of the Empire State Building! A. appearance B. view c . sight D. look

ƯỠ

3.

TO ÁN

1.

BỒ

ID

4. We usually do go by train, even though th e car ______is a lot quicker. A. travel B. voyagie c trip D. journey

5.

I'm going to ask for directions because I think we’v e _____ our way. A. missed B. lost c. misplaced D. mistaken

54Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

T hree people were captured at th e _____ today trying to get into the country. A. line B. equator c . border D. edge

7.

quickly and then do a bit of Once we get to th e hotel, let’s ju s t___ sightseeing. A. set down B. check in c . make up D. tu rn up

8.

Passengers requiring a special meal during th e flight should inform th e airline i n _____ . A. advance B. ahead c . front D. forward

9.

T h e _____in the stadium all cheered the athletes. A. viewers B. spectators c . witnesses yesterday. c . racket

D. onlookers

HƯ NG

10. I got a new baseball . A. stick B. club

ĐẠ O

TP

.Q UY

6.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

D. score

TR

ẦN

11. After a h ard match. United managed t o __ with City, 1-1. A. draw B. equal c. exact

D. bat

00

B

12. In this game, the players_____ it in turns to throw the dice. A. have B. do c. make D. take

+3

10

13. The police asked to see the m an’s driving _____________, A. degree B. certificate c . licence D. pass

CẤ

P2

14. J u s t ask them if you can play and F m sure they’ll let you ____ • A. take up B. join in c . go off D. take to

A

15. Everyone expects Johnson t o _____ Smith in today’s final. A. win B. score c. beat D. champion

Í-16. The brochure says th at the hotel has a g re a t______ of the sea. A. appearance B. view c. look D. sight

TO ÁN

-L

17. I don’t thin k people should be allowed to perform experim ents_____ animals. A. for B. over c. to D. on

NG

18. Sending t e x t _______from your mobile is a great way to keep in touch with friendst A- letters ■ B. compositions c. messages D. notes

BỒ

ID

ƯỠ

19. Let’s face _____ - we are destroying the environm ent and we need to do som ething no A. facts B. tru th c. things D. information

20. My dad’s really angry with my mum because she was c a u g h t._____ last week when she was driving to work. A. running B. accelerating c. speeding D. chasing

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

21. Researchers h a v e _____ to the conclusion th at your personality is affected by your genes. A. got B. come c. reached D. arrived 22. It’s amazing th a t creatures survive_______the bottom of the ocean. A. in B. by c. to D. at

_

5|

__

Ị I

23. Fox T alb ot_____ the first photograph in 1835. A. took B. did c . drew

ij

24. Do you mind if I ju s t_____ a quick phone call from here? A. do B. take c. have

D. m ake

TP

I

D. gave

.Q UY

p

NH ƠN

ỊỊỊ 'Ệ

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

25. Many lives were saved_____ the introduction of antibiotics. A. with B. a t G. into D. in

k

ĐẠ O

I $

HƯ NG

I 31

1. .The____________ of the nuclear accident is still unknown. A. reason B. base c. cause D. motive

1 I

2. My father works a t the university, doing research_____w eather control. c. of D. from A. to B. on

;• l Ị I Ị

3. T he telescope will photograph distant galaxies,______an attem pt to understand the universe. A. on B. for c . in D. with Do you know w ho_____ the fact th a t sound travels in waves? A. discovered' . B. developed c . invented

+3

4.

10

00

B

TR

ẦN

I I

5. I ’m thinking of getting a fa x _____________________ .. A- motor. B. engine c . machine

D. instrum ent

I

T h e _______of the outbreak, of the disease is still unknown. A. aim B. reason c. motive D. cause

ij ị

7. Ten million text messages are sent on ______ every minute. A, normal B. average. c . general D. common

Í-A

6.

CẤ

P2

jj

D. found

Shannen doesn’t dye her hair; it’s _____ blonde. A physically B. organically c . logically

to th e ____ , there’ll be room for D.. manufacturing D. naturally

NG

9.

TO ÁN

-L

I 8. Once they’ve finished the extension Ị them to take on a lot more workers. A- factory B. trade G. industry

ID

ƯỠ

10. W atch_____ for words like “so-called” in articles as they express the ■ w riter’s bias. A. about B. out c . over D. around

BỒ

1 56

L Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

12. I’v e _____ ' it in.at the m ains but it still doesn’t seem to work-. A. worked B. plugged c . narrowed D. turned • the difference between fact and opinion. c. say D. tell

.Q UY

13. I t’s not always easy to A. make B. do

NH ƠN

11. T hey______a description of the robber on Crime Tim e and it sounded like you! A. made B told c. gave D. said

14. The debate w ill____ _ place tonight. A. be B. have c . take

D- view

ĐẠ O

15. In m y_____ , freedom of the press must be maintained. A- mind B. thought c. sight

TP

D. make

HƯ NG

16. Media mogul Ronald Morduck has _____ control of another tabloid. A. made B. taken c. given D. found 17. J. K. Rowling has ______ an enormous influence on children’s literature. A. had B. given c. done D. set D. surfing

TR

ẦN

18. I could spend hours _____ the Internet! A. swimming B. diving c. sailing

B

19. They sa id _____ the news that the price of petrol is going up again. A. from B. on. B. in D. at

+3

10

00

20. They w ere____ _ out free tickets to the concert to everyone in the shopping centre. A, h an d in g . B. holding c. carrying D. bringing

CẤ

P2

21. We had th e volume turned down, so I couldn’t m ak e _____ what they were talking about A, up B. in c . out D. offA

22. I saw the interview while Ị was _____ through a magazine a t the hairdresser’s. A. flicking B. clicking c. picking D. ticking

-L

Í-

23. Why did you have to bring that subject_____ at dinner? A. off B. out c. over

D. up

TO ÁN

24. People can become very______ when they are stuck in traffic for a long time. A- nervòus B. stressful c. bad-tempered D. pressed

57

BỒ

ID

ƯỠ

NG

25. Thẻ tabloids completely________ th a t story about Bruce Willis. It’s not true a t all! A. made up B. filled in c. stood o u t' D. turned over

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

The issu e _____ question is more complex than you think. A. from B. at c. on D. in

2.

The programme usually A- comes B. does

3.

Everyone said they h a d _____ themselves a t the wedding. A- pleased B. impressed c. enjoyed D. excited

4.

Mary seems to go out with a different___ o f friends almost every night. A. collection B. band c. company D. group

5.

They mentioned it in the article, but they didn’t _____ into detail. A. make B. go c. take D. come

6.

More and more people are living in to _____ age and it’s a serious social problem. A. high B. ancient c . old D, far

7.

Stephanie seems to be v ery _________ with her classmates. A- popular B. famous c . known D. likeable

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

on a t half past eight. c. turns D. looks

.Q UY

1.

+3

10

8- M ost_____ people have no idea w hat it’s like to be famous. A. usual B. ordinary c . typical D. medium

CẤ

P2

9. When my parents got divorced, my best friend was v ery _____ and listened to all my problems. A. likeable B. amusing c . enjoyable D. sympatheticA

10. Rita’s very ______and easily gets upset when people criticise her. A. sensitive B. level-headed c . sensible D. open-minded

-L

Í-

11. Police were called in when th e _____ of people began to get violent. A. audience B. company c. crowd D. herd

TO ÁN

12. My dad says he once m et Robbie Williams when he was still ' . A hidden . B. unknown c . infamous D. unrelated

NG

13. The government is tiying to convince people_____ the need for higher taxes. A- of B. with c . that D. for

BỒ

ID

ƯỠ

14. The MP asked ______the prime m inister was aware o f the growing social problem. A- that B. him c . what D. if

15. I believe th a t judges should be independent______ the government. A. to B. from c . with D. on

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

16. Most people seem to a g ree _____ th e newspapers’ criticism of the governm ent. A. with B. on c . to D. th at

TP

.Q UY

17. I don’t th ink people should rely ______the state, even if they are unemployed. A. to B. by c . with D. on

ĐẠ O

18. Local residents object_____ the new power station in their area. A. to have B. having c . to having D. of having

HƯ NG

19. Do you think they should ban people_____ smoking in public places? A. th at B. from c . in D. of 20. T he mayor was attack ed ____________________________ public money. A- for w asting B. to waste c . he waste D. of wasting

TR

ẦN

21. This fascinating book covers some of the most tieth century. À. unknown B. hidden c . infamous

00

B

22. The government should do more fo r_____ people. A. ordinary B. usual c . everyday

crimes o f the tw enD. covered D. typical

+3

10

23. Ivan télls me he really ____ _ himself at your barbecue last week. A. pleased B. interested c . played D. enjoyed

CẤ

P2

24. I know we had an argum ent but now I’d quite like t o _____ . A. took down B. fail out c . make up D. b ring upA

25. H arry and Sam both denied th at the fight was th e ừ _____ . A. blame B. fault c . criticism D. cause

-L

Í-

33 TO ÁN

1. The curtain went up, th e ______ grew silent and the actors on stage began to speak. A. audience B. congregation c . jury D. crowd T he prisoner knew he h a d _____ a mistake and would regret it forever. A. got B. taken c . done D. made

3.

The boy_____ th a t he had had anything to do with the break-in. A- refused B. denied c. objected D. rejected

ID

ƯỠ

NG

2.

BỒ

4.

5.

Things started t o _____ wrong for th e robbers when the alarm went off. A. take B. have c. go D. come Do you have ______ to take that bicycle? A. allowance B. permission c . exception

D. willingness 59

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Going on this diet has really_____ me good. I’ve lost weight and I feel fantastic! A. made B. taken c. had D. done

7.

Suddenly, someone shouted, “Thief!” and th e man quickly_____ on a motorbike. A. made ofĩ B. came forward c. took in D. handed in

8.

The sign says th a t all shoplifters will b e _____ . A. persecuted B. prosecuted c. disproved

.Q UY

NH ƠN

6.

TP

D. prohibited

The do ctor____ the cut on my knee and said it had completely healed up. A. examined B. investigated c . researched D. looked into

ĐẠ O

9.

HƯ NG

10. Dr Parker gave ray mum a lovely_____ for spaghetti carbonara. A. paper B. prescription c. receipt D. recipe 11. My feet a r e _____________________, I guess my new shoes are a bit tight. A. h u rt B. pain c. sore D. ache

ẦN

12. I was shocked when I crashed the car, but at least I w asn’t _____ . A. spoilt B. broken c. damaged D. injured

B

TR

13. Diana looks terribly __________ . You don’t think she’s ill, do you? A. slim B. thin c. slènder D. slight

10

00

14. Some drugs produce bad side_____ . A. consequences B. products c. effects

D. results

P2

+3

15. I was very sad when the vet said he’d have t o ____ Gertie, our labrador. A. pull through B. put down c . fed up to D. wear off

CẤ

16. He said it was an accident, but I know he did it o n _____ . A. purpose . B. aim c . goal D. reasonA

17. I was disappointed th at the restaurant h a d flowers on the table. A. false B. untrue c . forged D. artificial

-L

Í-

18. Sarah and M ichael's______ seems to make both of them unhappy. A. connection B. relationship c , bond D. link

TO ÁN

19. Anybody found stealing from this shop will b e _____________________ . A. provoked B. persuaded c . prosecuted D. persecuted

NG

20. Grace thinks she's very_____ , but I don’t think many people like her, really. A. famous B. popular c . recognisable D. known

BỒ

ID

ƯỠ

21. I glanced a t the newspaper and saw th a t th e ______ said “President Resigns”. A. chapter B. subtitle c . heading D. headline

60

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

'

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

23. The doctor told Bill that he needed _____ on his arm. A. operation B. remedy c . surgery

D. cure

.Q UY

24. The judge looked at the and reminded him th a t he had to tell the whole truth. A. witness B. onlooker c. bystander D. viewer 25. I think my favourite______is probably table tennis. A. athletics B. exercise c . sport

TP

D. gym

ĐẠ O

34

The actor, Michael Read, was today_____ _ with robbery. A. suspected B. accused c . arrested D. charged

2.

There’s a pack of vegetables in the freezer, I think. A. freezing B. iced c . frozen

HƯ NG

1.

ẦN

There are no vegetarian dishes on th e _____ ! A. menu B, brochure c . catalogue

D icy

D. leaflet

TR

3.

NH ƠN

22. If our flight is delayed, will w e _____ our connection in Los Angeles? A. miss B. drop c . lose ð. lack

00

Pre-heat th e ,_____ to 200°. A. cook B. kitchen

c. cuisine

10

5.

B

4. _____ the onions in cooking oil until they’re golden brown. A. Boil B. Bake a Pry D. Grill D. oven

My elder brother is a/an . a t the University o f Essex. A. undergraduate B. pupỉỉ c . apprentice D. beginner

7.

The problem with most fizzy drinks is th at th e y 're ______ sugar. A. full up B filled up with c . filled with D. full of

8.

If you need to _____ the teacher’s attention, just p u t your hand upA. pull B. capture c . attract D. draw

9.

Make sure you A. make

■ your homework before you go out. B. do c. write D. solve

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

6.

TO ÁN

10. Do you think you could pass that book ' to me, please? A. over B. through c . under D. in 11. Could I _____ a suggestion? Why not have piano lessons? A. have B. make c . put D. do

61

BỒ

ID

ƯỠ

NG

12. Mrs Dawson said that we a r e ____our lesson in the library next Monday. A reading B. making c . having D. going

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

13. Susie an d Fran _____in on us last night, so I had to quickly defrost a pizza. A. turned B. went c . came D. dropped

.Q UY

14. I really don’t ______the point of taking the exam when you’re not ready for it. A. take E. have c. see D. mind

ĐẠ O

TP

15. “What was Derek’s reaction to the accusation?” “Well, he denied______ anywhere near th e house a t the time.” A. to be B. being c. be D. of being

HƯ NG

16. In English yesterday, we had a discussion_____ _ different cultures. A. about B. around c. for D. from 17. I found this great website when I w a s_the Intern et last night. A. travelling B. driving c. surfing D. riding

ẦN

18. When y o u _____ the exam tomorrow, try to stay calm and relaxed. A. make B. w rite c . answer D. take

B

TR

19. My dad wants me to go to university, but I ’m i n ____ _ minds about it. A. my B. two c . some D. different

10

00

20. I still have a lo t_____ about the English language. A. learning B. of learning c. for learning

D. to learn

P2

+3

21. If the examiner can’t _____ sense of your writing, you’ll get a low mark. A- make . B. bring c . take D. understand

CẤ

22. We’re going on a ______ to protest about the closure of the park. A. production B. presentation c . construction D. demonstrationA

23. I was very proud when I was told th a t I’d been made a _____ . A. pupil B. prefect c . student D. classmate

-L

Í-

24 With a little hard work, I’m sure you’l l _______ a lot this year. A. achieve B. succeed c . reach D. qualify

Please don’t fo rg et_________your essays during Friday’s lesson. A. handing in B. to hand in c . hand in D. to handing in

ID

ƯỠ

1.

NG

35

TO ÁN

25. Don’t forget to set th e _____ alarm when you go to bed tonight. A. criminal B. burglar c. thief D. police

BỒ

2

Our teacher made the whole class_____ after the lesson because we had been so noisy. A. stay B. to stay c . for staying D. staying

62

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

3.

1*11 meet you at th e school gates during the lunch A. interval B. gap c. break

D. pause

Lee didn’t do so well in the test because he hadn’t c. read A- w ritten B. learned

D. studied

.Q UY

4.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

I think you need to your ideas more clearly so that the reader doesn’t get confused. c. get on with D. give in A. dawn on B. set out

6.

Oh, no! We’ve got a double maths A. subject B. interval

TP

5.

next!

c. lesson

ĐẠ O

D. task

There’s been a _____ in Germany and a village was completely destroyed. D. smog A. flood B. drizzle c. shower

8.

Do you know w hat CFC_____ ? A. sets ỉn B. does up

HƯ NG

7.

ẦN

c. stands for

Dinosaurs have b e e n _____ for millions of years. A. endangered B. disappeared c. threatened

TR

9.

D. extinct of the jury. D.sentence

10

00

B

10. T he judge looked very serious as he read out the A. verdict B. result c. saying

D. gets down

P2

+3

waste is a much bigger problem than ordinary 11. If you ask me, household waste. c. industrial D. employer A. business B. working

A

CẤ

12. As towns grow, they tend to destroy the su rrounding_____ areas. A. ru ral B. commercial c. land D. urban

____ as it goes so far on one tank of petrol. B. economical c. costly D. endless

TO ÁN

-L

14. This car is very A. financial.

Í-13. Jill put h e r Wellington boots on and, as soon as it stopped raining, went out to play in t h e _____ . A. reservoirs B. ponds c. lakes D. puddles

15. I can’t believe how cheap these shorts were. They were a real _ A. discount B. sale c. bargain D. offer

ƯỠ

NG

16. W h a t______of car does your mum drive? A. nam e B. brand c. form

D. make D. organisation

18. I ’m going to stay in an d _____ TV tonight. A. watch B. see c. look at

‘D. view

BỒ

ID

17. Could you tellme who’s i n _______here, please? A. responsibility B. charge c. rule

63

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

19. I think sh e ______her fortune in the shipping industry. A. took B. saved c. w on. D. made

NH ƠN

20. I didn’t find a new top, but a t _____ I got some new jeans. A. less B. least c. the less . D. the least

.Q UY

21. I’ve got a /a n _____ for the school play tomorrow. I really hope I get a main part! A. rehearsal B. practice c . audition D. performance

TP

22. Did you read t h a t _____ of the new Lloyd-Rice musical? It said it was awful! A. review B. criticism c . report D. summary

HƯ NG

ĐẠ O

23. I paid the assistant and took the books, but then stupidly left the bookshop without waiting for m y_____ . A. cash B. fee c . refund ' D. change 24. We really _ _ _ _ ourselves at the party! Thanks so much for inviting us! A. entertained B. enjoyed c. had fun D. occupied

TR

ẦN

25. EUie does a (n )_____ each week for the local newspaper. It’s usually quite funny. A. comic B. comedian c . cartoon D. animation

00

B

36

\

The water park we went to yesterday was fantastic, but th e entrance was a bit expensive. A. ticket B. fee c. charge D. cost

2.

Vanilla Sky __ __ _ Tom Cruise, Penelope Cruz and Cameron Diaz. A. acts B. plays c . contains D. stars

3.

When you’re learning to play a musical instrum ent, it’s im portant to ______ for an hour or two every day. A. rehearse B. perform c. practise D. train

4.

The play wasn’t supposed to be a comedy, b ut everyone started laughin when some of the ______fell over and hit one of the actors. A. scenery B. scenes c. stages D. acts

-L

TO ÁN

Louis de Bernieres’ ____ Captain Corelli’s Mandolin, which is get on the Greek island of Cephallonia during the Second World War, was an international bestseller. A. fiction B. novel c. anecdote D. account

ƯỠ

NG

5.

Í-A

CẤ

P2

+3

10

1.

Could y o u _____ in the paper and see w hat’s on TV tonight? A. see B. watch c. examine D. look

BỒ

ID

6.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Have y o u ______ the joke about the guy who fell off a 20-raetre-high ladder? H e was fine —he fell off the bottom rung! A. listened to B. heard c. overheard D. paid attention to

8.

Being th e conductor of a larg e_____ is an extremely demanding job. You have to make sure about a hundred musicians are playing in time. A. group B. band c. orchestra D. company

9.

I’m reading a ______ set in Greece during th e Second World War. A. w riting B. literature c. fiction D. novel

.Q UY

NH ƠN

7.

TP

10. H arry kept u s _____ throughout the journey with his non-stop jokes. A- entertained B. enjoyed c. laughed D. pleasured

ĐẠ O

11. I never re a d ______ of films as I don’t trust the critics’ opinions. A. criticisms B. reviews c. articles D. investigations

HƯ NG

12. How did y o u r_____ go? Do you think you’ll be offered the main part? A. audition B. auditorium c . audience D. audit

ẦN

13. I ’d love to work in show • . I t’s so glamorous? A. industry B. commerce c. trade

TR

14* Joe told me a joke today but I didn’t _____ it at all. A bring B. get c. fetch

D. business

D. collect

10

00

B

15. Ĩ didn’t like this album a t first, but it’s really starting to ____ on me now. A. grow B. raise c. develop D. increase

CẤ

P2

+3

16.' I don’t lik e_____ on clothes in shops because I don’t want people to see me in something th at doesn’t suit me. A. putting' B. trying c . wearing D. handingA

17. Nancy and I had both bought exactly' the same kind of school bag w ithout knowing it. It was a complete____ _. A. luck B. chance c . coincidence D. fortune

-L

i

Í-

IS. My dad had to go to court because he was a(n) ______to a crime. A. spectator B. viewer c. observer D. witness

TO ÁN

19. I think some modem designs are inore like of art. A. works B. makes c. objects % D. jobs

NG

20. I wish people didn’t ______ a tendency to follow fashion without thinking about w hat suits them personally. A. do B. make c . have ð. get

65

BỒ

ID

ƯỠ

21. Warning! People parking in this area will b e __________ . A. prosecuted B. prescribed c. persuaded ð. persecuted

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

22. Make sure y o u ____ _ your make-up with a soft brush, like this one. A. dress B. construct c . decorate D. apply

.Q UY

23. I think people who J ____________ the law should be punished. A. misbehave B. commit c. break D. undo

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

24. If you w ear th a t shirt w ith th e _____ _ pattern, you’ll took like a chessboard! A. plain B. checked c . shiny D. striped

HƯ NG

ĐẠ O

25. You always seem to look so formal. If only you w ould______ your hair down! A- get B. set c . let D. put

37

Tom’s been a /a n golfer for two years and he’s hoping to tu rn professional soon. A- volunteer B. freestyle c . am ateur D. trainee

2.

Why c a n 't y o u _____ Edgar's example and wear a tie to work? A- set B. follow c. make D. do

3.

My dad wears a suit to work, but he changes in to _____ clothes when he gets home. A. casual B. informal c . relaxed ð. calm

4.

Could you wipe th e table with a dam p_____ , please? A. clothe B. d o th c . clothing

10

+3

P2

CẤ

D. cỉothes

I ’ve decided to _____ my hair green for the party! A. draw B. paint c. sketch

A

5.

00

B

TR

ẦN

1.D. dye

It's amazing th a t we can learn t o _____ a foreign language. A. compress B. comprehend c. compare D. compact

7.

T hat’s th e most incredible_____ of a rt I’ve ever seen! A. work B. creation c . brand

TO ÁN

-L

Í-

6.

. 8, Jeans and T-shirts will never go out o f_____ . A. trend B. fashion c . image

D. tendency

I need a fu n n y_____ for the fancy-dress party. Any ideas? A. dress B. uniform c . costume

D. suit

BỒ

ID

ƯỠ

NG

9.

D. job

10. Some people_____ to London every day from as far away as Leeds. A- connect B. correspond D. commence D. commute

11. T h e _____ for this position starts at £30,000 per year. A. salary B. payment c. wage

D. tip

66

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

12. A fter working a t th e same factory for thirty years, my grandfather was looking forward to his ■ . A. overtim e B. pension c. charity D. allowance

TP

.Q UY

13. Tim forgot: to use clothes______ and all his clean clothes fell off the line into th e mud! A. pins B. clips c. hooks D. pegs

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

14. Shelley disagreed with the board’s decision and so s h e _____ and w ent to work for another company. A. retired B. sacked c . resigned D. fired

HƯ NG

15. H ere at W eatherby’s, we provide all o u r ______members, from senior management down, with regular training. A. staff B. crew c . crowd D. firm

TR

ẦN

16. I w ant to take these jeans back because they’re too small, but I can’t find the _ _ _ _ _ anywhere. A. recipe B. receiver c . receipt D. reception

00

B

17. Living on a farm in the middle of nowhere, ours is about the m o st______ lifestyle you can have! A- urban B. rural c . suburban D. municipal

+3

10

18. Will was m ade_____ three months ago and is still looking for a job. A, sacked Ẹ. retired c. fired D. redundant

CẤ

P2

19. The audience showed th e ir _____ by giving th e orchestra a standing ovation. A. entertainm ent B- appreciation c . review D. auditionA

20. I’m going to take th e car to the garage as t h e _______ has been making a fimny noise. A. engine B. machine c. appliance D. device

TO ÁN

-L

Í-

21. Can you imagine w hat it was like to h av e______ punishm ent in schools, with teachers hitting pupils? A. painful B. capital c . harm ful ð. corporal 22. Most governm ents tax people on th e am ount th e y ______each year. A. win B. gain c. earn D. benefit

ƯỠ

NG

23. When the factory dosed, over a hundred people w ere_____ redundant. A. made B. taken c . given D. done

ID

24. E d _____ at the dock and realised h e was late for th e meeting. A. glimpsed B. observed c. glanced D. watched

BỒ

25. W hat’s th e en tra n ce_____ for the outdoor music festival? A. ticket B. price c . fare

D. fee 67

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

38 The politician_____ to admit th at he had done anything wrong. A. refused B. accepted c. denied D. explained

ij

2'

I’d like to speak to the person in A. obligation B. duty

, please. c. charge

D. responsibility

'

3.

The news caught me completely by A. disbelief B. amazement

c. shock

D. surprise

.Q UY

NH ƠN

1.

4-

The country’s economy relies heavily on th e tourist A. factory B. industry c. company

!

5-

We’re really looking to seeine you both next weekend A. forward B. in front c. ahead D. in advance

D. firm

ĐẠ O

HƯ NG

6.

TP

Í i

It’s q u ite ______ to feel nervous before a job interview. A. physical B. real c. biological

D. natural

We have five security g u ard s_____ watch every night. A. taking B. holding c. keeping D. making

8.

There was a terrible o il_____ when the tanker h it the rocks in a storm. A. drop B. slick c . pool D. spread

9.

When they thought they had enough evidence, the police_____ the man with murder. A. suspected B. arrested c. charged D. investigated

+3

10

00

B

TR

ẦN

7.

D. team

CẤ

P2

10. David seems to have found a new _____ of friends. A. group B. company c . audience

A

11. Mrs Ivanovich waited for the class to _____ before she continued. A. bring up B. pass away c. settle dawn D. b ring on

-L

Í-12. When they were still _ _ _ _ _ , the Beatles used to play in a club called The Cavern, in Liverpool. A. covered B. infamous c. hidden D. unknown

TO ÁN

13. They need to put more ____ bins in the town centre. A. paper B. litter c. waste

D. sewerage

14 I'll pick up a _____ on the way home and then we won’t have to cook. A. microwave B. delivery c. fast food D. takeaway D. ambitions

16. The policeman_____ my details. A. took down B. made up

D. put up with

BỒ

ID

ƯỠ

NG

15. Certificates provide proof of y o u r______. A. qualities B. qualifications c. diplomas c. took in

68

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

18. I t seems th at the thief to o k ______ of the open window and got inside th at way. A. advantage B. chance c. opportunity D. occasion

.Q UY

19. Scientists haven’t found a ____________________for that disease yet. A. heeding B. therapy c. remedy D. cure

NH ƠN

17. If you do go to see Alec Sm ith’s new play, then I’m sure yo u 'll_____ yourself. A. entertain B. enjoy c. cheer D. please

TP

20. I think there’s a _____ in the pipe; maybe we should call a plumber. A. lack B. lock c. leak D. lake

ĐẠ O

21. I’m not sure Brian ______up to going on a long walk yet. A touches B. feels c. senses ð. experiences

ẦN

23. I’ll ask the waiter to bring us th e _____ . A. brochure B. catalogue c. m enu

HƯ NG

22. You may experience some side_____ when you take this medicine. A. effects B. consequences c. results D. products

TR

24. Three people w ere_____ in the accident. A. damaged B. broken c. spoilt

D. leaflet D. injured

10

00

B

25. F irstj_____ the onions in a little vegetable oil until crispy brown. A. fry B. bake c. grill D. boil

+3

39

Inviting both Doug and Shirley to the party is a _____ for disaster! A. prescription B. receipt c. recipe D; bill

2.

The speaker____the audience’s attention to the numbers on the screen. A. drew B. pulled c. got D. madeA

CẤ

P2

1.

a few miles away. D. reservoir.

As th e storm started, we saw a huge flash ọ f_____________________. A. thunder B. rain c. lightning D. flood

TO ÁN

4.

'

-L

Í-

3. All the town’s drinking water comes from a A. puddle B. pond c. bawl

One of my favourite actors, is Jim Carrey, who h a s _____ in some very funny films. " ’ . .' ; . . A. seen B. gone ' c . a c te d ' D. pretended 69

BỒ

ID

ƯỠ

6.

NG

5. When we - at global poverty it can often .feel like we will never solve th e problem. A. see B. watch c. observe B. look

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I t’s very im portant in today’s world to be able t o ____a foreign language. A- say B. speak c. talk D. tell

8.

I’m in tw o _____ about w hether to go to th e wedding or not. A. minds B. thoughts c. brains D. heads

9.

Hugh was quite worried because he hadn’t ____ for the test. A. examined B. studied c. read D. learned

.Q UY

NH ƠN

7.

TP

10. Slow down! I can’t _____ with you! A. get on B. drop out C- put down

ĐẠ O

D. keep up

11. I __ sight of th e robber ju st before he disappeared around the corner. A. caught B. got c . took D. had

HƯ NG

12. I don’t know w hat we’re going t o _____ if I lose this job. A. get by B. give away c. live on

D. grow on

ẦN

13. The m an was arrested when h is ___ passport was spotted a t th e airport. A. artificial B. fake c* plastic D. unreal

B

TR

14. That necklace is wonderful! It must have_____ you a fortune! A- cost B. spent c . charged D. done D. get through

10

00

15. Xhope I c a n ____ you to be there if I need any help. A. let down B. make out c. count on

P2

+3

16. Why don’t y o u _______ the queue while I go and get some cash out of the machine? A. enter B. belong c . stand D. join

A

CẤ

17: The top is your colour, b ut are you sure i t ______ you? It looks a bit big. A. suits B. fits c. matches D. goes

TO ÁN

19. When you work. A. apply

-L

Í-18. When Ed finally_______at the age of 65, after 40 years in the same company, they gave him a watch. A- retired B. resigned c. promoted D. fired . th e interview, remember to bring some samples of your B. attend

c . join

D. make

ƯỠ

NG

20. Most people who w ork in th e centre of London_____ from the suburbs every morning. A. spread B. connect c. deliver D commute

BỒ

ID

21. Only $300 for th at laptop? T hat’s a re a l______ ! A. bargain B. contract c . sale

D. donation

22. All the members o f _____ were asked to attend the meeting. A- employees B. company c . staff D. workers

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

23. W hen we sta rt work in the morning, I usually______ a t the schedule, for th e whole day. A. glimpse B. glance G. watch ð. m onitor

.Q UY

24. T h e _____ decided to call a strike over pay an d the factory was closed for 48 hours. A- charity B. club CL union D. institution

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

TP

25. T he custom er was so annoyed that he ____ _ th e receipt in front of the manager! A. wore out B. tried on c . took over D. ripped up

HƯ NG

40

Mr Cheater made a living____________works by famous painters. A. devising B. faking c . pretending D. shamming

2.

A sculpture by Rodin fetched more than two million dollars at t h e _____ last month. A. sale B. gallery c . museum D. auction

3.

T here was n o _____ difference between the original and the copy. A. knowable B. discoverable c . discernible D. understandable

4.

This self-portrait did not come to ' until after the artist’s death. A. range B. light c . sight D. view

5.

Mr Vemix is the g re atest______ expert on techniques of painting. A. alive B. live c . living D. nowadays

6.

On examination by experts, th e picture turned out to be a _____ . A. fake B. sham c . fraud D. fabrication

7.

“Did you go to the casino when you were in M onte Carlo?” “No, I n e v e r______ A. bet B. c . hazard D. gamble

8.

I f you c a n ______ the d u e s to this puzzle, you could win a prize. A. unbind B. untangle c . unravel D. unwind

9.

Violent programmes on TV may have a b a d ______on children. A. control B. influence c . power D. pressure

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

1.

ID

ƯỠ

10. There are many _____on television where â team of people have to answer questions. A- inquiries B. puzzles c . riddles D. quizzes

BỒ

11. There are several T V _____ in Poland, and all of them allow advertising. A. channels B. nanals c. broadcasts D. screens 71

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

12. T h e _____ music for the film has been taken from the works of Chopin. A. supplem entary B. intervening c. passing D. incidental D. line

14. There is an interesting ' between youngsters. A. trend B. surge

D. direction

NH ƠN

13. They all sat in the fo u rth _____ of the cinema. A. bench B. row c . rank

.Q UY

nowadays to m ake films portraying love c . tradition

ĐẠ O

TP

15. “Please, p u t your em pty cigarette packets in ỉ h e _____ _ bins provided.” A. deposit B. ju n k c . litter D. scrap 16. The latest vid eo_____ contains details of over one thousand films. A. brochure B. prospectus c . leaflet D. catalogue

HƯ NG

17. The film started with th e heroine’s death so m ost of it was shot i n ____. A. backtrack B. reverse c . flashback D. switchback

TR

ẦN

18. T hat picture did not come out because you put your finger in front of the . while you were taking it. A. button B. lens c . sh utter D. viewfinder D. sensuous

00

B

19. I used, an especially_______film to take this photo. A. sensitive B. sensible c. sensual

+3

10

20. Shall we dance? They are playing our favourite______. A. aria B. tune c . music D. line

P2

21. Pop stars have to get used to people trying to get th e ir______. A. autographs B. names c . signatures D. sings

A

CẤ

22. The light graduallyand shapes and colours "rew fainter. A. died B. disappeared c . faded D. melted

Í-23. Journalists are under a lot of pressure to m e e t______everyday. A. limits B. times c . barriers D. deadlines

TO ÁN

-L

24. W hat is usually called “magic” is really a trick. The quickness of th e h a n d _____ the eye. A. belies B. deceives, c . disguises D. mistakes

NG

25. Thè children gazed a t th e m agician_____ as he perform ed his tricks. A- eagle-eyed B. hawk-eyed c . open-eyed D wide-eyed

ƯỠ

41

BỒ

ID

1.

I ’m now going to play a piece _ _ “The Fall”. A. denom inated B: labelled c . entitled

D. nicknamed

72

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Mozart composed music when he was still a child- H e had a g re a t_____ for it. A. gift B. force c ability D. skill

3.

The conductor was annoyed with the orchestra for not ■ time. A. beating B. making , c . m aintaining D. keeping.

4.

Schubert didn’t complete one of his symphonies so it will always be B. deficient

.Q UY

A. defective

NH ƠN

2.

c. unfinished

D. unready

T he attendance á t the music festival - all expectations. A. excelled B. surpassed c . overtook D. overcame

6.

Ju s t as th e violinist began to play, one of the _ _ _ _ _ on his violin broke. A -strings B. cords c. chords D. wires

7.

He played the lead in a _____ production of “M acbeth”. A. rem inded B- memorised c . recalled ð. memorable

8.

H e r______as a tragedian took h er to every part o f the world. A. fam e B. gloiy c . renown D. status

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

5.

00

B

TR

9. W hen he forgot his lines th e ______whispered them from th e side of the stage. A. m essenger B, prom pter c . pusher D. rem inder

+3

10

10. T he actors have t o ______before they appear in front of th e strong light? on stage. A. cover up B. do up c . make up D. paint up

CẤ

P2

11. He gave the best performance of his acting career in the _____ of Othello. A, action B. role c . personage D. themeA

12. After the performance, please com e_____ and m eet some of the cast. A. outside B. downstairs c. inside D. backstage

-L

Í-

13. I had to stand in a ____four hours to get the tickets for th is performanc A* queue B. procession c. file D. tail

TO ÁN

14. After the interval, th e change of _____ _ brought a gasp of surprise from the audience. A. panoram a B. scenery c . view D. vista

NG

15. All th e theatre seats had been sold, so th ere was stan din g ___ only. A. room B. place c . area D. space

BỒ

ID

ƯỠ

16. This paper intends to fearlessly all forms of corruption in public life. A. uncover B. present c. expose D. unveil

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

17. We agreed to m eet in t h e _______of the theatre, near the cloakroom. A. anteroom B. foyer c . hall D. porch

18. My brother, who is fond of acting, has joined a n _____ dram atic society. A. untrained B. impersonal ’ c . am ateur D. unprofessional

TP

D. reserves D. literate

ĐẠ O

20. Jim my is the _____ critic of the local newspaper. A. lettered B. literal c. literary

.Q UY

19. The m anag em ent_____ th e right to refuse admission. A. holds B. keeps c. preserves

HƯ NG

21. W hat was t h e ______of th a t article on Romania? I haven’t had tim e to read it. A. gist B. draft c . digest D. synopsis

ẦN

22. T he information w a s _____ to the press before it was officially an nounced. A. dripped B. dropped c . seeped D. leaked

TR

23. An advertising______ should be short, striking and easily rem em bered A. caption B. epigram G. slogan D. motto

10

00

B

24. H e * th e new spaper in th e hope of finding news of his daughter. A. glanced B. glimpsed c . observed D. scanned

CẤ

P2

+3

25. She used h er weekly column in the local newspaper as a _____ for her political views. A. means B. vehicle c . passage D. vessel

A

42

D. spokesman

-L

Í-1. The press couldn’t speak to th e M inistry employees; they had to wait for a statem ent from th e G overnm ent______. A. messenger B. reporter G. speaker

TO ÁN

Ỉ. Although th ere is no official censorship in our country, the press is still ______the lạ.ws of th e land. A. accountable to B. subject to c . restrained by D. controlled by

NG

*. O ur newspaper increased i t s ______________ by eighty thousand copies. A. am ount B. quantity c . num bers D. circulation D. publicise

BỒ

ID

ƯỠ

Many new spapers are holding lotteries t o ______sides. A. advertise B. progress c . promote

T he bookshop said they did not have th e dram a ju st then, but th a t it was o n _____ . A. order B. delivery c . arrival D. purpose

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

His reputation has been g re atly ______by th e success o f his new book. A. expanded B. enlarged c . enhanced D. heightened

7.

Lord o f the Rings was filmed o n ______ill New Zealand. A- place B. spot c . region D. location

8.

Ms Original had little i n ______with other authors of h er generation. A. everyday B. common c . norm al D. ordinary

9.

T h at au tho r has w ritten a fictional_____ o f his w artim e experiences. A. story B. novel c . account D. tale

TP

.Q UY

6.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

10. T he prin tin g of the book has been held up bý the p a p e r_____ . A. deficit B. shortage c . scarce D. lack

HƯ NG

11. T he essayist, John Cardinal Newman, was one of the m ost distinguished m en o f____ _ o f his time. A. letters B. books c . publications D. writings

TR

ẦN

12. In your criticism o f this work, I th ink you have done less th a n _____ to th e originality of his style. A. appreciation B. approval c . justice D. praise

B. author

c . novelist

ð. w riter

10

A. dram atist

00

B

13. Because Shakespeare m ainly wrote plays, he is usually regarded as a(n)

P2

+3

14. One can become a m em ber of this club only on paying t h e _____fee. A. enrolled B. legitimate c . regulated D. requisite

CẤ

15. T he organization is mainly staffed b y _____ workers. A. free B. voluntary c . unsolicited

D. willingA

16. H e m ade a v e ry ______excuse for n ot attending the meeting. A- faint B. fragile c . feeble D. frail

-L

Í-

17. H e has a wide circle o f friends and so leads a fairly A- fast B- hectic c . fiirious

.

social life. D. speedy

TO ÁN

18. I ’d like t o _____ a warm welcome to our visitors from abroad. A. extend B. prolong c . search out D. stretch

NG

19. Please accept m y ______for not coming to th e m eeting last week. A- pardon B. excuses c . forgiveness D. apologies

ƯỠ

20. W e’ve lived here for five years but I still miss m y ______town. A. hom e B. o rd in al c . native D. b irth

BỒ

ID

21. I f you w ait a m om ent, th ere’ll be another _____ of loaves, fresh from the oven. A. collection B. bunch c . bundle D. batch 75

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

22. He took a _ _ _ _ _ of cigarettes ou t of his pocket. A. block B. dozen c . packet

D. piece

NH ƠN

23. The table was described in th e catalogue as a be au tifu l___ of furniture. A. piece B. object c . think D. m anufacture 24. When you go to the shops, bring m e ______. A. a fruit tin B. a tin of fruit c. a fruits tin

D. a tin or fruits

TP

.Q UY

25. The twelve bottles of whisky were delivered in a sturdy __ _ _ _ A. canteen B. carafe c . carton D. cartoon

ĐẠ O

43

Dana drinks a lot o f_____ drinks iike lemonade and orangeade. A. frozen B. fresh c. flat D. fizzy

2.

I’d like a packet of ra z o r______ , pỉease. A. blades B. cuts c . leaves

HƯ NG

1.

D. metals

New products are announced to th e public ■ ; A. by mail order B. by production’s G. by propaganda D. on posters

4.

The advantage of this new plastic covering is th a t it will _____ to fit any size of object. A. change B. stretch c . extend D. expand

5.

T hat is where th e y ____ whisky. A. distill B. cook

c . brew

D. stew

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

3.

D. stocks

7.

This fantastic new gadget has been selling like ■ A. birthday B. cream c . wedding

cakes. ð; hot

8.

Buying in bulk A. empowers

9.

I’ll have to tak e th e toy back to th e shop to exchange it because the mechanism i s _____ A. blame B. faulty c . false D. defect

____ one to m ake substantial savings. B. facilitates c . enables D. means

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

Grain and coffee are major tra d in g _____ . A. articles B. m aterials c . commodities

6.

NG

10. This set is th e only one o f its kind, so none of the cups can b e _____ . A. copied B. exchanged c . replaced D. substituted

A. exchange

B. change

c. retu rn

D. sum

BỒ

ID

ƯỠ

11. When I paid for my groceries, the shop assistant gave me th e wrong

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

12. Who do I make the cheque_____ _ to? A. in B. on c. up

D.

out

NH ƠN

13. N aturally you can ______payment until you are satisfied th a t the work has been properly carried out. A. hold in B. hold up c. withhold D. withdraw

.Q UY

14. Mr P articu lar______being given a receipt for the bill he had paid. A. insisted on B. demanded c. asked to D. required

.

. D. note

HƯ NG

16. She said she would pay for the clothes by credit A, bank B. card c. cheque

ĐẠ O

TP

15. Will you pay cash for the goods or would you like th e m _____ to your account? A. priced B. indebted c . charged D. receipted

17. Don’t shop a t SNOB’s supermarket; you have to pay through the there. A- account B. bank c. m outh D. nose

TR

ẦN

18. We will accept your cheque, although it is not our normal _____. A. practice B. occasion c. intention D. state ỊL

00

B

19. There is a sale next week w ith _____ in all departments. A. basem ents B. reductions c. decreases D. redundancies

P2

+3

10

20. Mr Rich managed to get the ancient sculpture by putting in a high a t th e auction. ị A. bet B. stack c. bid D. tender

CẤ

21. Salesmen always exaggerate, so I take w hat they say with a pinch of B. flesh

c . pepper

D. caution

A

A. salt

-L

Í-22. To order the goods, send your .name, address a n d _____ to the following PO box. A. cost B. postal order c. receipt ð. settlem ent

TO ÁN

23. The standard o f our furniture is excellent, but even so, we charge only prices. A. m oderate B. ju s t c. slight D. small

ƯỠ

NG

24. If you w ant to return the suit, you m ust bring the ______w ith you as proof o f purchase. A. note D. rècipe c. prescription . D. receipt

BỒ

ID

25. We have had to raise our prices because of the increase in the cost of materials. A. crude B. natural c. ra w ’ D. original

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Ti

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

44 “Fantastic sale. E verything m ust b e sold______of th e price!” A. regardless B. in vain c . despite D, without

2.

I can’t ______$70 for one book! H aven’t you got a cheaper edition? A. allow B. afford c . dispose D. provide

3.

T o ______their fiftieth anniversary the store held a one-week. sale. A. w rite D. paint c . sign D. m ark

4.

The coat was going for a _____ _, reduced from $100 to $20. A. flower B. laugh c . song D. smile

5.

Buyers an d sellers w ere_______ over prices. A. haggling B. hacking c . heckling

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

1.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

D. hugging

As far a s ______ for money is concerned, our product is unbeatable. A. advantage B. cost c. worth ð: value

7.

The big. new superm arket on the outskirts of town does a ______trade. A- crying B. screaming c . roaring D. shouting

8.

Her shopping bag broke,its contents all over th e pavement. A. dispersing B. scattering c . overflowing D. distributing

9.

Some rooms don’t have curtains a t the windows, they h av e______. A. blinds B. carpets c . gates D. stores

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

6.

A

CẤ

10. It is very easy for th e undereducated to b e ______by slick-talking salesmen. A. put aside B. put up c . taken in D. taken away D. size

Í-11. Her room is comfortable b u t rather on the sm a ll_____ . A angle B. side c . basis

TO ÁN

-L

12. The kitchen of th e holiday cottage looked______rath e r than beautiful. A. utilitarian B. practicable c. mundane D. workable 13. Mrs Elegant has had the couch in her sitting-room _____ in red velvet. A. clothed B. enriched c. sewn D. re-upholstered

ƯỠ

NG

14. The salesman told me th at reading this book would make me m ore intelligent, b u t I think I ’ve been • . A. blackmailed 6 . conned c. libelled D. slandered

BỒ

ID

15. I didn’t take up his recommendation, as he sounded s o ______about it. A. half-headed B. half-witted c. half-handed D. half-hearted

16. The a ssista n t__________________ nervously while I made up my mind. A. hovered B. floated c . drifted D. orbited

78

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

18. T he auctioneer brought down h is _____ before M r Gambler had had tim e to raise his bid. A. ham m er B. fist c. arm D. price

NH ƠN

17. T he salesm an inform ed m e th a t if I buy som ething o n _____ then I can send it back if I am dissatisfied. A. agreem ent B. favour c. approval D. consideration

ĐẠ O

TP

19. M r Gambler gave a ______to indicate to th e auctioneer th at he was still in the bidding. A. card B. sigh ’ c . nod D. smile

HƯ NG

20. Have you got a ______in your bag? I t ’s so d ark here th a t I c a n ’t even see the path. A. bulb B. torch c. lantern D. candle 21. T here are consum er protection laws th a t affect ev ery ______. A. buy B. patron c. purchase D. retailer

B

TR

ẦN

22* A fter searching for a long time, th e children found th e ir ball in the ______ by the lilac bushes. A. underground B. undergrow th c . underpass D. underworld

00

23. J u s t looking a t th e room you would have no idea of th e reed purpose it

10

c. served

B. took

+3

A. filled

P2

24. T he children _ _ _ _ _ round th e fire to keep warm. A. cloistered B. huddled c . grouped

D. used D. tuckedA

CẤ

25. T he _ _ _ _ _ of the family home following th e divorce was a g re a t shock to th e children. A. break-down B. break-in c . break-up D. break-out

-L

“Why do you look so upset?” “M um refused , after my flat while I’m away.” A. my looking B. me to look c . to looking

D. th a t I don’t

D. to look

She was an x io u s_____ for the post of the Personal A ssistant to the Director in th e recently affiliated Jacobs Sussard Company. A. to b e selected B. to have selected c. to select D. to be selecting

BỒ

ID

3.

ƯỠ

NG

2.

“W hat was Bob yelling about?'’ “H e w a rn e d ______touch th a t wire.” A. me to n o t B. th a t I not c . me n ot to

TO ÁN

1.

Í-

45

79

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

“Why are the Newtons asking for loan repayment modifications?” “Because their h ou se______in the flood.” A. was being damaged B. damaged c. had damaged D. was damaged

5.

“How did his speech go?” “With all the noise outside, he couldn’t _____him self heard.” A. be making B. make c. be made D. have made

6.

“Did you enjoy your graduation ceremony?” “Oh yes; I didn’t like _ _ _ _ _ photographed all the time, though.” A. to have been B. having been c . being D. it to be

7.

“Did you hear anything about last m onth’s Barclays’ robbery?" “Yes eventually the ro b b ers_____ given a ten-year sentence. “ A. were B. were not being c. were not to be D. were not have been

8.

“How was your dinner?” “A great success! Our guests ate the appetizers, the two m ain courses and th e dessert. There was literally no th in g _____ A. to be left B. has been left c. have ieft D. left

9.

“Is th ere any news about the ex-President?” “Well, he’s rep o rted _____ the country last night.” A. to be leaving B. to have left c . th a t he left D. to leave

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

4-

A

CẤ

P2

10. “W hat do you thin k of Uberto Eco’s novel The N am e o f the Rose?” “Well, i t _____ widely regarded as his best, but to tell you the tru th I ’m not crazy about it.” A. has been B. was c. is D. is being

-L

Í-11. “How’s the new town planning project going?” “Oh, th ere’s still a lo t_____ A- to be done B. has been done c. having done D. have done

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

12. “How was your first day in your new job?” “Extremely embarrassing! We w e re_____ present ourselves and talk about our previous work experience.” A. been asked to. B. asked to c being asked D. asked 13. “W hat did Ivan suggest?” “He suggested on an excursion tomorrow.” A. we to go B. us to go c . going

D. to going

80

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

14. “So, how is Anne getting to the airport?” “She said th at her b ro th e r_____ her a lift.” A. would have given B. would give c . should give D. could be given

.Q UY

15. “Did they find, out wfro had taken the money?” “Yes. Robert finally admitted _____ it oil.” A to having spent B. have spending c . to have spent D. to spend

ĐẠ O

TP

16. “W hat did the dietician say tò Angela?” “He advised______down on fats otherwise she would develop heart problems in later life.” A- to cut B. that she cuts c. her to cut D. her cut

HƯ NG

17. “What lie did Liz tell you this time?” “She claim ed_____ before she was two.” A. to writing B. th at she could write c . about writing D. th at she write the building at once. B. evacuating D. everyone to evacuate

TR

ẦN

IS. The fire-fighter ordered A. to everyone evacuating c. to be evacuated

+3

10

00

B

19. “W hat’s th e m atter with Terry and Paula?” “They said th a t if th e business continued to do sa badly th e y _____ sell the house.” A. would have to E. m ust c. had to D. should

CẤ

P2

20. “How did Gina react when she arrived a t h e r surprise b ừthday party?” “She exclaim ed_____ a wonderful surprise.” A. to be B. being c. th a t it was D. to being

-L

Í-A

21. “Thank God we came across th at policemani” “Oh, yes! W hat ’____ done if you hadn’t?” A-would you have B. were you to have c . had you D. will you have

TO ÁN

22. “So, are you going to buy it or not?” “If it ■ . so expensive, I would.” A- were B. isn 't c . hadn ’t been

D. weren’t

ƯỠ

NG

23. “Why do you have to get a taxi to work?” “Well, if I didn’t live so far away, I _____ to.” A. wouldn’t have had B. hadn’t had c. wouldn’t have D. didn’t have

BỒ

ID

24. “Should I eat th at?” - “I f I _____ you, I wouldn’t. ” A. would have been B. would be c . had been

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

D. were '8 1

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

pay atten tio n in class, you won’t pass the test. A. If you didn’t B, If you don’t c . Unless you don’t D. Unless you wouldn’t

.Q UY

46

NH ƠN

25.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

“Why don’t w e ask M artin to chair the meeting?” “Well, suppose_____ to ask him, do you think he would accept?” A. were we • B. had we been c. we had been D. we were

2.

If h e ______as honest as you believe, he wouldn’t have done that. A. were B. would be c. would have been D. have been

3.

“W hat would you do in my place?” “W ere _____ treated like that, I ’d complain to th e manager.” A. to I be B. I to had been c. I have been D. I to be

4.

W hat would you do if y o u _________rich? A. were B. have been c . would be

D. would have been

What would you buy, provided_____ the money? A. had you B. have you c . you had

ð. you would have

HƯ NG

ẦN

TR

B

00

“Why are you screaming?” “If you bu m yourself, i t _____ you know! ” A. would have h u rt c . have h u rt

B. h u rt D. h u rts

10

D. SupposeÍ-

D. Would

“ ______you w ere ill, we wouldn’t have come.” “Don’t be silly! I always enjoy your company.” A. W ere we to know B. Should we have known c. Had we known D. Had we to know

TO ÁN

9.

_____ I been informed, I ’d have attended the meeting. A. Should B. Had c . W ere

-L

8.

A

CẤ

7.

_____ you go on talking, he’ll ask you to leave. A. Unless B. If c. When

+3

6.

P2

5.

ĐẠ O

TP

1.

NG

10. Suppose th e y _____ at home, w hat shall we do? A. won’t be B. w eren’t c. h ad n 't been

D. a re n ’t

BỒ

ID

ƯỠ

11. “It’s tim e y o u _____in bed. It’salmost midnight, isn’t it?” “You’re right.” A. are B have been c . were D. had been

12. “T hat trip was a nightm are.” - “Yes, Xwish w e _____ A w ent B have gone c . go

D. hadn’t gone

82

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

13. “I overslept and was late for work again!” - “You’d ______th a t dock fixed; it h asn ’t worked for over a week now.” A. b e tte r have B. b e tte r to have c . ra th e r have D. ra th e r had

D. h adn ’t been

15. If only I ______th e bill; we wouldn’t have been cut off. A. had paid B. have paid c . had been paid

D. paid

TP

ĐẠ O

HƯ NG

16. “I shouldn’t have missed Mary’s party.” “I t’s a pity y o u ______; we had a lovely tim e.” A. haven’t come B. h a d n 't come c . w eren’t coining D. didn’t come

.Q UY

14. “You missed an exciting sta rt to th e football m atch.” “Yes, it’s a pity I _______________________ on tim e.” A. am not B. w asn 't c . haven’t been

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

enough tim e to finish th e exercises. B. not having c . not have had

D. to n ot have

ẦN

17. H e regrets ■ A. not to have

D. haven’t told

B

TR

IS. “Do you m ind if I tell M ary about your trip?” “Well, Fd ra th er y o u _________anyone else abottt it.” A. didn’t tell B. wouldn’t tell c . not to tell

P2

+3

10

00

19. “You’re looking tired.” —‘T m exhausted. I wish my n eigh bou rs_____ loud m usic w hen I’m trying to sleep.” A. h aven't played B. won’t play c . w ouldn’t play D. hadn’t playedA

CẤ

20. “I t ’s a pity Sarah is still unemployed.” “Yes, if only s h e ______________________university.” A. would have finished B. had finished c . would finish D. finishes^

-L

Í-

21. I wish I _ _ _ _ _ th eir help when it was offered. A- would accept B. have accepted c . had accepted D. accepted

TO ÁN

22. Suppose she . she’d be furious! A. has heard

th at outrageous story circulating around the office; B. had heard

c . were heard

D. would hear

ID

ƯỠ

NG

23. “Susan looks ready to cry”. “It looks as if P e te r _____ her birthday again!” A. has forgotten c . has been forgetting B. had forgotten D. had been forgetting

BỒ

24. “Why are you glaring a t me?” . “You tre a t me as if I ______ your slave.” A. have been B. was being c . were*

D. had been 83

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

47 “You’re looking ra th e r pleased with yourself.” “Suppose your b oss_____ you a big bonus, you would Loo.” A. had offered B. has been offering c. would offer D. had been offered

2.

It’s time y o u _____ about your future. A. to think B. had thought c . thin k

ĐẠ O

TP

.Q UY

1.

NH ƠN

25. I’d rath e r y o u _____ th e deal in writing by the end of next week. A. confirm B. have confirmed c . had confirmed D. confirmed

D. thought

If only s h e _____to her principles, she wouldn’t have been led astray. A. sticks B. stuck c . had stuck D. have stuck

4.

“I can’t think of a good excuse for being iafce.” “Y ou_____ be honest and tell th e tru th .” A. would b etter B. had better c. would have been b etter D. had b etter to

5.

She’s such a snob; she behaves_____ the Queen. A. as if she has been B. like she were c. as if she were D. like she was-

6.

“Have I done something wrong?” “I wish y o u ______more tactful; you’re always offending people.” A. had been being B. have been c. were being ð. were

7.

I’d rath er y o u a noise last night; I couldn’t get to sleep. A. hadn’t m ade B. wouldn’t make c. didn't m ake D. haven’t made

8.

If only we ______ more people, th en we wouldn’t bè feeling so lonely. A. had known B. were known c . have know D. knew

9.

It’s high tim e y o u _____the balcony. It’s covered in leaves and dust. A. to be cleaned B. cleaned c. had cleaned D. to have cleaned

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

3.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

10. “My washing machine is about to break down.” “If I were y o u ,___________ a new one.” A. I ’d bought B. I bought c . I ’d buy

D. I ’ll buy

11. India is th e country ■ he spent the eariy years of his life. A. a t which B, where c . th a t D. on which

84

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

12. If J o h n ______ the train instead of driving, he wouldn’t' have been late for work.

A. had caught

B. should catch

c . caught

D. would catch

TP ĐẠ O

15. “He looks familiar.” “He’s th e au th o r; novel became a best seller.” A. which B. whose c. of which

.Q UY

14. Sally -would prefer to pursue her studies_____ to look for a job. A. ra th e r than starting B. to starting c . ra th e r than sta rt D. than to sta rt

NH ƠN

13. Suppose the stock m a rk e t_____ how much money would we have lost? A. crash B. had crashed c. has crashed D. would crash

D. whom

HƯ NG

16. “Hi Nick. I break bad news. Natalie and Jam es broke up again.” “I know, but it is Jam es ______ is to blame this time, not N atalie.” A. for whom B. whose c. which D. who

TR

ẦN

17. “Wendover? Never heard of that town before.” “Well, actually it’s the town . I spent my teen years.” A. when ■ B. who c. where D. which

10

00

B

18. “What are you reading?” “A review of the film ■ was on television last night.” A, which B. where c . th a t it D. which it

CẤ

P2

+3

19. “Which was the most disappointing- mom ent in your career?” “It was the m om ent_____ I realised that my partn er was giving away company secrets to our rivals.” A. which B. where c. when D. on whichA

20. Children always want to know the reaso n ______ things are as they are. A. whom B. who c. which D. why

-L

Í-

21. “Is th ere a problem with the letter?” “The person _____this letter is addressed no longer lives here.” A- to whom B. who c. to who D. whom

TO ÁN

22. If only th e y ________ their tickets; I ’ve got two spare ones. A. didn’t buy B. hadn’t bought c . wouldn’t buy D. haven’t bought

ƯỠ

NG

23. “How did the bride wear her hair?” - “S h e ______________ into a bun.” A. has had it styled B. had been, styled it c . has styled it " ð. had it styled

BỒ

ID

24. “Why doesn't Constance buy a dishwasher?” “She can’t _______because there isn’t enough space in her kitchen.”

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

85

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B. have installed one D. have install one

NH ƠN

A. have one installed c. have one install

.Q UY

25. “Has Paul moved back to his house?” “Yes. H e _ _ _ _ _ all the earthquake repaired.” A. had been having B. has damage c. had D. has had

ĐẠ O

“Why are th ere so many workers in Zoe’s garden?” “S h e _____ it landscaped.” A. had B. is having c. had had

D. will have had

HƯ NG

1.

TP

48

“Your shoes look new.” - “I _____ by the hotel porter.” A. had polished them B. have them polished c. had them polished D. have polished them

3.

“W hat are you going to w ear to dinner?” “I don’t know. I wish I _____ my lace dress cleaned yesterday. “ A. had had B. would have c. was having D. have had

4.

“We were thinking about doing our place up.” “O h ,______th e house completely renovated; ju st revamp it with some new furnishings.” A- n ot having B. haven't c . n o t to have ð. don’t have

5.

“When do you w ant this report by?” “I’d like _____ finished by 4. o’clock.” A. th e work to have c. have th e work been

B. to have th e work D. having th e workA

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

2.

“Why is Ron so upset?” - “He ______ broken into.” A. gets a house B. hasn ’t got a house c . didn’t get his house D. has had his house

7.

“W here’ve you been Mary?” “Well, my tu to r ______some research into post graduate studies.” A. made me to do B. had me to do c. got me to do D. put me do “Did th e kids enjoy the circus?” “Absolutely! T he clown got th e m _____ all the tim e.” A. laugh B. laughing c. to ỉaugh D. to be laughing

BỒ

ID

ƯỠ

8.

NG

TO ÁN

-L

Í-

6.

9.

Shall we g e t________ ? I t ’s getting late. A. going B. goc . to go

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

D. gone

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10. “C an I come w ithout any notice? Are you sure?” “Definitely. W henever y o u _________________________ in th e area.” A. will be B. will have been c . have been D. are

.Q UY

11. “How did H arry suspect the new franchising company m ight b e a fiasco?” - “As soon as h e _______some tricky term s in th e contract, he knew th ere was som ething wrong.” A. has spotted B. would spot c . spotted D. spots

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

TP

12. ‘^Whenever I . Jane, she talks about the new house she’s having built.” - “Well, I th ink she’s really obsessed w ith the m atter.” A. m eet B. met c . am m eeting D. have been m eeting

ẦN

HƯ NG

13. “A re you sure it was Pete?” “Yes. T he m om ent I saw him h e _____ the building.” A. would en ter B. was entering c . has entered D, had been entering

10

00

B

TR

14. ‘T in afraid Jenny Jones has been consistently late all this week, Mr Taylor.” “W hen Miss Jo n e s _____ in, tell her I’d like to have ã word w ith her.” A. comes B. is coining c . will have come D. came

CẤ

P2

+3

15. “How about joining m e on a skiing trip this weekend?” "Weil, I really can’t take a holiday until I ______my thesis. A. am finished B. finished c . will have finished D. have finishedA

16. W hile she _ _ _ _ _ for her friend to pick her upj her m other arrived. A. has been w aiting B. had been waiting c . was w aiting D. is waiting

-L

Í-

17. “ ______had we arrived a t th e beach when it started pouring w ith rain.” A. No sooner B. Hardly c . As soon as D. The m inute

TO ÁN

18. “Why was Jan e upset?” - “T he m inute she _ _ _ _ _ into the party, she saw someone w earing th e sam e dress.** A. had walked B. was walking c . walked D. walking

ƯỠ

NG

19. “I t was unwise of David to m ake light of such a sensitive issue.” “ Exactly. No sooner __ the joke than eveiyone got up and left!” A. has he told B. had he told c . he told D. having told

BỒ

ID

20. “You m ust have been worried knowing she was alone so late a t night.” “Well, once I ______her come in, I began to relax.” A. heard B. hear c. have heard D. am hearing _ 87

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

21. “W here is Em m a’s report?” “I think she p u t it on your desk before s h e _______. ” A. was leaving B. had left c. has left 22. “W hat’s in all the boxes?” “Some extra refreshm ents A. so that B. to prevent

we run, out.” c. in ease

D. left

D. for fear

TP

.Q UY

23. “Did you go around to see Ja n e t’s newborn son?” “I had the flu so I didn’t go for fear _ _ _ __ infecting the baby.” A. for B. o f c. th at D. lest

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

24. “Why is everyone so busy?” - “They’re tidying th e show room in case the managing directo r______in.” A. drops B. dropped c. will drop D. would drop

HƯ NG

25. “Why didn’t you go to the party on Saturday night?” “I wanted to avoid______josh. ” A. see B. th a t I see c. to see

TR

ẦN

49

D. seeing

“T he baby’s n ot screaming any more.” “He’s teething and I gave him an aspirin so th at h e ______down.” A. are calming B. would calm c. should calm D. calmed

2.

“W hat are you doing over the summer?” “I’ve got a tem porary job ’ I can save some money.” A. so as to B. in case c. so that D. in order

3.

“I ’m not sure what to say to P aul.” “You could always tell a white lie to ____ _ hurting his feelings.” A. avoid B. prevent from c . prevent D. avoid to

4.

“W hat’s the use of this object?” “It’s a device_____ screwing bolts into nuts.” A. of JB. so as to c. so that

“Did you see Sharon’s place?” - “ A. How B. W hat an

D. for

D. despite

untidy th a t flat was!” c . How an D. W hat

“Cathy looked rather plump in th at new dress.” “Yes, being on a diet for weeks, she’s hardly lost any weight.” A. in spite B. despite c . though D. while

BỒ

ID

ƯỠ

7.

TO ÁN

6.

“Has Bob passed his IELTS exams?” “Even ' he studied hard, he didn’t make it.” A. although B. though c . no m atter

NG

5.

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

1.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

“ I dislike Winston, I have to admit th at he came up with some brilliant suggestions at th e management meeting.” “T hat’s true. I particularly liked his introduction to the ‘Research & Development’ project.” A. No m atter B. However c. Much as D. For all

9.

“I’m astounded by your grandm other’s energy and enthusiasm for life.” - “Yes. She’s still very active. . she is in her eighties.” A. even so B. while c. whereas D. even though

.Q UY

NH ƠN

8.

ĐẠ O

D; but

“Have you heard, Nick has ju st been awarded his PhD?” “Yes, but intelligent he is, he has no basic common sense.” A. although B. while c. however D. though

HƯ NG

11.

TP

10. “It was such a bargain; I wish it hadn't fallen to bits.” “It was a waste of m oney,____ _ cheap it was!” A. however B. still c. yet

ẦN

12. “The project was a failure the huge sums spent on it.” “I call it a terrible waste of tax-payers’ money” A. however B. in spite o f c . though D. yet

00

B

TR

13. “I fell asleep during the economics lecture!” “ _____ boring presentation!” A. Weis it B. How c. Such D. W hat a D. How

+3

10

14. “I really like Gerald.” - “ _____ friendly smile he has!” A. How a B. W hat a c. W hat

P2

15. “Ĩ feel sorry for Patricia and John.” - “ ___ they have a rough time!” A. C an’t B. Aren’t * c. Wouldn’t D. Didn’t

A

CẤ

16. “We’ve ju st been to see 'Dracula’.” - “ ___ __ it a scary movie!” A. Was B. W hat c. Wasn’t D. How

Í-17. “H arriet is always so considerate.” - “ _____ she:a kind person!” A. Doesn’t B. Such is c . How is D. Isn ’t

TO ÁN

-L

18. “W hat do you think of your new English teacher?” “She speaks ____ fast!” A. so B. such c . how

D. what

ƯỠ

NG

19. “Why was Danny given a m onth off?” “i think it’s ______he’s worked so hard lately.” A. seeing th a t B. because of c. due to the fact th a t D. owing to

BỒ

ID

20. “Are you going to take the new job?” “Oh yes. It i s _____ exciting opportunity! ” A. such an B. so an c. such

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

D. so 89

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

HƯ NG

24. “You did n ’t come to the football m atch last night.” “ _____ I had so much homework to do, I didn’t have A- For B. As c . Due to

D. Owing to

ĐẠ O

23. “Should I take th e dog for a walk?” “ _____ it’s raining right now, wait until it stops.” A. Seeing that B. Because of c . D ue to

.Q UY

22- “Hove you seen m y grandm other’s hand-embroidered quilt?” “ _____ meticulous piece of work!” A. How B. So a c. Such D. W hat a

NH ƠN

21. “Robert concluded by pointing o ut th a t we cannot increase productivity with this poor machinery.” - “ _____ an apt rem ark!” A. How B. So c . W asn’t it D. Was it

a choice.” D. Owing to

ẦN

25. “Is Dennis buying a house?” “Y es.______he’s earning more money now, he can afford one.” A- For B. Due to c . Since D. Because of

B

TR

50

“Were th e necessary contracts signed yesterday?” “N o ,______one mem ber of the board was absent.” A- due to B. because of c . owing to“I hear little Isabella is walking now.” . Well, she can w a lk _____ th at chair before falling- ” A. as far as B. where c . wherever

D. as high as

-L

Í-

3.

D. because

A

CẤ

2.

P2

+3

10

00

“Why aren ’t you going away for your holidays?” “ _____ my daughter’s wedding in September, we’ve many expenses coming up.” A. Because B. Because of c . Seeing th a t D. For

“Are you going away for Christmas?” “Yes, I ’ll be going to Hull, which i s ______ my family lives.” A. wherever B. as for as c . where D. as near as

5.

“Can you come away with me for th e weekend?” “I can’t as Fm decorating th e k itch en ._____ , my m other is ill.” A. Even so B. After all c . All the same D. On top of th a t

ƯỠ

NG

TO ÁN

4.

BỒ

ID

6.

“Does P e te r enjoy going away on business?” “He does;_____ he goes, he always manages to enjoy himself.” A. wherever B. as near as c . where D. as fa r as

90

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

“F ra going out now.” - “ _ __ _ _ you happen to pass a chem ist’s, would you get m e some aspirins?” A. Had B. Did c . Should D. Would

S.

“I can’t understand our new French teacher’s accent.” - ** A. N or can I B. Nor do I c . N either do I D. N either will I

9.

“Did you know th e Queen was in town yesterday?” “Y es.____ I gone shopping, I would have seen her.” A. W ere B. Was c . Should

.Q UY

NH ƠN

7.

TP

D. Had

HƯ NG

11. “Jan e bought a new dress this morning.” “W hat a coincidence!_____ A. So did I B. So have I c . Nor did I

ĐẠ O

10. “So, how was. the film?” “I t was g re a t!______you come, you would have enjoyed yourself.” A. Should B. Had c . Were D. Would

D. Nor have I

TR

ẦN

12. “I hope you didn’t go out in th e hot sun.” - “We w aited _____ the sun had gone down, before we went for a walk.” A. th a t B- until c . to D. for

10

00

B

13. “Does Jo a n n a walk to work?” “N o .________________ it is, she always takes th e bus.” A. W here B. Wherever c . As far as

D. As near as

CẤ

P2

+3

14. “P e ter’s amazing.” - “I know. __ he had a broken foot, he managed to walk 10 miles.” A. Despite B. Even though c . W hereas D. Yet

D. so th a t

16. “Ja n e is really conscientious, isn’t she?’’ uA bsolutely.____ , she is very efficient.** A. So B. All the sam e c . W hat is more

D. Still

TO ÁN

-L

Í-A

15. “I hope you have enough money to take a cab home.” “I took some extra m oney_____ I needed it.” A. in case B. even if c . unless

NG

17. “Is Leona feeling alright?” - “Yes, b u t she h ad been feeling sick for over a week • she finally called a doctor.” A* after B. before c . once D. while

ID

ƯỠ

18. “W hat happened to th e plane?” “I t had hardly touched do w n _____ it burst into flames.” A. than B. th a t c . when D. sooner

BỒ

19. “Did you arrive a t th e station on time?” - “No, I missed the 5 o’clock tr a in ,______, th ere was another one after 5 m inutes.” A. despite B. besides x c . also D. however 91

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

!1

NH ƠN

20. “Tell me about France; did you like it?” “Actually, we didn’t go. We w ent to Italy A. instead B. still c . in contrast D, on the other hand 21. “P eter speaks French very well." “ ______speaking French, he speaks German and Spanish.” A. F urtherm ore B. Instead of c. Nevertheless D. As well as

! f| !

22. “Why are you so nervous about this exam?” - “Because I need to get a high score.______, I will have to resit for it.” A. On top of th at B. Otherwise c. All the same D. Besides

ĐẠ O

TP

.Q UY

:-j,| c II

HƯ NG

23. “Did the m inister approve the building plans?” - “Not really. He turned them down ______ th a t the costs were too high.” A. in case B. provided c. on the grounds D. supposing

00

they offer him a partnership will the young architect stay with this firm. A. Even if B. Unless c. Only if D. In case

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

25.

B

TR

ẦN

24. “W hat do you think of the Jeffersons?” “ _____ they appeared reserved at first, they are very sociable.” A. However B. Despite c. On the other hand D. Although

92i

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.0

00 0

’•

0 000 0 0 0

00

B

TR

ẦN

0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 25. 0 • 0 0

NG

ƯỠ

22: 0

BỒ

ID

23. • 24. 0 25. 0

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

Í-

0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • . 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 •

-L

0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • 0

TO ÁN

0 • 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0

10

5 1. • 0 0 0 2. 0 0 • 0 3. 0 ,0 0 • 4. • 5. 0 6. 0 7. 0 8. • 9. .0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. • 15. 0 16. 0 17. • 18. 0 19. • 20. 0 21. 0

A 0 0

B 0

c •

D 0 0

• 0 • 0 0 0 0 0 0 e 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 • 0 10. 0 0 0 • 11. 0 '• 0 0 12. 0 0 0 • 13. • 0 0 0 14. 0 0 • 0 15. 0 0 0 • 16. 0 • 0 0 17. • 0 0 0 18. 0 • 0 0 19. 0 0 • 0 20. • 0 0 0 21. 0 • 0 0 22. • 0 0 0 23. 0 • 0 0 24. 0 0 0 • 25. 0 0 • 0 8 1. 0 0 • 0 2. 0 0 0 •

NH ƠN

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

.Q UY

0 04

ĐẠ O

0 0 14. 0 15. 0 12. 13.

0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0

HƯ NG

+3

0 0 0 0

D

0

• 0 0 0 0 • 0 -0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 o0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 0 ■0 0 0 0 • • 'o 0 0 0 0 • 0 0 0 .0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 •. : • Q 0 0

P2c

CẤ

0 0

B 0 0

A

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A 0 0 •

KEY TO MULTIPLE CHOICE TESTS 2 A B c D 3 A B c D 1. ’ • 0 0 0 1. 0 0 0 • ■ 2. 0 • 0 0 2. 0 • 0 0 3. 0 0 0 • 3. 0 0 • 0 4. • 0 0 0 4. 0 • 0 0 0 5. 0 0 5. 0 . • 0 0 • 0 • 0 6. 0 0 0 6. 0 7. • 0 0 0 7. 0 0 0 • 8. 0 • 0 0 8. 0 0 0 • 9. 0 0 • 0 ■ 9. 0 0 0 • 10. 0 0 • 0 10. 0 0 0 • 11. 0 0 • 0 11. • 0 0 0 12. 0 0 • 0 12. 0 • 0 0 13. • 0 0 0 . 13. • 0 0 0 14. 0 0 • 0 14. 0 0 0 • 15. 0 • .0 0 15. 0 • 0 0 16. 0 . 0 0 • 16. 0 0 0 • 17. • 0 0 0 17. • 0 0 0 18. 0 0 0 • 18. 0 0 .• 0 19. 0 • 0 0 19. • 0 0 0 20. • 0 0 0 20. 0 • 0 0 21. 0 0 • 0 21. 0 0 0 • 22 • 0 0 0 22. 0 0 • 0 23. 0 • 0 0 23. 0 0 0 • ■ 24. 0 • 0 0 24. • 0 0 0 25. 0 0 0 25. 0 0 0 • 7 6 i. 0 0 • 0 1. 0 • 0 0 • 2. • Ó 0 0 2. 0 0 0 3. 0 0 0 • 3. 0 0 0 •1 1.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

4. 0 • 5. 0 0 6. • 0 7. 0 0 8. 0 0 9. 0 0 10. 0 0 11. • 0 12. 0 0 13. 0 • 14. 0 Ó 15. 0 • 16. 0 0 17. • 0 18. Ò • 19. • 0 20. 0 0 21. • 0 22. 0 • 23. 0 0 24. 0 0 25. • 0

0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0

0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 ■0 0 0 0 0 0 • 0

• 0 0 • • 0 0 • • 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 *• 23. 0 0 24. 0 • 25. 0 0

3. 4. 5. 6. 7. 8.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 • 93

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

• o • o • o 24. o 25. o

13

14

1. • o o o

1. o 2. • 3. o 4. o

o o • 5. o • o o

6. • o o o 7. o o o • 8. o • o o

TO ÁN

-L

8. o • o o 9. o o o • 10. o o • 6 11. o o o • ’ 12. o • o o 13. o o • o 14. • o o o 15. o • o o 16. o o o •

NG

17. • o o o 18. o o 0 •

o o o • o • 25. o o • o • o o o

BỒ

ID

ƯỠ

19. 20. 21. 22. 23. 24.

o o o o « o •

o • o o o o o

o • o o o o • o o

A

6. o • o o 7. • o o o

16.

o • o o o o 24. o 25. •

18. 19. 20. 21. 22. 23.

o o • o • o • o

o o o • o o o o

• o o o o • o o

15 1. o o 0 • 2. • o 0 o

3. o • 0 o 4. • o o o 5. o o • o

6. o • o o 7. o o o •

o • o o • o o o 25. o o

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

• o o o o o o 24. •

o • o o • o o o o • o o o o o •

o o o • 0 o • 0 • o o • o o o o

NH ƠN

• o o o o o o • o o o o • o • o

.Q UY

o o • o o • o o o o • o o • o o

ĐẠ O

17. o • o o

o • o • o o o •

o o o • o o • o •

o o • o o • o o o

16 1. o 0 o • 2. • o o o

3. o o • o 4. o • o o

5. o 0 o • 6. • o o o

9. o o • o

8. o o • o 9. o • o o

7. o • o o 8. o o • o 9. o o o •

12. • o o o 13.'o • o o

12. o o • o 13. • o o o

12. o • o o 13. o o • o

17- • o o o 18. 0 0 o •

16. • o o o 17. o 0 o • 18. o o • o5. o o • o

o o o o o o • o

Í-

2. o o • o 3. o o o • 4. o • o o

o o o o o • o o

14. 15.

HƯ NG

o o o o • o o •

11. 12. 13.

ẦN

• o o • o o • o

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

o o o o • o o • o o o o o o • o o

TR

o • o o o • o o

14. 15. 16.

• o • o o o • o o o • o o • o • o

B

o o • o o o o 25. o

13.

o o o • o • o o • o o • o o o o •

00

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

10. 11. 12.

o • o o o o o o o • o o • o o o o

12 o • o o 1. 2. o o • o • o o o 3. 4. o o o • o o • o - 5. • o o o 6. o o • o 7. 8. o o o • o *o • o 9. o o o • 10. 11. o • o o 12. o o o • o o • o 13. 14. • o o o o o • o 15. • o. o o 16.

10

13. 14. 15.

o o o o o • o o • o o o o o • o •

. 11 1. 2. - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

+3

1112.

o o • o o o o • o o o o o o • o o o o • • o o • •’o o • o o o o o o

P2

• o • o • o • o o o o o o o o • o

10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CẤ

9 1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

10. • o o o 11. o o • o

14. • o o o 15. 0 • o o 16. o o o •

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

o o o • o o o

o o o o • o o

• o • o o o •

o • o o o • o

10. o o o • ■ 10. o o • o 11. • o o o 11, • o o o 14. o • o o 15. o o • o

19. o 20. o 21. o 22 • 23. o 24. o

o o • o o • O' o o o • o

• o o o • o

25. o o • o

14. • o o o 15. o • o o

16. • 0 o o 17. o 0 o •

• 0 c o • 23. o o 24. o o

18. o 19. o 20. Ò 21. o 22. o

o • o • o o •

o o • o o • o

25. • o o o

94

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

o

o • o o o o o

o • o o o • o o

ƯỠ o o • o

ID

BỒ

o o o • o • o o o • o o o

• o o o

o o • o o

o

o o o o • o •

• o o • o o o o

o • o o

o o • o o o o • o o o •

22 1. 2. 3. 4. 5

• o o o o 6. o 7. o 8. •

o o o o o • o o o • o 20. • 21. o 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

o o • o

o

• o o

22. o 23. • 24. o 25. o

o o o o • o o o

o o o • o o o o • o • o • o o o o

o • o •

• o • o • o • o o o o o o • o • o

1. o e o o

2. o o o •

23 1. • o o 2 o o • 3. o o o 4. o • o

o

o • o

o • o o o o o • o o o o

o o o o

15. o 16. •o o •

o o o o • 6. • ' o o o

7. o o • o 8. o • o o 9. o o • o 10. o o o • 11. o o • o 12. o o o • 13. • o o o 14. o • o o 15. o o • o 16. o o o o 17. o o • o 18. o o o • 19. o o„ • o

22. o • 23. • o 24. o o 25. o •

o o • o

17. o

18. o

19. o

20. • 21 . o 22 • 23. o 24. o 25. o

o • o o o o o o o • o o • o • o o o o o o • o

o o o o • o o • o o o • o o o o • o • o o o o

24

5.

20. o o o 21. • o o

o o. o • o o • o o o • o o o o • o o o o • o •

.Q UY

• o • o o • o 10. o 11. • 12 o 13. o 14. o

TP

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NH ƠN

20

HƯ NG

ẦN

TR

o o o o o

B

o • o 0 o

o • o o

10

o • 24. • o 25. o •

• o o o

o • Ó •

00

o o • o •

• o o o

o o o • o

+3

o • o o •

o o 20. • 21. o 22. o 23. o 18. 19.

o o o o

• o o o

• o o o o •

P2

• o o o o o • o • o o • o

13. o 14. o 15. • 16. o 17. o

o o o o

o • o • o o o

CẤ

o o o • • o o o o • o o

o o o o • 19. o 20. • 21. o

22. 23. 24. 25.

o • o o. • Òo

9. o 10. .# 11. o 12. •

o o

A

21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

o o o • o •

1. • o 2. o 0 3. o o 4. o • 5. o o 6. • o 7. o o 8. o •23. 24. 25.

o o o o o o •

o • o o o • o o o • o o o o • o • o o o o

Í-

21. 22.

o o • o • o o o • o • o

-L

20.

o o o o o o • o o o o o •

TO ÁN

19.

• o o • o o o • o o o • o • o o o o • o o o

NG

14. 15. 16. 17. 18.

19 1. o • o o 2. o o o • 3. o • o o 4. o o • o 5. • o o o 6. o Q o • 7. • o o o 8. o o • o 9. o • o o 10. o o o • 11. • o o o 12. o o • o 13. • o o o 14. o • o o 15. o o o* • 16. • Ơ o o 17. o o • o 18. o • o o 19. o o • o 20. o o o • 21. • o o o 22 o o • o 23. o o o • 24. o • o o 25. • o o o

18

17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

• o o o o o

o • o • o o o o o • o o 13. • 14. o 15. o 16. o 17. o 18. • 19. O' 20. o 21. o 22. o 23. o 24. o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

25. •

o o 0 o o o o • • o o o o • • o Ơo • o o • o o • o o o o • o o 0 o • 0 o o o • • o o o o • o • o o o • o o o • o o o o o o o • o • o

• 0

o o • o o o

95

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

o o o • o ■o • o

9. o 10. • 11. o 12. •

13. o • o o

14. o o • o 15. • o o o 16. o o • o 17. o o o • 18. o o • o 19. o o o • 20. o o • o 21. • o o o

18. o o • o 19. o • o o

i

o o o o •

o o • o o o o o • o • o o o • ,• o o o o o o o • o • o

19. o

ID

ƯỠ

NG

20. o 21. o 22 o 23. e 24. o 25. o

o • o o

o o o

• o o • o 7. o • o 0 8. • o o o 9. o • o o 10. o Il- • ia. o 13. o 14. o 15. o 16. o 17. o

o o o o • o • o

18. o

o

19.

20. 21. 22.

23.

o o o •

• o o o o

14. o • 15. o o 16. o o

• o

o •

• o o o o • o o • o o o'

24. 25. •

• o • o o • o o o o • • o o 0 o • o

17. o • o o 18. o o • o 19. o o O ' •

20. o • o 21. o o o

o • 22. a • o o 23. o o • o

.

24. • o o o 25. o o • o

31 1. o 2. o 3. o 4. •

o • o o o o o o ‘ 5. o o • o 6. o o o • 7. 8.

o o o

• o o •

o • o o

• o o 9. o o o 10. o • o 11. o o • 12. o • o 13. o o o 14. o o • 15. o o o 16- o • o 17. • o o 18. o o o

o 19. • o 20. o o ■ 21. o • 22. o o 23. o • 24. o

NH ƠN

9. • o 10. o • 11. • Ó 12. o o

o o •

9. • 10. o 11. o 12. o

o

o o • o

o • o o

o o • o

o o o •

o •

o o

• o

13. • o o o 13. o • o o o o ■ 14. • o o o

10

o o • o o • o o

+3

• o o o

P2

• o o

o o o o o o o o o • o o o o • o •

CẤ

• 0 o • o

Ao • o o • o o

B

30 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TO ÁN

11' II II i ii 1 11 tf'R ■

BỒ

29 1. 2. 3. 4. 5. 6.m

1

22. o • o o 23. o o o • 24. o • 0 o 25 • ’o o o

Í-

I 11 i

IP Ệ ■ p 15 If

o o

o •

22. • o o JO 23. o o • o 24. o o o • 25. o o • o

o o o o • o o o • o o 7. o • 8. • o 9. o • 10. o o 11. • o 12. o • 13. p o 14. • o 15. o o 16. o o 17. o o 18. • o

II

o

-L

1 i it II li 1

o

• o o o

o :o • o o o o

13. o • o o

14. • o o o 15. o o o • 16. o • o o 17. • o o o

20. • 21. o

o o • o

o o o • o

28 1. o • o 2. • o o 3. o o . o 4. o • o 5. o o- o 6. o o • 7. o o o 8. o o •

.Q UY

• o • o

27 1. • o o 2. o o o 3. • o o 4. o o ■• 5. o o o 6. o o • 7. o • o 8. o o o

ĐẠ O

9. o 10. o 11. o 12. o

o o o • o • o o

HƯ NG

6. o 7. o 8. •

o o o o • o • o

ẦN

5. o

• o • o o o o o

TR

o • o o

26 1. • o o 2. o • 0 3. • o 0 4. o o 0 5. o o • 6. o • o 7. • o o 8. o o o

00

25 1. 2. 3. 4.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

25.

o • o o o •

o • o o •

o • o o • o o o o o • o • o o o o o o • o o • o • o Òo

15. o 16. o

17. • o o o 18. o o • o

o o o • o o • o 21. o • o o 22. • o o o 23. 0 • o o 19. 20.

24. o o • o 25. o o o •

32 1. o o o 2. • o o 3. o o • 4. o o o 5. o • o 6. o o • 7. • o o 8. o • o 9. o o o 10. • o o 11. o o • 12. o • o 13. • o o 14. o o o 15. o • o 16^ • o o 17. o o o 18. o o • 19. o • o 20. • o oo oo o

o

o • o o o o • o o •

o

o o 21. o o • o

22 • o o c o • 24. o o • o

23. o o

25.

o • o o

96

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

37

38

NG

ƯỠ

+3

0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 Ó • 0

P2

0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0

CẤ

A

HÓ Í-

0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 00 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0

• 0 0 • 0 • 0 0 0. 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0

0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 •

TP

ĐẠ O

NH ƠN o • o o o • o

IQ- • 0 o o 20. o o • o

21. • o o o 22. o o o •

23. o o • o o • o o 25. o 0 • o

40

0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 11. • 12. 0 13. 0 14. • 15. 0 16. 0 17. 0 18. • 19. 0 20. 0 21.■• 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0

• o o o o o o

17. o o • o 18. o o o •

24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

o o o • o o •

15. • 0 o o 16. o. • o o

24. o • o o 25. o o • o

39

• 0 0 0 • 0 0 0 0 10- • 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. • 17. 0 18. • 19. 0 20. 0 21. 0 22. • 23. 0 24. Q 25. •

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

-L

0 0 .0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 •

8. o 9. o 10. • 11. o 12. a 13. o 14. o

o • o o o • o

1. 2. 3. 4. • 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0. 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0

• 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0

0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0

0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 •

BỒ

ID

• 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 • 0

TO ÁN

0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 O' • 0 • 0 0 0 0 0 0

21. o o • o 22. • o 0 o 23. o o o •

ẦN

24. • o o o 25. o o • o

23. o • o o 24. • o o o 25. o • o o

0 0 • 0 0 0 • 0 0 10. 0 11 • 12! 0 13 0 14 0 1Ổ • 16 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. • 21. 0 22. 0 23. • 24! 0 25. 0

o o • 20. o • o o 19 . o

20. o o o • 21. • o o o 22. o o o •

22 • o ■o Ò 23 o o • o

1. 2. 3 4. 5 6. 7 8 9

17. o • Ó o 18. • o o ,o

17. o o 9 o 18. o o o • 19. o • o o

18. o • o o 19. o o • o 2a o • o o 21; o o o •

o • o o o • o

15. o o • o 16. o o o •

15. o • o o 16. • o Ò o

15. o ' • o o 16. • o Ò o 17. o o o •

• o o • o o o

HƯ NG

• o • o o o

9. o 10. • 11. o 12. o 13. o 14. o

o • o • o o

8. o o 9. o o 10. • o 11. o o 12. • o 13. o o 14. o •

o o o o o o o • o o* • • o

o o o o • o o • o o • o o o

TR

O' o o o o e o o • o o •

• o o o • o •

36 1. o • o 2. o o o 3. o o • 4. • o o 5. o • ■o 6. o 0 o 7. o • o

B

9 • 10. o 11. o 12. o 13. o 14. o

o o o o o • • o o o • o • o o o o • o o o • o o

35 1. o • 2. • o 3. o o 4. o o 5. o • • 6. o' o 7. • o

00

• o o o o o • o

34 1. o o o 2. 0 o • 3. • o o 4. o o • 5. o o o 6. • o o 7. o o o 8. o o •

10

33 1. 2. 3 4 5. 6. 7 8

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

25.

19. •

o •

BỒ

ID

ƯỠ

20. 21. 22. 23. 24. 25.

o o o o o • o • o o o o • o o o o • o o o o 0 o • o • o o o • • o o

NG

15. • 16. o 17. o 18. o

o

o o o

o • o o o o o •

15. • 16. o 17. o 18. • 19. o 20. o 21. o 22. o 23. • 24. o 25. o

o o • o • o o

o o o o o • o o o

• o o • o • o o o

• o o o • o

• o • o o o

o o • o o o o o • o o •

• o • o o o • o o o o • o o o ■O • o o o o o o • o

• 0 0 0 2.ị- 0 • 0 0 3.:' 0 0 0 • 4. : 0 0 • 0 5À • 0 0 0 6.: 0 0 0 • 7. 0 0 • 0 8. ■0 • 0 0 9. • 0 0 0 10. 0 0 • 0 11. 0 • 0 0 12. • 0 0 0 13. 0 0 0 '’• 14. 0 # 0 0 15. 0 0 0 . • 16. • 0 0 0 17. 0 0 • 0 18. • 0 0 0 19. 0 0 • 0 20. 0 • .0 0 21. 0 0 0 • 22. 0 • 0 0 23. 0 0 • 0 24. 0 • 0 0 25. 0 0 • 0

NH ƠN

o o o o o • o • o • o o • o • o o o o • o o o o •

.Q UY

o o o • o o o Ó • o • o o o o • o o • o o • o o o

TP

o • o o• o o o o 10. o 11. o 12. o 13. o 14. • 15. O' 16. o 17. o 18. • 19. o 20. o 21. • 22. o 23. • 24. o 25. o

+3

P2

CẤ

7. o 8 o 9. 0 10. o 11. •O 12. o 13. • 14. o

A

o • o o o o o

4. • o o o

TO ÁN

8. o o o 9. o • o 10. o 0 • 11. • o o 12. o • o 13. o o • 14. o • o

3. o o o • 5. o o • o 6. o • o o

o • o oo o o • o

Í-

o o • o 0

-L

• o o o 7. •

• o • o o o • o o o o o o • o o o o • o • o 0 o o

46 1. o o o • 2. • o o o

45 1. o o • o 2. o o o •

3. 4. 5. 6.

o ó o • o • o o • o o • o o o • o o o o o • o o •

ĐẠ O

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

o • o o o o o • o • o o o o • o • o o o o o o • o

HƯ NG

12.

o o o o • o o o o 0 • o • o c o o • o • o o • o 0

ẦN

o o • o o o • o o o o • o o o o o o • o o • o • o

TR

• o o • o o o o o • o o o o o • o • o • o o • o o

B

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

o o o o • 0 o o • o • o o • o o • o o 0 o o o o •

44

43 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

00

10.

11.

o • o o o • o • o 0 o o • o • o o o o o • o o o o

42 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

10

41 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

47 1. • o o o 2. o o o •

48 1. 0 • 0 0 2. 0 0 • 0

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

7. 0 0 • 0 8. 0 • 0 0 9. • 0 0 0 10. 0 0 0 • 11. 0 0 • 0 12! • 0 0 0 13. 0 • 0 0

3. 4. 5. 6.

o o o o

o • o o

• o • o

o o o •

o o‘ o •

• o 0 0 o • o 14. 0

o o • o • o • o

16. o 17. o 18. • 19. o 20. o

o o o o • o o o •

15. o •

o • o o

o o o o o o • o o o o • • o o o

21. • o o o 22. o • o o 23. o o o • 24. • o o o 25. o o o •

3. 4. 5. 6.

• 0 0 0

0 0 • 0

0 0 0 0

0 • 0 •

14. • 0 0 0 15. 0 0 0 • 16. 0 0 • 0 17. 0 e 0 0 18. 0 0 • 0

19. 0 • 0 0

20. 21. 22. 23. 24. 25.

• 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 •

98

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

o • o o o • o 1 2o o o i 3.

o • o o

• o o •

15. 16. 17. 18.

o o o

• 21. o 22. o 23. o

o o • o

• o o o 19. o

• o • o o

o o • o

20.

o • o o

.Q UY TP ĐẠ O

o ơ o o

o o o o

o • o

HƯ NG

o o o o

• o o o • o

o o o o •

• o • o o

ẦN

• 21. o 22. o 23. • 24. o 20.

• o • o

TR

o o o o

o 0 • o

11. • o o o 12. o • o o 13. o o o • 14. o • o o

o o o •

o o • 19. o 16. 17. 18.

7. o o • 8. • o o 9. o o o 10. o • o

o o • o

24. o o o m 25. o o • o

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

• o o 25. o o • o

B

11. 12. 13. 14. 15.

o o • o o • o o 6. • o o o

o o • • o o o o o

7. o • O' 8 o o • 9. o o o 10. • o o

o • o o o o o • • o o o

00

1: 4; £ 5; 6.

o • o o •

NH ƠN

50 1. 2. 3. 4. 5.

49 íí:

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

99

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

LEXICAL CLOZE TESTS A PLACE WITH A DIFFERENCE

NH ƠN

1.

Í-

-L

TO ÁN

+3

P2

CẤ A

NG

.

B. go B. almost B. composed B. demands B. distributed B As if B. teams B. crowded B. go B. planted B. reply B. quantity 6. hope B. arrived B. relaxed

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.A. set off A. nearly A. created A. rights A. divided A. W hereas A. staff 8. A. complete A. look 10. A- dug 11. A. answer 12. A. supply -V13. A. expect t 14. A. contacted A. unhurried

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

This is a place where people of all ages can come and be entertained and never w ant to (1) ____ . It is Disneyland, (2) ____ outside Paris, especially ( 3 ) _____ to provide the best for Europe and th e (4 )______ _ of its new guests. The park is (5) _ into five areas, each one representing a special theme. (6 )_____ in a film, the (7 )______ are taken along through a series of magical sets to relive the past, visit wonderful faraway places ( 8 ) _____ of excitement and fantasy, and even (9 )_____ into th e future. The trees th at have been (10) _ _ _ _ _ around the park protect the guest from the real world outside. The resort area, beyond the park, has six hotels to suit the needs of every guest. In (1 1 )_____ to these six hotels there are campsites and fully equipped caravans for rental. T here'is no (12) ■ of sporting opportunities and, besides m any health clubs in the actual hotels, there is a variety of fascinating nature trails you may (1 3 )_____ to follow. The Disneyland Resort is easily (1 4 )_____ by road or rail. Whichever way you choose to arrive, you will be (15)______enough to enjoy all the wonderful things th a t the park has to offer.

2

c. depart c. ju st c. consisted c. consideration c. calculated c Unless c. members c. full c. run c. grown c. addition c. amount c. wish c. entered c. easy

D, leave D. recently ð. placed D. dealings D. shared D. Wherever D. guests D. packed D .tu rn D. stuck D. debt D. shortage D. order D. reached D. lazy

WITHOUT TV

BỒ

ID

ƯỠ

The most radical thing we have ever done is not have a TV in our house. Since 99.1 percent of American Cl)_____ cannot m ake this claim, it m ay be ( 2 ) _____ some interest to know why. Certainly, ou r (3) ______of a televi1Ó0

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ẦN

B

00

10

+3

P2

CẤ

c. holdalls c. of c. need c. high c. among c. opinions c. by c. icons c. overcame c. moved c. afterwards c. over ỵ c. tender c. with c. commercials

D. houseworks D. in D. absence D. great D. inside D. thoughts D. away D. movies D. got D .shook D. before D. away D. soft D. by D. clips

A TYPICAL DAYA

3.

B. housewives B. for B. lack B. big B. between B. emotions B. on B. drawings B. recovered B. tightened B. again B. behind B. peaceful B. for B. publications

TR

A. households A. at A- shortage *4. A .large 5. A. w ithin ' 6. A. beliefs 7. A .over 8. A. images 9. A- re-established 10. A- waved 11. A. since 12. A. p a s t. ^ 13. A. smooth 14. A. a t 15. A. announcem ents

1. t 2-

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

sion has created ( 4 ) _____ curiosity, puzzlement, and anger ( 5 ) ______ the people we know, and I suspect even more of these (6) _____ behind our backs. ‘If the W etherells get (7 )_____ without a TV, why can’t we?’ We did have a television during th e first days of o u r marriage. Ị remember the dizzy way the (8 )_____ flickered across the screen. A few days later, after I (9 )______my senses, we took the set to our local dump, (10) _____ hands in satisfaction and have been without one ever (11)_____ . Now th a t my TV watching days are (12) ______ me, I can afford to be nostalgic towards it all. I remember those nights when th e whole family used to sit in the living room watching Ed Suỉlivan, one (1 3 )____ _ light left on in the corner, laughing (1 4 )_____ the comedians before the (1 5 )______ came on. Nevertheless, even warm er and more precious in memory wil) be these quiet, peaceful years with no TV at all.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

Nowadays, country kitchens are not very different from those in the city. (1) - . j in the past the differences could easily be (2) ___ _ _ By the 1940s m ost city homes had gas or electric cookers (3) ___ _b u t in the country the farm er’s wife still (4) _ _ ___ on a fuel cooker. This gave her more work because she had to (5) a t five o’clock in the morning and enter the kitchen w ith a candle which was always kept (6) _____ - She then removed th e ashes from the cooker and got some newspaper and pieces o f wooc from th e box (7) th e side of the kitchen door. Next, th e kettle was filled and put over th e fire in (8) _____ to m ake thí first pot of tea of the day. Once this was (9) _ she made sure she (10' _____ fed th e animals (11) ______the left-overs and then got (1 2 )______ with breakfast. After breakfast the plates would be (1 3 )_____ and mon

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10'

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ẦN

TR

C O R R EC TIN G HISTORY

00

B

4.

c . boiled c. rise c. obvious c by c. view c. used up c. always c. without c. on c. polished c. procession c. favour

D. Despite D. made D. installed D. baked D. get D. reachable D. outside D .case D. done D. seldom D. on D. along D. washed D. progress D. position

.Q UY

c. Because c. understood c. connected

B. in spite of B. noticed B. put B. stirred B. arise ‘B. far B. next B. order B. fulfilled B. sometimes B. in B. away B. removed B. process B. exchange

TP

A- However A- glimpsed A. bought A. cooked A. raise A. handy A. close 8. A- so fa r as 9. A. ended 10. A. often 11. A. at 12 A. down 13. A. cleaned 14. A. tim e 15. A. place

ĐẠ O

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NH ƠN

wood put in the cooker. The only opportunity she had to rest next to the fire was after dinner. T his (i.4) of lighting the cooker was repeated every day. Wood was used in (1 5)_____ of petrol till th e Second World War.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

Is thế history of th e world in urgent need of correction? Some historians, mostly women, argue th a t insufficient (1 )_____ has been paid to a very im portant group: women. These historians (2) _ _ _ _ _ history textbooks to be revised so th a t they show accurately the role (3 )_____ by women (4 )______ the history books, cavemen ( 5 ) _____ most of the food for th eir families through h un tin g animals. B ut the (6 ) _____ shows th a t 80% o f th e diet of prehistoric hum ans was vegetarian and it was collected by females. (7) _____ women’s efforts in fighting in wars or leading revolutions have been ignored. Textbooks concentrate on men such as Hannibal or Che G uevara and neglect (8) ____ _ women such as Théroigne cỉe Méricourt, an opera singer who led the storm ing of the Bastille in 1789, or Mariya Bochkareva, a Bolshevik who organised a well-trained and (9) _____ successful troop of 2,000 fighting women ,during th e Russian Revolution in 1917. Women rulers are also forgotten. Between 962 and 1582 there were a t least 16 women ru lers in countries (10) _____ from Italy to Angola. Women (11)______ up half th e hum an (12) ______. If there is no (13) _____ to th eir contribution to history in th e textbooks, then th e real story is not being told. However, many male historians (1 4 )______th a t im portant female figures have been kept (15 )_____ th e .history books. 1.

A. care

B. attention

c. notice

D. study

102

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5.

NH ƠN

.Q UY

6. 7. 8

D. ask D. had D. According to D. gave D. evidence D. In other words D. primary D. strongly D. ranging D. take D. people D. note D. deny D. up with

TP

4. 5.

c. hope c. played c. Owing to c. provided c. proof c. In tim e c. outstanding c. absolutely c. separating c. count c. race c. record c. oppose c. in

HƯ NG

A. w ant * B. demand A. done B. got A. Depending on B. Agreeing with A. arranged B. brought A- sign B. fact A. In th e end B. In addition A. main B. particular B. deeply A. highly B. varying A. differing A. make B. hold A. being B. nation A. mention .B- reference B. forbid A- refuse A. out of B. off

2. 3

ĐẠ O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

SPONSORING GREAT ATHLETIC EVENTS

ƯỠ

NG

A. rem arked A. brutal A. competed A. m arks A. tuned A. formal A. accepted A. tournam ent

ID

1. 2 3. 4. 5. 6.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

In the 1998 World Cup, sports fans around th e world (1) , various battles between (2) _____ football rivals but also between the companies th a t sponsored them. Nike sponsored Brazil. Adidas sponsored France. While th e teams (3) ______for th e biggest prize in football, the two companies tried to win the biggest battle, th e battle of th e (4) ______as 500 million people from 195 countries ( 5 ) ______in to watch the greatest footballers in the world. Afterwards, th e sportsw ear companies’ hope was for people to go o u t and buy some new kits. Adidas paid $20 million for th e privilege of being a(n) (6) ______sponsor of the 1998 World Cup. and so one might have ( 7 ) ______ it would have had th e greatest presence a t the (8 )______. Sometimes, however, sponsoring doesn’t (9) _____ the company much good. O ther' times, th e sponsors’ advertising ( 1 0 ) _____ are very original. Nike has claimed th a t if sponsors really want to (1 1 )______athletes, they can’t tu rn (12 )______only for the photo opportunities and the media events and smile and ( Í 3 ) ______for the cameras. They have to accept the whole (1 4 )______w ith its spitting, swearing, sweating and blister-breaking. They ju st have to (1 5 )_____ used to it.

BỒ

7. 8.

B. attended B. fierce B. contested B. brands B. adjusted B. official B. attem pted B. set

c. viewed c. cruel c. struggled c. types c. regulated c. typical c. assumed c. m atch

D. witnessed ð. savage D. strove D. makes D. switched D. licensed D. confirmed D. round 103

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

A. carry A. exhibitions A. support A. forward A .stan d A. packet A. be

6.

c. perform c. expeditions c. strengthen c. on c. pose c. bunch c. get

B. make B. missions B. prop B. in B. look B. package B. become

D. do D. campaigns D. provide D. up D. model D. pile D. make

NH ƠN

9. 10. 11, 12. 13. 14. 15.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A U N IQ U E WAY TO S E E TH E WORLD

.Q UY

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

BỒ

ID

ƯỠ

Í-

-L

NG

TO ÁN

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15-

B. come B. fetched B. scarcely B. main B. could B. pick up B. journey B. on B. occupy B. outside B. extremes • ,B. m aintained Ẽ. direct . ĨÌ. shore * B. drive

A

A. reached A. conducted A. neither A. urgent A. achieved A. take over A. excursion A. out A. fill A. natural A. depths A. lasted A. cross A. beach A. catch1. 2. 3. 4 5. 6. 7.

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

The G rant family are travelling round the world by horse-drawn caravan. They have (1 ) ______Ulan Bator, th e capital of Mongolia, m ore than 12,000 kilometres away from th e ir standing point in Scotland, F our years ago they (2) their red and green wooden caravan to Holland, where they bought their first horse, Offy. The caravan is (3) _____ large enough for David, his wife, Kate, and their three children, Torcuil, Fionn and Eilidh, and (4 )_____ ^ things like th e children’s school books. Offy (5 ) _____ to pull them as far as France, where Traceur, a strongei* horse, had to (6 ) ______. Traceur can walk about 1& kilometres a day, but th e ( 7 ) _____ has not always turned (8) _____ as the G rants planned. In Slovenia they became caught up in a civil war and the 14.days they had intended to (9) there became 14 m onths. Life in the (10) air has n ot always been easy. They have suffered (11) __ _ _ _ of cold (-28°C) in Kazakhstan, and of heat in Mongolia’s grasslands. Fortunately the family have generally (12) ' in good health, although Eilidh broke her ankle in Italy and h er arm in the Ukraine. Soon they will leave Ulan Bator and (13J_______ for Beijing and then the Pacific (1 4 )_____ , where they will (1 5 )______ a boat to Canada. It will be another two years before the family arrives back home.

c. got c. transported c. rather c. unavoidable c. managed c. take off c. travel c. into c. spend c. outdoor c. heights c. rested c. head c. seaside c. float

D. arrived D. led D. rarely D. essential D. succeeded D. hold up D. voyage D. ap D. use D. open D. limits D. remafried D. travel D. coast D. ride

104

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

T O U R IS M

7.

-L

TO ÁN

NG

ƯỠ

A HÓ

BỒ

ID

B. leave B. believe B. where B. Although B. to B. result B. earth B. due B. golf B. destructive B. reasons B. chosen B. to B. their B. on

CẤ

1.

Í-

A. go % A. hope A. which 3 4. A- However 5. A. at 6. A. act 7. A. land 8. A. thanks 9. A. tennis 10. A. dangerous 11. A. effects 12. A. installed 13. A. for 14. A. whom 15. A. from

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

Around 200 million people are employed in tourism worldwide, m aking it the largest industry in th e modem global economy. It is estim ated that three-quarters of a billion people (1 )_____ on holiday each year, and industry planners (2) _____ this figure to double by 2020. Some o f the biggest beneficiaries arc less developed countries, ( 3 ) _____ it is often their main source of income. (4 )______, along- with th e economic benefits, this m ass movement of people has resulted in threats (5 )_____ the environment. People often forget the damage caused by carbon emissions from aircraft, which ( 6 ) _____ directly to global warming. Deforestation has cleared ( 7 ) _____ in order to build hotels, airports and roads, and this has destroyed wildlife. In some areas, w ater shortages are now common (8)______ of the need to fill swimming pools and w ater (9) _____ : courses for tourists. By pushing up prices for goods and services, tourism can aiso be (10)______ to the people who live in tourist destinations. In response to these concerns, some travel operators now offer environm ent friendly holidays. Many of these aim to reduce th e negative (11)_____ of tourism by prom oting only hotels that have (1 2 )_____ in equipm ent to recycle w aste and use energy and w ater efficiently. Increasingly, tourists are also being rem inded to show respect (1 3 )_____ the customs of the people (1 4 )______countries they are going to visit, and to support local businesses, such as re stau ran ts and shops, which depend (1 5 )_____ tourism for their main income.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c. move c. expect c. whom ,c. Therefore c. for c. cause c. space c. because c. riding c. offensive c. objectives c. invested c. with C- th at •c. of

D. travel D. think D. when D. Furtherm ore D. on D. contribute D. place D. since D. volleyball D. harmful D. achievements D. bought D. a t D. Whose D. to 105

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

C O S M E T IC S U R G E R Y

8.

A

CẤ

P2

+3

9.

B

c. look c. over c. produce c. made c. shouldn’t c. justly c. sick c. advised c. encouraged c. injured c. bruises c. displeased c. passed out c. disturbing c. p art

00

10

B. go B. down B. spend B. laughed B. couldn’t B. exactly B. ill B. persuaded B. moved B. ached B. damages B. disgusted B. set off B. depressing B. featureÍ-

9. 10. 11. 1213. 14. 15.

-L

567. 8.

A. ask A-off A- direct A- did . A. didn’t A. properly A. h u rt A. suggested A. recommended A. harm ed A. scratches A. disappointed A. cleared up A. em barrassed A. detail

TO ÁN

1. 2. 3. 4.

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

What m akes someone decide on plastic surgery? An actor explains: “I (1) _____ after my fath er in appearance. His nose is big but m ine was huge, and it got me ( 2 ) _____ . I cduldn’t (3 )_____ _ a normal life. At school, the other children (4 )_____ jokes about my nose, and I (5 )______ stand seeing myself in television plays. I thought 1 looked like a monster! The nose caused health problems as well: because of its shape, Ĩ couldn’t breathe (6 )______, and I had a perm anent (7 )_____ throat. “The doctor (8 )_____ I should have an operation. I was nervous b u t my wife ( 9 )______me. The operation went well, b u t my whole face (1 0 )______ afterw ards and Ĩ had two terrible black eyes. I had to keep th e bandage on my nose for a while and th e (11) _____ didn’t disappear for ages. It was months before I dared retu rn to work. “But I ’m not (12) ' in the result. My breathing problems have (1 3 )_____ and I no longer feel self-conscious or (14)______about my appearance. I only regret I didn’t go into the design of my nose in greater (15) _ _ _ _ _ . I chose a purely practical nose, but now I would ra th e r have a more beautiful one. I suppose th a t sounds vain!” D. take D. through D. lead D. spoke D. wouldn’t D. accurately D. sore D. told D. relieved D. pained D. sprains D. dissatisfied D. fallen through D. excited D. point

MY F R IE N D ’S W EDDING

BỒ

ID

ƯỠ

NG

My friends L aura and Ian got married last Saturday. It was a lovely (1) _____ . The music was wonderful and the ( 2 ) __ _____sang beautifully. The (3) looked absolutely stunning in a white siỉk dress with pearls around the neckline. She was tarrying a ( 4 ) _____ of roses and orchids. She had asked h er th ree sisters to be ( 5 ) _____ and they looked very pretty as well. T here was one awkward moment when it seemed that th e (6 ) ______ could not find the rings, but in the end it turned out th a t he was only pre-

106

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

.Q UY

NH ƠN

tending not to know where they were. T h e (7 )_.____was held in a huge te n t on the village green.. Ail the (8 )_____ enjoyed themselves thoroughly. T here were some very funny (9) ______ as well. I bet Eaura and Ian got a surprise when they drove off to go on their (1 0 )_____ and heard all those tin cans th at we had tied õn th e back of their car. Ian had to (1 1 )_____ to stop all the noise. L aura actually looked a bit (1 2 )_____ but we only d id 'it for fun. No one knows exactly where they’ve gone but a friend is (1 3 )_____ after Ian ’s flat until they get back. They're planning to live th ere u n til they (14) _____ _ som ething á bit (15)______

13. 14. 15.

B. annoy B. going B. are finding B. big

ĐẠ O

D. engagem ent D. band D. groom D. bouquet D. helpers D. best fellow D. party

HƯ NG

ẦN

TR

10. 11. 12.

B

8. 9.

c. slow through c . annoys c. looking

00

6. 7.

c . fiance c. collection c . assistants c. best boy c. food c . guests c. discourses c. honeymoon

10

5.

c. matrimony c. choir

c . found -C. biggest

+3

4.

B. wedding B. organist B. bride B. branch B. companions B. best m an B. meal B. invited B. speaking B. vacation B. slow dofrn

P2

2. 3.

A. m arriage A. singers A. wife A. bunch A. bridesmaids A. best friend A. reception A. hosts A. talks A* holiday A. slow out A. annoying A. taking A. find A. m ore big

D. friends D. speeches

D. break D. slow over D .annoyed D. watching D. will find D. bigger

CẤ

1.

10.

T H E M ED IA

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

Lately I seem to be so tired a t the end of the day th a t I can't even manage to read th e (1 )______in the newspaper before I s ta rt to fall asleep. I used to read th e papers from cover to cover and discuss th e stories, articles and th e (2 )____ _ w ith my colleagues a t work th e next day. I also used to enjoy doing th e crossword ( 3 ) ______at th e back of the new spaper an d I used to get a laugh out of some of th e (4 ) _____ . O f course I always buy quality papers and no t those dreadful things full of gossip and (5 )_____ . It seems incredible to me th a t they have (6) ______ figures in th e millions when they really are rubbish. I don’t w atch much TV though there seem to be m ore and more (7) ______to choose from all the time. Unfortunately, you have to pay or buy a special (8 )______to receive most of them. They do have some good films and some really excellent (9) . so I am sometimes tem pted to spend the extra money. O n th e oth er hand, there is so (1 0 )______inform ation available on th e In tern et th a t TV will probably disappear altogether in a few years time. I ’ve got a com puter with an In ternet connection and I spend quite a lot 107

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

c. captions c. editorial

10

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

D. titles D. criticism D. activities C- tasks c. cartoons D. sketches c. em barrassm ent D. shame D. circulation c. issue c. chains D. numbers c. disk D. pole c. documentaries D. documented c. a deal D: much c. themes D. sections c. announcements 0 . broadcasts C: channels D .rou tes c. battery D. dial c. batteries D. electricity

TR

00

B

B. headlines B. comment B. puzzles B. comics B. dishonour B. distribution B. channels B. plate B. documentals B. a lot B. m atters B. publications B. positions B. aerial B. charges

P2

A. headings A. opinion A. games A. drawings A. scandal A. selling A. canals A. antenna A. documents 10. A. many 11. A. subjects 12. A. proclamations 13 A. frequencies 14. A. control 15. A. pills

+3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TP

.Q UY

NH ƠN

of time looking- for information about the various (1 1 )______that interest me. I also still listen to a lot of news (12)_____ on th e radio and this lets me keep up with w hat’s going on in the world. One thing th a t annoys me, though, is th a t th e (1 3 )_____ seem to change all th e time and sometimes I have a lot of trouble finding my favourite station. Of course the problem could be th át I haven’t got the (14) in the right_position. T hat reminds me. I m ust remember to get some new (15) . I could hardly hear a thing when I tried to tune in this morning so they m ust be. running out.

S H O P T IL L YOU DROP!

CẤ

11.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

A ttitudes towards shopping have changed dramatically over th e last decade or so. T here was a time when shopping was a m eans to an end, not an occupation in its own right. Some people argue th a t we haye become a society of big-time (1 )______, and th a t nothing b u t spending money makes us happy. On the other ( 2 ) _____ , anyone who has worked hard to ( 3 ) ______ money surely has the rig h t to spend it (4 )_____ whatever they wish. Provided th at we are prepared to (5) ______enough of our money for a rainy day, there. seems little wrong with using the rest to ( 6 ) _____ for things th a t give us pleasure. For some people, however, spending money has become a serious business. It will take more than à few home (7) _____ to persuade th em th at they should not do this. T he delights of shopping are all too obvious. A ttractive displays of food on superm arket (8) ______ , and clothes which look fantastic on shop window models, tem pt ( 9 ) _____ to p art w ith their money, even if they do not actually need th e (10) .they are buying. The real question is: would we all be happier if we were (1 1 )____ __ ? The answ er is 108

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

manufacturers view earn at put by purchase recommendations foundations consultants incomes penniless through lifted made share

B

TR

ẦN

HƯ NG

D. D. win D. c. with p. c. put out D. D. c. pay D. c. warnings D. c. stores c. customers D. c. resources D. c. pointless D. D. c . about c. raised D. c. sent D. c. hand D.

ĐẠ O

c. suppliers c. hand

10

B. producers B. side B. gain B. on B. put off B. spend B. suggestions B. shelves B. spectators B. goods B. useless B. round B. grown B. done B. receive

00

A. consumers A- face A. beat A- for A. put through A. buy A- tru th s 8. A. beams 9. A. audiences 10. A. sales. 11. A. worthless 12. A. into 13. A. become 14. A. put 15. A. p art

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.Q UY

NH ƠN

probably th a t we can be ju st as happy with money as we can without it. However, now th a t m any companies are branching out (1 2 )______the teenage m arket, and selling to teenagers has (13)_____ into a huge industry, we need to be aw are o f th e kind of pressures being (1 4 )_____ on parents and children alike. Perhaps what we should do is m ake an effort tó re tu rn to the things th at really m atter in life and (15) _____ what we have worked so hard to obtain with others less fortunate than ourselves.

F E N G S H U I - PO S IT IV E F E E L IN G S C H IN E SE STYLE

+3

12.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

Recently, the Feng Shui business has been booming as m ore and more people (1 ) _____ an in terest in Asian culture and lifestyles' W hether people are (2 )______ Feng Shui experts or simply buying books and trying it ou t for themselves, th ere is no (3 )_____ that, in the West, in th e last few years the idea of Feng Shui has really (4 )______ off. So w hat exactly is Feng Shui? Well, it is a Chinese a rt form that is concerned (5 )______th e way you arrange the rooms and the furniture in your house. It is believed th a t organising these things correctly will 6) ______you happiness and good luck. In the UK there are currently about 300 Feng Shui consultants. They will (7 ) _____to your house or office and give you advice 8 ) ______ on your lifestyle and date of birth. According to one such expert, I ( 9 ) ____ install an aquarium w ith six black and one red goldfish in my living room in order (10) _ _ _ _ _ absorb bad vibes. He also told me to (1 1 )_____ attention to one of my windows. He advised me to put plants on th e window SỈ11 to (12)_____ the loss of positive energy. T hè real “weak spot” in my house, however, was th e cooker He reassured me th at hanging some dried vegetables above it would solve th e (13)____ _.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

109

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

W h eth er you (1 4 ) ______ in th e power o f Feng S h u i or n ot, it is c ertain ly

.Q UY

TP

HƯ NG

ẦN

D. give D. advising D. fear D. started D. through D. bring D. look D. carried D. must D. th at D. put D. finish D. problem D. rely D. point

ĐẠ O

c . make c. consulting c . problem c . taken c . in c. make c . visit c . held c. have c . to c . have c . prevent c . m istake c. agree c. style

B. do B. asking B. doubt B. driven B. of B. give B. come B. p u t B. need B. as B. pay B. delay B. error B. believe B. m anner

TR

A. take A. requesting A. worry A. made A. w ith A. carry A. call A- based A. ought A. for A. give A. keep A. fault A. aceept A. way

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15.

NH ƠN

thousands of people organise

having a major im pact on the (15) homes.

HOLIDAY COM PLAINTS

10

00

13.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

There are too many people in Britain today who are ready to complain rathe r than enjoy th eir holidays and who (1 )_____ th e word about how easy it is to (2 )_____ money back from the travel industry which appears to have become paralysed w ith fear over bad (3 )______. I recently heard a middle-aged woman protesting bitterly th at sh e had had to pay for th e ( 4 ) ______of a golf cart during an all-inclusive golfing holiday in Jam aica and demanded back all the money spent on the cart (5) _____ w ith m ore for th e “distress” she had been ( 6 ) ______ . A friend of mine recently ( 7 )______a group of young lads deciding, before they even (8) _____ the aircraft, w hat they were going to complain about to get a (9) _____ on th e cost of th eir holiday and which high-value item would b e ‘lost’ during th e (10)_____ . L a s t_______ m onth a M anchester man led a “m utiny” of 200 passengers on a (1 1 )_______ ship because, he said, the bingo prize was not big enough. This week I heard details of a honeymoon (1 2 )______who were sent a big bouquet of flowers by the tour operator and then complained th a t it was too big and (1 3 )______them from moving freely about their hotel room. These types, who we have all m et in airport (14) _ _ _ _ _ , ju s t make the (1 5 )_____ of us suffer, when they lie and fool tour operators into handing cash back. 1. 2.

A. spread A. ask

B. give B. tak e

c . pass c . get

ð. tell D. award

110

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

14.

NH ƠN

.Q UY

c . as c. done c. rem arked c. boarded c. guarantee c. excursion c. cruise c. duo c. prevented c. halls c. else

D. reputation D. hire D. ex tra D. caused D. suspected D. caught D. cut D. trip D. cargo D. double D. reduced D. sitting-rooms D. rest

TP

c. media c. Jet

B. publicity B. rent B. plus B. suffered B. overheard B. landed B. refund B. ride B. tour B. pair B. limited B* lounges B. left

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

HƯ NG

A. review A. loan A. together A. made A. listened A. took A. deposit 10. A. travel 11. A. ferry 12. A. couple 13. A. harmed 14. A. spaces 15. A. others

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

MATHS IS B E ST

2.

BỒ

ID

3. 4. 5. 6. 7.

A. A. A. A. A. A. A.

m ake courses appeals overcoming deserved according to boss

ƯỠ

1.

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

In th e top class a t M edbury School, maths is the m ost popular A-level subject. O f th e 55 students, 28 have chosen to ( 1 ) ______the exam. And o f these 28, 10 have chosen to follow not one but two of th e three available Alevel (2 )______. N or is this anything new. Maths regularly ( 3 ) _____ more pupils than other A-levels, ( 4 ) ______subjects such as sociology or English, which trad itionally were m ore usually (5 )_______ by girls - for Medbury is a girls’ school. This in tere st m ust be (6 )_______ the im portance th a t is given to m aths a t the school* However, th e (7 ) _______, Olivia Lake, finds th a t m any 11-yearold girỉs she interviews as p art of the ( 8 ) _____ test say m aths is their favourite subject. “In the old days, girls were not given much (9) ______ if they wanted to do m aths, especially in co-educational schools. But in a single sex school today, they are definitely not pressured to avoid a (10) ______ involving m aths. I am sure th a t this (1 1 )______how th e girls perform in the subject.” S tu d en t S arah Hill (1 2 )______up the success of the Medbury method: “In my m other’s day m aths was (1 3 )______a dry subject, and th e teacher had to m ake (1 4 )______the subject by having a nice personality. B ut th a t’s no longer tru e. Girls get interested in th e subject itself and w an t to (15) ___ well.” B. B. B. B, B. B. B.

take lectures suits competing gained as regards head

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c. pass c. periods c. concerns c. beating c . obtained c. due to c. chief

D. m ark D. term s D. attracts D. winning D. picked D. seeing th at D. captain ■f'l-t

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

A. A. A. A. 12. A. 13. A. 14. A. 15. A.

application support career influences breaks seen out do

15.

c. entrance c. recommendation c. work c. guides c. shows c. considered

B. arrival B. persuasion B. post B. directs B. sums B .regarded B. up for B. achieve

c . up c . fulfil

TP

M OVIE STARS JO IN T H E ANIM ALS

D. attendance D. permission D. task D. controls D. keeps D. supposed D. out of D. improve

NH ƠN

8. 9. 10. 11.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMA

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

N ature programmes on television have become more popular than ever over the past few years. P art of the (1 )_____ for this is th e involvement of Hollywood movie stars in the programmes. Recently we have seen th e actor Timothy Dalton on the (2)______of arctic wolves, and Robin Williams diving with dolphins. The most memorable example of this style of programme came several years ago when Julia Roberts tracked through th e jungles o f Borneo in (3) _____ of orang-utans. The ( 4 ) ______ of this beautiful actress, normally so elegant, m aking her way on foot through the rainforest, made a great (5) _____ on the viewing public. One special mom ent came w hen a baby orangutan who was cuddling Julia ( 6 ) _____ to leave her. T hat scene ( 7 ) ______ th at th e program me was a huge (8 )_____ _. A new TV genre was (9) ______ . TV companies are keen to (1 0 )_____ th at bý sending celebrities into the wild they are trying to do some good in th e world. F or example, a movie star can m ake people (11) , of the destruction certain animal species and their habitats. The bigger the celebrity, the more people tend to (12) ______ note of any environm ental message in th e programme. For the celebrities, the trip is often a dream come (13) _____ and they are certainly n ot doing it for the money. They are given a small (1 4 )_____ for th eir services, which they usually (15)_____ to charity.

5.

-L

NG

6. 7.,

TO ÁN

3. 4.

8.

ID

ƯỠ

9. 10.

BỒ

A. cause A. path A. search A* show A. reflection A. refused A. enforced A. knock A. raised A. come forward A. aware A. make

Í-

1. 2.

11. 12.

B. motive B. trail B. hunt B. sight B. influence B. denied B. encouraged B. hit B. bred B. see to B. familiar B. catch

c. reason D. excuse c. route D. w ay, c. investigation D. quest

c. vision c. impression c. rejected c. enabled

c. smash c. originated c. point out c. sensitive c. keep

D. display D. affect D. failed D .ensured D. blow D. born D. think over D. sensible D. take

112

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

c. real c. charge c. grant

13. A. tru e 14. A. wage 15. A. subscribe

B. right B. fee B. contribute

16.

AN ARRANGED MARRIẠGE

NH ƠN

D. natural D. fare D. donate

A

CẤ

B. engagements B. custom B .separate B. suitable B. on my nerves B. finished B. demanded B. circumstance B. sense ■ B. keep B. approve B. fell for B. share B. h u rt B. did

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A. appointm ents % A. culture 3. A* free 4. A. convenient 5. A. up his sleeve 6. A. last 7. A. insisted 8. A. preparation 9. A. feeling 10. Á. hold 11. A. care 12. Ạ. came off 13. A. combine 14. A. jealous 15. A. brought1.

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Shamm is a Muslim living in Birmingham. She m arried Aỉi two years ago when she was 23, six weeks after m eeting him once. “I didn’t go out on (1) • with boys. Although iny parents have adopted some aspects of western (2) . , and my father wanted m e to have a career and be financially (3)_____ , he considered it his responsibility to find m e a ( 4 ) _____ husband. But he would never have arranged my m arriage (5) ______ . My parents organised th e introductions, but the (6) __ decision was mine. , higher education, ‘I (7 )______on someone with a good family (8) __ of hum our and the ability to communicate.These things (10) a (9) ______forever, while romance and physical attraction soon fade!My father thought I was being unrealistic! ‘This isn’t a fairy tale,’ he said. ‘M r Wonderful isn’t going to drive up here in a white Mercedes.’ B ut I couldn’t learn to (11)_______ for anyone ordinaiy. “I ’d seen several men when Ali was introduced to me. We (12)_____ well immediately and I knew I wanted to (1 3)_____ my life with him. N either of us had ever been w ith anyone else, so we didn’t need to feel (1 4 )_____ of previous relationships. Love grew as we got to know each other. I definitely (1 5)______ th e right choice when I picked All,”

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c. dates c. idea c. individual c. right c. under his h a t c. final c. required c. condition c. sensation c. last c. adm ire c. took to c. join c. anxious c. made

D. reunions D. style D. independent D. favourable D. behind my back D. latest D. urged D. background D. power D. stand D. respect D. got on ð. divide D. upset D. put 113

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

E N G L IS H S P E L L IN G

17.

-L

TO ÁN

NG

ƯỠ ID BỒ

A

B. centuries B. communication B. longer B. tell B. at B. plans B. found 6. made up B. did B: effects B. filled in B. refer B. quiet B. alike B. wonderA. tim es A. chat A. wider A. explain A. in A. guides A. announced 8. A. discovered 9. A. made 10. A- actions 11. A. handed out 12. A. check 13. A. dumb 14. A. common 15. A. idea

Í-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

Why does English spelling have a reputation for being difficult? English was first w ritten down when Christian monks came to England in AngloSaxon (1 )______- They used the 23 letters of Latin to write down th e sounds of Anglo-Saxon (2 )_____ as they heard it. However, English has a (3 )______ range of basic sounds (over 40) than Latin. The alphabet was too small, and so combinations of letters were needed to ( 4 ) _____ the different sounds. Inevitably, there were inconsistencies in the way th a t letters were combined. With the Norm an invasion of England, the English language was put (5) _____ risk. English survived, but the spelling o f many English words changed to follow French (6) ______ , and many French words w ere (7) _____ into the language. The result was more irregularity. When the printing press was ( 8 ) _____ in the fifteenth century, many early prin ters of English texts spoke other first languages. They (9) _____ little effort to respect English spelling. Although one of the short-term (10) ' of printing was to produce a number of variant spellings, in th e long term it created fixed spellings. People became used tơ seeing words speit in the same way. Rules were (1 1 )_____ , and dictionaries were put together which printers and writers could (1 2 )_____ to. However, spoken English was not fixed and continued to change slowly - ju st as it still does now. Letters th a t were sounded in the Anglo-Saxon period, like the ‘k ’ in ‘knife’, now became (1 3 )______. Also, the pronunciation of vowels then had little in (14) ’ with how they sound now, b ut the way they are spelt hasn’t changed. No (1 5 )_____ , then, th a t it is often difficult to see the link between sound and spelling.

c. ages c. speech c. thicker c. perform c. on c. patterns c. started c. invented c. brought c. conclusions c. got across c. look c. speechless c. same c. problem

D. years D. discussion D. deeper D. express D. under D. types D. introduced D. taken in D. put D. meanings D. drawn up D. see D. silent D. similar D. mention

114

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

W AKE UP!

NH ƠN

18.

NG

ƯỠ

ID

BỒ

Í-A

B. occur B go B. Then B. ago B. keep B. for B. serious B. fully B. linked B. make B. come B. along B. cure B. descend B. deal

-L

A. realize A. become A. J u s t as A. once A. win A. at A. keen 8. A. quite 9. A. joined 10. A ,tu rn 11. A. take 12. A. across 13. A- resolution 14. A. subtract 15. A. stand

TO ÁN

1. 2. 3 4. 5. 6. 7.

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Do you ( 1 ) _____ yourself going into work later and later every day ju s t to sleep a little longer? Do you (2 )_____ asleep in the cinema, wake up and laugh a t the wrong moment? Do you spend half th e weekend asleep and love it? (3) you’re a sleepaholic. Someone som ewhere (4J______ said th a t the average am ount o f sleep th e average person w ants is five minules longer th a n they (5) _____ . Being a sieepaholic is about wanting five hours longer. B ut sleepaholics can find th at their habit gets them (6) _____ deep trouble w ith colleagues and friends. Being late for work because of oversleeping is a pretty poor story if you’re (7) ______about a career. Friends can get (8 )______ offended if you leave them early to get some sleep. Throughout history, ambitious people have often (9) _____ their enormous energy with a lack of need for sleep. It’s easy to see how th is can (10) ______people a competitive advantage. So if you want to (1 1 )______ advantage o f career opportunities, or if you’ve just been criticized once too often about sleeping (1 2 )______the best bit of a party, w hat’s the (1 3 )_____ ? A psychiatrist studied sleep needs and over time h e claimed to (1 4 )_____ his own daily sleep from a standard eight hours to two, saying- he experienced no bad reactions. B ut if you really can ’t (15) _____ without sleep and don’t w ant to lose your job, become so irreplaceable in it th a t you can be openly lazy, like the US Presid ent Calvin Coolidge, who slept for about 13 hours a day.

c. rem ark c. fall c . In case c. past c . last c. into c. fond c. largely c. attached c. let c. hold c. through c. correction c. reduce c. put

D. find D. drop D. Such D. prior D. get D. down D. eager D. plenty D. united D. give D. have D. upon D. repair D. sink D. do 115

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

19.

B E L IE V E T H E E Y E S

CẤ

P2

+3

10

B. having B. relation B. description B. come up with B. clever B. speaking B. put B. spin B. find out B. amazed B. developm ent, B. appeal B. rely B. correct B. persuading

-L

Í-A

A. getting A. reaction A. example A. get away w ith A. talented A. telling A. held A. argue A. catch up A. famous A. innovation A. assist A. support A. right A. convincing ■

TO ÁN

1. 2. 3. 45. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15.

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

How do you know when someone is lying? Scientists studying th e hum an face with sensitive .cameras may have discovered the answer, almost by accident. When someone in the laboratory dropped a book, (1) _____ a loud noise, th e camera they were using to study someone’s face showed an unexpected (2 )_____ . The sudden fear had caused the (3 )______ of the person’s face around the eyes to change. This led the researchers to (4) _____ the idea th a t if a super-sensitive camera could spot fear, it would be quite (5) _____ of showing when people were (8)______ a lie. The researchers then (7 )______ up an experiment to test out their theory. Some volunteers were told a secret which they were forbidden to ( 8 ) _____ with another set of volunteers, who were told to (9 )_____ w hat it was. The results were (1 0 )_____ , with the camera correctly identifying which of the volunteers was lying. Some people believe th a t these tests could lead to the ( 1 1 ) _____ of a camera which would (12) airport security staff who, at the moment, have to (1 3 )______on th eir own judgem ent when asking passengers about the contents of th eir luggage. However, although th e cam era could be more (1 4 )______than traditional ways of discovering w hether people are lying, most scientists believe th a t more (1 5 )_____ tests are needed before it goes into widespread use.

NG

20.

c. c. c. c. c. c. c. c. c. /C. c. c. c. c. c.

D. doing making reply D. rem ark D. appearance variety look, forward to D. stand up to skilful D. capable saying D. talking D. gave set inform D. share ask after D. call for D. impressive wondering growth D. increase D. accept attract lean D. rest accurate D. honest proving D. agreeing’

M IND OVER M USC LES

BỒ

ID

ƯỠ

If you’re lazy and not in good physical shape, then Dr G uang Yue, an exercise physiologist, has come up with a theory th at might be of (1 )______to you. His (2 ) _____ discovery is th a t the strength o f our muscles can be im116

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

-L

21.

TR

ẦN

c. attraction c. individual c. stand c. strong c. improbable c. spread c. thought c. expect c. significant c. look over c. care c. raises c. concerned c. minor. c. keep

B

B. appeal B. extraordinary B. take B. forceful B. doubtful B. grow B. mind B. persuade B. chief B. cut out B. take B. climbs B. anxious B. incapable B. have

10

+3

P2

CẤ

AÍ-

A. fascination A. main 3. A. go 4. A. firm 5. A. insincere 6. A. develop 7. A. idea 8. A. pretend 9. A. principal 10. A. throw away 11. A. look 12. A. jum ps 13. A. worrying 14. A. helpless 15. A. m ake

00

1. 2.

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

proved without the need for physical activity. No longer do we have to (3) ____ for long swims or have (4 ) ________ workouts in th e gym. I t may seem (5 )_____ , bu t he says we can (6) ■ up our muscles simply by thinking about exercise. In Dr Yue’s research, volunteers imagined they were moving their little fingers sideways, and found th a t the power of ( 7 )_____ was enough to increase strength in those finger muscles. Then he asked volunteers to (8)) _____ to themselves that they were moving th eir arm muscles in five training sessions a week. Remarkably, these volunteers experienced a rapid increase in th e strength of their arms. But sports psychologists say that, while this research is (9 ) _____ , muscle strength is only one aspect of exercise, and we shouldn’t (10)______ aerobic activity. We still need to (11 ) _____ after our hearts, by taking exercise th a t (1 2 ) _____ our heart rate to 70 per cent of its maximum for 20 minutes, three tim es a week. It would be (13) . . if people thought that exercise was (1 4 )_____ , and that they could (15) ______ fit while slumped on a sofa ju s t thinking about exercise. D. interest D. dear D. get D. hard D. unsure D. build £>. brains D. convince D. leading D. switch off D. run D. leaps D. panicking D. useless D. put

SPOILT FOR CHOICE

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

Some research which was recently carried out in Britain has confirmed w hat many ordinary shoppers have suspected for quite a long time. Having a (1 ) ____ selection o f goods to choose from is not necessarily a (2 ) ______ to consumers: The average superm arket in Britain has around 40,000 different products on sale a t any one time and if you’re (3) ______ of buying a car, then there are actually around 1,600 different (4) •' on the market. In one sense, choice is a good thing because it (5) ■■ us to buy those products which best suit our needs. B ut choice can also (6 )______something

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

117

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

o f a problem. W ith over 400 brands of shampoo on the m arket, how does the consumer (7) ______ hold of the information necessary to choose between them? For som e people the solution is to buy only well-known brands, whilst

15. 22.

B

TR

ẦN

HƯ NG

c. wide c. profit c. planning c. patterns c. allows c. review c. have c. proposed c. however c. total c. motive c. made up c. disorganised c. gave c. bundle

00

10

+3

9. 10. 11. 12. 13. 14.

P2

6. 78.

B. long B. favour B. hoping £. models B. lets B. represent B. come B. suggested B. moreover B. height B. reason B. set out B. complicated B. held B. handful

A. deep A- benefit A. considering A. styles A. makes A. report A. take A. persuaded A- therefore A. am ount A. spring A. looked for A. confused A- hung A. heap

CẤ

1. 2. 3 4. 5.

ĐẠ O

TP

.Q UY

others are happy to be (8) _____ by advertising. There is evidence, (9) _____ , th a t for some people the (1 0 )______ of choice available to them in Britain’s consum er society is actually a (11) _____ of anxiety and stress. One man interviewed by th e researchers adm itted th at he had (1 2 )______to buy his girlfriend a mobile phone for her birthday, but was so (13 )______by the num ber of different types on offer in the shop th at he (14)______up and decided to buy her a (15)_____ of flowers instead! D. tall D. value D. thinking D. labels D. leaves D. respect D. get D. recommend D. w hether D. rank D. source D. gone after D. m isunderstood D. kept D. bunchA

M EN AND SH O P PIN G

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

Normally, a creche is where children are looked after while their parents work, b u t recently a shopping centre opened a “crèche” which (1) ______ men to play com puter games while their partners go shopping T he aim is to ( 2 ) _____ m en to feel th at shopping is fun. You only have to ( 3 ) ______ at m en’s faces in ã shopping centre in the UK to realise th at they find shopping less (4 )______th an women. W hether they are well off or (5 )______ up, the effect is th e same: they are so anxious before they go shopping th at their stress levels increase to a truly (6 )_____ extent, comparable to those felt by (7 )_____ fighter pilots o r riot police. According to one psychologist, women are much more (8) • in the. shops and men get so impatient because men are less used to shopping than women. She adds that, quite (9) _ -, over the years, women have developed a laid-back (10) to shopping, b u t th at m en’s negative feelings (11) when they are buying things for people other than themselves. I t ’s understandable, then, th at women (12) 118

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

men for not (13)______ an effort when it comes to buying things for the family. She notes th at, in th e UK, m any men (1 4 )______to go shopping a t all, or claim to feel (1 5 )______out after only five minutes. Let’s hope the creche makes a difference!

ĐẠ O

TP

.Q UY

D. removes D. let D. glance D. capable D. poor D. amazing D. prepared D. restful D. environmentally D. approach D. add D. argue D. giving D. deny D. tired

HƯ NG

makes convince watch enjoyable weak easy tested relaxing naturally agreem ent increase object doing reject paid

ẦN

c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c.

TR

A. enables B. opens A. support B. encourage A. catch B. spot B. silly A. funny A. short B. hard A. astonished B. influential A. taught B. experienced A. comfortable B. convenient A. biologically B. physically A. acceptance B. appeal A- exaggerate B. lengthen B. criticise A. complain 6 . taking A. m aking A. cancel B. refuse A. broken B. fed

00

B

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

T H E H ISTO R Y O F T E N N IS

10

23.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

Everyone agrees th a t tennis is a very old game b u t its actual origin is unknown. Some people (1 )______it came from ball games played in ancient (2) _____ . However, m ost historians believe it was started in France in the twelfth century, by groups of men (3) _____ a simple religious life. They piayed a very ( 4 ) ______game, when a ball was ( 5 ) ______ against a wall or over a rope w ith th e palm of the hand. D uring th e next century, the French upper classes became interested, and they (6 ) ______the sport- (7 )______ , in the sixteenth century, people started to (8 )______rackets of varying shapes and sizes. In those ( 9 ) ______ days of tennis, balls w ere made (1 0 )______leather w ith wool or hair inside, and were h ard enough to cause serious injury. The game soon spread to England and (11 )______in a big way. Even kings became (1 2 )______ players. The scoring system in tennis (15, 30, 40 - Game!) is interesting b u t it has often (1 3 )______great confusion. It probably comes from th e time when the hand on a clock face was moved forward 15 m inutes to show th at a point had been (1 4 )______and when the hand reached 60 th e game was over. Eventually, for reasons no one understands, the 45 m inutes was abbreviated (15) 40. 1. 2

A. dem and A. cultures

B. claim B. backgrounds

c . request c . customs

D. confess D. traditions 119

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

8 9 10 11 12 13 14 15

KEW GARDENS

D.

CO

D. D. D. D. D.

came out busy resulted won on

HƯ NG

24.

D. carrying D. alike D. hit D. put on D. Shortly D. use D. preceding

NH ƠN

7

c. leading c. like c. kicked c. brought up c. Later c. exercise c. early c. by c. turned on c. occupied c. caused c. succeeded c. at

B. running B. similar B. popped B. set out B. Soon B. wear B. beforehand B. in B. took off B. keen B. made B. beaten B. with

.Q UY

6

A. holding A. same A. punched A. took up A. Following Ạ. play A. previous A. of A. got out A. interested A. influenced A. marked A. to

ĐẠ O

3 4 5

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

The Royal Botanic Gardens a t Kew is home to the world’s largest collection of living plants. Situated ( 1 )_____ to the River Tham es in south west London, the gardens are one of B ritain’s m ost (2 )_____ tourist attractions. The gardens are (3) ______ “royal” because, before th e government (4) _____ the area in 1841, members of the rpyal family used to live there* Today, a large (5) _ _ _ _ _ of people come to visit Kew’s three m useums and see the 40,000 different kinds of plants (6) _____ _ on display there. Every season is fascinating at Kew, but as long as the w inter hasn’t been too (7 )_____ , E aster is a good time to visit, as then it’s possible to see beautiful springtime flowers in an area not usually (8) • • to the. public. In 2002, Kew was nom inated as a possible UNESCO w prld H eritage site. This is (9 )______an impressive achievement because only one other botanic garden has been (10 )____ _ in this way. T he Orto Bot anico, in Padova, Italy, is the world’s oldest, and home to a (11)_____ fine collection of ra re herbs. Interestingly, since 2002, UNESCO will (1 2 )_____ only one nomination a year from countries which already have a World Heritage site. This is because th e ( 1 3 )_____ list includes only a relatively (14) • num ber of sites from outside W estern Europe, and UNESCO w ants m ore countries to be (15)_____ on it. A. neighbouring A. common A. called A. brought up A. quantity A. shortly A. hard A. vacant

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 120

B. handy B. popular B. claimed B. gave in B. lot B. currently B. strong B. allowed

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c . local c. major c. toỉẳ c. took over c. figure c. mainly c. deep c. open

D. close D. regular D. identified D. handed out D. num ber D. finally D. heavy D. perm itted

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

c. so c. wished c. remarkably c. regard c. meanwhile c. slight c. represented

B. due B. honoured B. dearly B. view B. instant B. small B. expressed

A. quite A. granted A. greatly A. consider A. nowadays A. short A- associated

D. instead D. passed D. readily D. apply D. present D. brief ð. accounted

.Q UY

9. 10. ? 1. 12. 13. 14. 15

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ARRIVAL IN NEW YORK

25.

8.

a

Í-A

CẤ

P2

B. considerably B. quite B. quite B. rather B. total B. absolutely B. utterly B. terribly B. bit B. reasonably B. fairly B. extremely B. considerably B. bit B. completely

BỒ

ID

ƯỠ

NG

10. 11. 12. 13. 14. 15.

-L

7.

A. partly A. rath er A. fairly A. far A. rather A. totally A. absolutely A- utterly A.' fairly A. slightly A. slightly A- utterly A. terribly A. partly A. extremely

TO ÁN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

__ nervous as he left the airport. This was (2) Sam was feeling (1) _____ because th e flight had not been good, but also because he had never been to New York before. He took a taxi into th e city. It was ( 3 ) _____ a hot amazement at all the traffic. It was (5) day and he looked in (4) _____ different from the small tow n he came from —there was ( 6 ) ______ more noise and (7 ) _______ more people and all the buildings were (3 )____ bigger. He checked into his hotel and w ent to his room. I t was ( 9 ) _____ small b u t it was (10) _____ comfortable. Before unpacking, he lay on the bed and __ better. Suddenly, there was an after a while he started to fed (11) (1 2 )__' loud knock at the door. Sam was (13)____ _ frightened and did not w ant to answ er the door. “Who’s there?” he called out, nervously. “My nam e’s Robertson,” said a small voice. He sounded (1 4 )_____ embarrassed. “I sat next to you on the plane today. I’m afraid I accidentally took one of your bags w ith me. It’s (15)_____ my fault.” Still feeling nervous Sam made his way towards the door.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c. rather c. a bit c. complete c . absolute c. u tter c. far c. quite c. considerably c. partly c. utterly c. partly G. absolutely c. a lot c. reasonably c. far

D. far D. partly D. slightly D. quite D. lot D. quite D. a lot ð. absolutely D. considerably D.. partly D. reasonably 0 . a lot D. much D. slightly D. quite 121

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

26.

T H E T O U R G U ID E

TO ÁN

NG

ƯỠ

ID BỒA

B. cope B. other B. expect B. of B. afforded B. pet B. desire B. pretending B. tolerate B. orders B. commit B. think B. feeling B. forget B. make

Í-

A. face A. further A. predict A. th at A. spent 6. A. liked 7. A. wish 8. A. lying 9. A. cooperate 10. A. forms 11. A. enter 12. A. judge 13 A. nature 14- A. fail 15. A. gain

-L

1. 2. 3. 4. 5.

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

I ’m a to u r guide a t the Tower of London, one of the city’s principal tourist attractions. When you (1) ____ _ the public for your first guided tour, "terrifying” is th e word th a t springs to mind. I’m quite sociable, but having 300 or (2 ) visitors in front of you is quite daunting. Of course, visitors (3 )______you to know the answers t.o every question. If someone asks you something (4 )_____ which you don’t know the answer, it’s mighty embarrassing. You always get the history experts. They are the visitors who have ( 5 )_____ an age at home or in a library researching a (6) _____ subject. When they visit the Tower, already knowing the answers, they will ask their questions in the ( 7 ) _____ of catching us out. We don’t try (8) ______ to know the answer; if we don’t know, we (9 ) ______ it and ask a colleague. The most irritating people are those who ask really stupid questions while their friends video ou r reactions. We get asked ail (1 0 )_____ of things, the most common being “Where’s the lavatory?” We have a book in which we (11 ) ___ th e silliest questions we’ve been asked. Often, people ju st don’t (12 ) ___ before they speak. You always get th e odd person who’s in a bad (1 3 ) _____ and is determined to spoil your day. We ju st stand there and take it. We never (14) _____ our tempers, i t’s not w hat we’re here for. We w ant visitors who (15) _____ a nice time and th ere’s nothing better than when someone says, “Great, it’s been a wonderful day.”

c. bear c. so c.suppose c. such c. concentrated c. precious c. hope c. acting c. let c. sorts c. enrol c. attend c. emotion c. lose c. take

D. oppose D.even D. foresee D. to D. lasted D. close D. aim D. deceiving D. adm it D. cases D. compose D. examine D. mood D. miss D. have

122

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

27.

TH E GRAND TO U R

.Q UY

NH ƠN

Travel is so much th e norm these days th at it ’s hard to (1 )______a tim e when th e world’s great historical sites, beaches and beauty spots w eren’t (2) _____ w ith cam era-carrying tourists. B ut two centuries ago, ( 3 ) ______ before cheap rail tickets greatly reduced th e cost o f crossing Europe, tourism was ( 4 ) ______for those with tim e and money. In Britain, The Grand T our was seen as an essential (5 )______of any wealthy young m an’s education. It was a trip of up to five years, taking in a (6 )______ range o f Europe’s artistic

TP

and architectural highlights.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

B. suppose B. crowded B. plenty B. strictly B. division B. grand B. owing to B. For B. participation B. refer B. drawn B. notices B. h un t B. gang B. influenced

c. think c. extensive c. away

c. strongiy c. share c. various c. since c. That

c. experience c

tell c. fetched c. figures c. chase c. host c. reacted

guess en tire long extremely p art D. thorough D. as for D. As D. incident D. mention D. fascinated D. signs D. track D. flock D. concerned D. D. D. D. D.

BỒ

ID

12. 13. 14. 15.

imagine full far severely section wide from So involvement sta te appeared dues search pack impress

NG

7. 8. 9. 10. 11.

A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.

ƯỠ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

Italy was the focus o f the Grand Tour, (7 )_______ it was highly regarded for both its antique and modern culture. (8 ) _______ it was to Venice, F lorence, Rome and Naples th a t the young aristocrats flocked. The hardships of the long and sometimes hazardous journey across the Alps were all part of the ( 9 ) ______and they were amply rewarded by the celebrated countryside, the an tiqu e ru in s and the works of th e great Italian painters, no t to (10) ______the parties, pageants and carnivals. Tourists were (1 1 )______ to Italy from m any countries, as they still are, bu t it was from -Britain th a t the m ajo rity of visitors came. Although m ass tourism was still in its infancy, all th e (1 2 )______of th e m odern to u rist were already there, as th e young aristocrats went round Italy in (13) ______of paintings, drawings and a (1 4 )______ o f other souvenirs to carry back home. English houses were soon filled with them, th e tourists brought the craze for all things Italian and antique back to Britain, and buildings, furniture, even clothes were all (1 5 )______by this revolution in taste.

123

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

28.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

M A S T E R T H E A R T O F B E IN G E F F E C T IV E

P2

+3

10

00

B. process B. arrive B. commission B. schedule B. diagrams B. charge B. demanded B. im itate B. fear B. completing B. persevere B. authorise B. back B. notifying B. control

TO ÁN

-L

Í-A

A, course A. lead A. committee A. timetable A. maps A. spend A. claimed 8 A. exhibit 9 A. expect 10 A. w riting 11. A. stand 12. A. establish 13. A. head 14. A. announcing 15. A. structure

CẤ

1. 2 3. 4. 5. 6 7

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

I suffer from a debilitating condition called “procrastination” - the ability to put off endlessly the things I have to do. Each morning when I wake up, my m ind launches into its own decision-making (1 )_____ . Shall I get up or shall I press the snooze button? By the tim e I ( 2 ) ____ _ to what I should wear, th e complexity o f th e decision would need an advisory (3) _____ to solve it. I ’m already hours behind (4 )_____ , and I haven’t even eaten my breakfast yet. I have always been a procrastinator. I am tortured by m enus and holiday brochures, paint colour ( 5 )_____ and satellite television. So much so th at I decided to ( 6 )_____ in a new book on the subject, which ( 7 )_______it could treat my condition. According to the book, I should identify my weaknesses, then, become m ore productive and develop priorities th a t (8 ) _____ my persona] goals. My problem, I am told, is th a t I put off doing som ething because I (9) ■ the outcome. But even (1 0 )_____ in a tax form is rarely as dreadful as we think. Apparently, each day I should think of som ething I don’t want to do, (1 1 )______to it, then use a kitchen tim er to (12) ______ how long it actually took. I f I still can’t (1 3 )_______ the'task, I should visualise newspaper headlines (14 )______my achievement. So when do I sta rt my new (1 5 )_______ ? T hat’s the big problem. I ju st can’t decide.

NG

29.

c. development c. get c. community c. programme c. graphs c. invest c. challenged c. display c. worry c. filling c. persist c. secure c. shoulder c. informing c. regime

ð. case D. approach D. communication D. agenda D. charts ð. insure D. pretended D. reflect D. panic D; applying D. stick D. institute D. face D. stating D. management

T H E DISCOVERY O F DNA

BỒ

ID

ƯỠ

The fact th a t genetic information in animals and plants is carried by something ( 1 ) ______DNA is now regarded as ( 2 ) __ ____ knowledge. Before th e 1950s, however, (3 )______was known about DNA or how it worked. One of

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ẦN

TR

B 00

+3

P2

CẤ

A

c. result c. holding G. existed c. seeking c. unlike c. saying c. assisted. c. donated c. mentioned

D. described D. ordinary ð. few D-. greatest D. resembled D. accepted D. finish D. carrying D. compared D. working D. despite D. giving D. provided ð. celebrated D. admitted

WRITE THE PERFECT CRIME NOVEL

Í-

30.

c. called c. usual c. tiny c. tallest c. alike c. admitted

10

B. known B. general B. hardly B. largest B. similar B. agreed B .reason B. doing B. looked B. trying B. however B. dropping B. helped B. presented B. responded

A. referred A. norm al A. little A. broadest A. same A. allowed A, effect A. making A. appeared A. thinking A. whereas A. telling A. aided A. awarded A. suggested1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

the (4 )______ moments in science occurred in 1953, when Francis Crick and Jaimes W atson a t Cambridge University discovered th e structu re of DNA. They said th a t DNA was ( 5 ) _____ to two spiral staircases going up and down a t th e same time. Scientists all over the world ( 6 ) _____ this “double helix” model immediately. T he discovery was, of course, the (7) _____ of years of h ard work, and Crick and Watson w ere not th e only scientists who had been ( 8 ) _____ out research in an attem pt to find out w hat DNA (9) _____ like. Maurice Wilkins and Rosalind Franklin a t King's College, London, had also been. (10) ______on the problem. They used x-ray analysis of DNA, (1 1 )_______ , Crick and Watson preferred to build models^ One day, without (1 2 )______a word to her, Wilkins showed Franklin’s results to Watson, and it was those results which (13) _____ him to discover th e real structure of DNA. In 1962, Watson, Crick and Wilkins were (1 4 )_____ the Nobel Prize for th eir work, Rosalind Franklin, who had died four years earlier, was n o t even (15)_____ a t the ceremony.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Most people are bom with the n atu ral ability to ( 1 ) _____ stories, but only a ra re few have the determ ination to become ( 2 ) _____ authors, and even fewer have th e joy of seeing their novels top the (3) ____ of bestselling books. Some of th e world’s famous crime w riters have achieved th e (4) _____ success of all. Who can (5) ______ the appeal of famous detectives like Sherlock Holmes, Miss Marple or Hercule Poirot? Even if you haven’t read th e (6) _ _ _ _ _ books you will have seen them in films o r on the TV. I f you have an ambition to become the (7) ______ Agatha Christie what should you do? T he best startin g (8) . is to read lots o f examples of crime fiction w ritten by good authors. You will need a. notebook to carry

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

125

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B

TR

ẦN

+3

TP

P2

c . off c. invention c. pieces

D .announce D. occupied D. line D. prime D. deny D. initial D. next D. mark D. even D. pieces D. fill D. regular D. from D .idea D. ingredients

ĐẠ O

HƯ NG

c. tell c. working c. list c. highest c. insist c. early c. subsequent c. spot c. very c. layers c. make c. average

10

A- say A. professional A. queue A. largest A. hide A. first A. later 8 A. point9. A- so 10. A- strips 11. A. complete 12. A. everyday 13. A- out 14. A. notion 15. A. parts

00

B. speak B. employed B. row B. greatest B. refuse B. original B. following B. tip B. still B. sheets B. do B. standard B. down B. inspiration 5. sections

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.Q UY

NH ƠN

around w ith you òr, (9 )_____ better, some loose (1 0 )______ of paper that you can (1 1 )______notes on and then file into a folder. After all, th e most (12) situation - for example, watching a woman get (13) ______a train - may be the (14)______for your first bestseller. Like any good recipe you have to know the main (1 5 )_____ of a successful novel. These are: an original story, strong characters and a memorable setting.

AR T O NLIN E

CẤ

31.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

At one time, only the largest, most powerful companies had real works of a rt hanging in th eir boardrooms. They usually chose expensive paintings by well-known artists whose work sm aller companies couldn’t ( 1 ) _____ . And when a sm aller company Wanted to (2 )_____ in a more modest work of art, this could ( 3 ) ______up quite a lot of time. As an expensive consultant was ( 4 ) _____ ouj. of th e question, a ( 5 ) ______ of staff had to visit various art galleries and choose som ething in the (6 )_____ th at their colleagues would like it. But things have changed because now art has (7) - online. T here are websites to help companies find the right picture or piece of sculpture. Most employees who buy a rt for their workplaces do not know a great (8) _ _ _ __ about it. So one of th e main aims of th e website is to (9 )_____ them in their choice. They describe the type of work they want, for example traditional or modern, and w hat budget is available. This information is then (1 0 )_____ in a search engine, and a selection of art (11)______ up on the screen. Workers back a t th e company can (1 2 )_____ the selection and email their comments. Free worldwide delivery is on (1 3 )_____ with a 30-day trial period (14)_____ in case anybody changes th eir (15)______ . 126

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

NH ƠN

TP

.Q UY

D. appeal D. profit D, ru n D. probably D. individual D. hope D. gained D. extent D. guide D. introduced D. lays ' D .spot D. convenience D. ju st D. sense

MY M O ST EM BA R RA SSIN G M OM ENT

ẦN

32.

c. achieve c. invest c. hold c. eventually c. person c. aim c. turn ed c. lot c. ỉearn c. entered c. beats c. regard c. offer c. even c. head

B. afford 6 . purchase B. keep B. likely B. member B. tru st B. gone B. load B. teach B. presented B. comes B. notice B. supply B. only ■ B. thought

HƯ NG

A. assist A. bargain A. take A. accurately A. fellow A. wish A. joined A, deal A. show 10. A. enrolled 11. A. brings 12. A. view 13. A. available 14. A. still 15. A. m ind

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. & 9.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

BỒ

approved opposite stood speak to u r more luck brought about glowing

ƯỠ

NG

A. A. A. A. A. A. A. A. A.

ID

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

When I was 1 8 ,1 got a job with a television company. I was in a small office with th re e oth er girls and there was a boy working upstairs we all (1) ______. He seemed very cool and sophisticated because, (2 )______ us, he actually got to m eet th e stars. None of us thought we (3 )_____ a chance with him b u t we used to try to (4 )him up whenever he paid a ( 5 ) _____________ to our departm ent. Then one day, (6) _ _ _ _ unexpectedly he invited me to a big charity d inner a t an expensive hotel. I couldn’t believe my (7 )_____ . All th e big stars were going to be there. So I had to look my best. I (8 )______ spending a fortune on a new dress, shoes and hairstyle. As we walked into th e hotel, cameras were (9 )_____ and I felt like a real celebrity. We went u p a long, wide flight of stairs ju st like in a (1 0 )______ from the movies. B ut as we (1 1 )_____ the top, one of my new leather-soled shoes slipped on th e red carpet. I fell backwards and w ent head over (12) ______down the stairs, landing in a heap a t th e bottom. I was un hu rt b ut (13) shaken and extremely embarrassed. My p artn er took one (14) ______a t m e and decided he had (15)______ take me home. B. appealed B. unlike B. kept B. talk B. visit B. even B. fortune B. called for B. flashing

c. regarded

D. fancied D. instead c . different D. carried c. ran c. chat D. gossip D. trip c. stay c. much D. quite D. break c. chance c. went through D. ended up D. lighting c. shining 127

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

p art reached elbows hardly look further

B. B. B. B. B. B.

33.

c. scene c. arrived c. heels c. toughly c. sight c. sooner

play achieved knees poorly stare better

D .show D. managed D. feet D. badly D. view D. rather

NH ƠN

10. A. 1 1 . A. 12 . A. 13. A. 14. A. 15. A.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

T H E ROUG H G U ID E STORY

5.

ANG

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Í-

4.

-L

2. 3.

A. make B. result A- made B. set A. great B. bright B. crew A. committee A. Although B. Despite B. to A. up A. serial B. series A. to . B. in B. absolutely A. particularly A. much B. few A. vehicle B. boat A. appealed B. influenced B. collection A- num ber A. take B. include A. increased B. swollen

TO ÁN

1.

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

When Mark Ellingham went to Greece in th e late 1970s he couldn’t find a guidebook hẹ liked. There was nothing available which treated Greece as a tw entieth century, living culture, and which didn’t (1 )_____ you feel inadequate for not having a lot of money. So Mark, together w ith his p artn er N atania Jansz and John Fisher, ( 2 ) _____ out to w rite his own guidebook. The Rough Guide to Greece, published in 1982, was a (3 )______success. After Greece, this smaỉỉ (4 )_____ of recent college graduates wanted to write a guide to Sri Lanka, which was where N atania’s family came from. (5) _____ , their publishers talked them ( 6 ) ______ doing Spain and Portugal. By the tim e they had w ritten those, they had a ( 7 ) _____ Today th ere are almost 200 Rough Guide titles (8) th e market. Nowadays, the Rough Guides no longer seem (9) ___ ‘rough”. The early books were w ritten on very (1 0 )_____ money for readers who were assumed to be in the same (11)_____ . B ut the books (12) ______ to a much wider (1 3 )_____ of readers than was originally anticipated, so they began to (14)______information about more upm arket hotels and restaurants. In recent years, 6 Rough Guides have (1 5 )_____ in oth er directions, so there are now miniguides to major cities, phrasebooks, m usic guides and even a guide to th e Internet.

BỒ

ID

ƯỠ

12.

13. 14. 15.

128

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c. cause G. gave c. strong c. gang c. However c. through c. sequence c at c. specifically c. little c. place c. attracted c. set c. choose c. expanded 4 *

D. lead D. pu t D. loud D. team ð. Though D.- into D. string D. on D. definitely D. small D. house D. affected D. range D. put D. travelled

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A FAM OUS TR A V ELLE R

34.

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

Wilfred Thesiger?s desert journeys in th e Middle E ast are a constant source of inspiration to all those who (1) _____ his love for the region. If you are (2) ■ in travelling in the Middle East, reading Thesiger is a must. Wilfred was born and (3) J_____ up in E ast Africa, where his father worked as a British Government official. Although he left Africa to study in the UK, he returned the 1930’s to begin his own (4 )_____ as an adm inistrator. In the late 1940s, he travelled to the Arabian peninsula to ( 5 ) _____ information for a locust control project. There h e first (6) __ __ _ across the Bedu, the traditional nomadic (7 )_____ of the desert, who would accompany him ( 8 ) ______two historic crossings of the absolutely ( 9 )______ “Empty Q uarter” an d introduce him to their harsh way o f life. Travel and exploration (1 0 )_____ meaning to Thesiger’s life. (11)______ he was travelling, he lived as a nomad, visiting remote (1 2 )_____ of the world, often on (1 3 )_____ , living simply am ong the local peoples and w riting about his experiences. His books, more th an any others, have (14) _____ our imagination and led us to (15) _____ th e beauty and solitude of the great desert expanses.

B

TR

c. fell c. fascinated c. fetched c. ambition c. gather c. got c. members c. at c. vast c. set c. During c. sides c. camel c. struck c. appreciate

00

10

+3

P2

CẤ

A

10. 11 12 13. 14. 15.8. 9.

B. hold B. interested B. raised B. career B. learn B. encountered B. tenants B. by B. big B. made B. While 5 . edges B. bicycle B. caught B. delight

Í-

7..

-L

6.

A. keep A. keen A. reared A; trade A. listen A. came A. citizens A. on A. large A. gave A. Throughout A. surfaces A. foot A. drawn A. fascinate

D. share D. enthusiastic D. brought D. pursuit D. search D. m et D. inhabitants D. in D. extensive D. p u t D. Alongside D. corners D. horse D. grown D. amuse .

TO ÁN

1. 2. 3. 4. 5.

35.

AN OPPORTUNITY TOO GOOD TO MISS

BỒ

ID

ƯỠ

NG

It was som ething th at m ight have tempted even th e most honest teenager: the discovery of more than £3,000 in used bank notes in an unlocked night safe. T h at was w hat two British teenagers, aged 14 and 17 (1) _____ _ across when they were hanging (2) _ _ _ _ _ outside a bank one Friday evening in Janu ary w ith (3) ' much to do. As a joke, one of them decided to (4) ■ the handle of the night safe a

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

129

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

36.

B

TR

ẦN

c. chanced c. off c. nothing c. put c. held c. ran c. burglary c. recalled c. missing c. charged c. viewed c. charts c. called c. fee c. mugged

CẤ

P2

+3

10

00

B. came B. over B. som ething B. give B. swept B. popped B. fraud B. received B. vacant B. sentenced B. looked B. documents B. known B. refund B. raided

A

A. m et A. around A. hardly A. fetch. A. picked A. disappeared A. theft 8. A. registered 9. A. absent 10. A. arrested 11. A. regarded 12. A- notes 13. A. titled. 14. A. reward 15. A. stolen1. 2. 3. 4. 5 6. 7.

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

pull, and to his am azem ent it opened because it was unlocked. He couldn’t believe his eyes when he saw the money inside. A fter a short discussion, he and his friend (5)______ th e bank notes and (6) _ _ _ _ _ away. U nfortunately for them , however, the (7 )_____ was being (8 )______' by security cameras. The money was reported (9 )_______on the following Monday m orning and the teenagers w ere (10)______for the crime within the week. Although neither of them would be (1 1 )_______ upon as a “m aster crim inal”, they both nevertheless ended up w ith criminal (12)_____ . At w h at’s (1 3 ) _____ a juvenile court they were, each ordered to pay a £300 (1 4 ) _____ . In addition to this, they were ordered to w rite letters of apology to the ban k they had (15)_____ th e money from. Lloyds B ank were later said to be reviewing their security systems. D. found D. up D. little D. take D. grabbed D. made D. forgery D. recorded D. empty D. convicted D. considered D. records D. named D. fine D. cheated

M A STER O F S U S P E N SE

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

In 1926, the young film director, Alfred Hitchcock, made w hat is now regarded as his first masterpiece called The Lodger. It was th e story of an innocent m an wrongly (1) _ of m urder and it established its director as a (2 )______talent. Although now acknowledged as the best British film of the era, film distributors a t the (3 )_____ did n ot think it worthy of general release. F o r m onths it sat on the shelf while its director reflected on th e thin line th a t (4) ______success and failure. T h at thin line was to h au n t him throughout his sixty years of film-malting In a ( 5 ) ______th a t began with hand-cranked cameras and silent movie stars and ended w ith his blockbuster thrillers of the 1950s an d 1960s, Hitchcock tasted success and failure in ( 6 )_____ equal measure. His subject (7) _____ courted controversy and his style alternately baffled and thrilled audiences and critics (8 )_____ . 130

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

D. alleged D. m ain D. end D. divides D. profession D. hardly D. content D. alike D. respected D. pieces D. shoots D. full D. diagnosed D. advanced D. get

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

c. condemned c. m ajor c. moment c. disperses c. calling c. fairly c. substance c. aloud c. honoured c. objects c. stem s c. total c. declared c. suggest c. take

10

12 13. 14. 15.

B. blamed B. senior B. event B. decides B. career B. faintly B- elem ent B. alone B. recognised B. labours B. rises B. whole B. described B. advise B. come

+3

8 9. 10 11.

A. accused A. chief A. tim e A. disguises A. position A. slightly A. m atter A. ap art A. noticed A- works A. draws A. sum A. denounced A. suppose A- b ring

P2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TP

.Q UY

NH ƠN

Although he never received an Oscar, it is generally (9 ) ______that m ost Hitchcock films are tru e (1 0 )_____ o f art. In retrospect, it is clear th a t his genius (1 1 )______from his natural understanding of th e language of film and his ability to exploit th e potential o f the cinema to the (1 2 )_____ . For this reason, film theorists praised him and (1 3 )_____ him as an “au teu r”, a term designed to (1 4 )_____ th a t his work was superior to the more run-ofthe-m ill product of Hollywood. As a result, Hitchcock’s celluloid world of glam our, terro r, thrills and fear continues to (1 5 )_____under th e scrutiny of academics, film historians and critics.

SPORTS PHOTOGRAPHY

CẤ

37.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

Sport as a spectacle* and photography as a way of recording action, have developed together. A t the tu rn of the 20th century, Edward Muybridge was experim enting w ith photographs of movement. His pictures of a ru n n er (1) ______in every history of photography. Another milestone was when th e scientist/photographer Harold Edgerton ( 2 ) ______the limits o f photographic technology with his study of a (3 )______ of m ilk hitting the surface of a dish of milk- A nother advance was the development of m iniature cam eras in the late 1920s which m ade it possible for sports photographers to (4) _____ th eir cumbersome cam eras behind. T he significance of television as a transm itter of sp ort has ( 5 ) ______the prospects o f still photographers. AH those people who watch a sports event on TV, w ith all its movem ent and action, ( 6 ) _____ _ th e still image as a rem inder of th e game. The ( 7 ) _____ m ajority of people do no t actually (8) ______sports events, b u t see them through th e eyes of the media. And when they look a t sports photography, they look not so much for a (9 )_____ of the event as for em otions and relationships with which they can (1 0 )__________ . 131

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Looking back, we can see how (11)_____ sports photography has changed. (1 2)_____ sports photographers were as interested in the stories behind the sport as in the sport itself. Contemporary sports photography (1 3)_____ the glamour of sport, the colour and the action. B ut the best sports photographers today still do more than (1 4 )_____ teil th e story of the event. They (15) _____ in a single dramatic moment th e real emotions of the participants. A. exhibit B. show c. dem onstrate D. feature A. extended B. enlarged c. prolonged D. spread A. splash B. drip c. dash D. drop A. pu t B. leave c. lay D. keep A. assisted B. aided G. benefited D. improved A. choose B. value c. praise D. cheer A. high B. wide c. vast D. main 8. A. attend B. visit c. follow D. meet 9 A. preservation B. store c. record D. m ark 10. A. identify B. share c. unite ð .join 11. A. highly B. radically c. extremely D. severely 12 A. Early B. F irst c. Initial D. Prim ary 13 A. outlines B. signals c. emphasises D. forms 14 A. alone B. simply c. singly D. only 15. A- seize B. grasp c. capture D. secure 38 K NIFE-TH RO W IN G AT T H E C IR CU S

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

1. 2 3 4. 5 6. 7.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

Knife-throwing is a thrilling circus act, which: is stressful for both the throw er and the assistant. Obviously, assistants need to be especially courageous, since they are (1 )______to stand in front of a board as knives land next to them a t (2 )_______speed. If a throw er’s aim is not accurate, there is a (3 ) possibility that an accident might (4 )______ . Such people need to feel (5 ) ______about the circus and enjoy the excitement o f performing in front of hundreds of people. Not everyone is (S) ■ for th e work, particularly not nervous people! Knife-throwers, on the other hand, need to be extremely ( 7 ) _____ people. They ca n 't (8 )_____ up for a performance feeling tired or having had an argum ent with th eir assistant because they have to be perfectly a t (9 )_____ with what they are doing in order to be able to (10)______the work their full concentration. The knife-thrứwing tradition (11) . partly because children follow their parents into the job. One (12)_____ well-known thrower, for example, has an assistant whose father was also a knife-thrower. S he first had knives thrown a t her when she was only 12 and has (13)_____ _ doing th e sam e job ever since. (1 4 )______, over the last 15 years she (15) ______th at she has had about 300,000 knives throw n a t her! 132

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

9. 10. 11. 12.. 13. 14. 15. 33.

IT MUST BE LOVE

NH ƠN

D. demanded D. great D. deep D. exist ð- devoted D. suitable D. trusting ð. tu rn D. quiet D. hold D. survives D. correctly D. put in D. Even so D. counts

.Q UY

6. 78.

c. requừeñ c. plain c. keen c. happen c loving c. proper c. dependent c. pick c. calm c. get c. keeps c. distinctly c. carried on c. Despite th a t c. reckons

B. considered B. heavy B. tough B. develop B. passionate B. capable B. reliable B. do B. rest B. give B. stays B. precisely B. come off B. In fact B. adds

TP

3. 4. 5.

A. insisted A. wide A. strong A. appear A. caring A. end A. doubtless A. p u t A. ease A. tak e A. m aintains A- particularly A. taken up A. Nevertheless A. totals

HƯ NG

1. 2.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

NG

A. come A. brought A. face A. given A. growing A. play

B. set B. done B. term s 5, although B. raising B. result

BỒ

ID

ƯỠ

1. 2 3. 4. 5 6.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

The final years of secondary school are generally regarded as a fairly stressful period for students. There are exams to (1 )_____ ready for, decisions about th e fu tu re to be (2 )_____ and many o ther aspects of growing up to come to (3 )with. It may seem surprising, (4 )_____________ , th at students of this age have enough time and energy left for (5)_____ _ relationships. For many, however, such relationships (6 )_____ an im portant p art of both th eừ social life and th eừ personal development. B ut what are most teenagers (7) - for in a high school romance? For some, it’s th e chance to (8) ______this wonderful period of discovery and adventure w ith somebody else. They (9 )______ having a loyal friend who will be th ere to (1 0 )_____ by them in times of need or difficulty. I t ’s also someone th ey can (1 1 )their tru st in, someone to whom their deepest secrets can be (12)_______. For others, it’s an opportunity to experiment with emotions and ideas. (13) ____ o f being in a relationship, they learn w hat it is like to feel comm itted to one other person. (14) - - a feeling of security, such relationships can also give a (15) of what marriage m ust be like.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c. get c .h a d c. rights c. whether c. forming c. remind

D- learn D. made D. agree D. therefore D. shaping D. recommend 133

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

D. seeking D. know D. relate ð. return D. put D. placed D .ỉn cốse D. As well as D. touch

c lay c. kept c. Instead c. As soon as c. slice

ĐẠ O

13. 14. 15.

c. liking, c. give c. identify c. stand

.Q UY

12-

B. looking B .join B. appreciate B. rem ain B. let B. said B. As a result B. As long as B. thought

TP

A. w anting A. share A. approve A. support A. m ind A. told A. Despite A. As far as A. sense

7. 8 9. 10. 11 .

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

40.

G E T TIN G T O T H E R O O T O F B O N SA I C R IM E

NG

A. actually A- concerns A- command A. inquire A. erupted A. unavoidable A. prized A. so after

ƯỠ

1. 2. 3. 4. 5.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

Bonsai trees *have always been a source o f great fascination to people. They are perfect m iniatures, grown in pots small enough to sit on a windowsill. You have to keep rem inding yourself th at these trees are (1 ) ______real and identical to th eir larger cousins in all .(2)_____ except th eir size. R ather like other small and perfectly-formed artifacts, bonsai trees ( 3 ) _____ quite a high price in the marketplace and so it doesn’t come as a great surprise tò find that they also ( 4 ) ______the attention of thieves. I t seems th a t qu ite a flourishing business has (5 )_____ in which they are stolen from the homes of growers and collectors, then repotted and trim med by unscrupulous dealers, to be sold on a t good prices, to (6) ______ buyers. One o f B ritain’s top collectors of bonsai trees, Paul Widdington, believes th a t he has found a solution, however. After losing his life’s work, (7 )_____ _ a t £250,000, when burglars broke into his hom e one night, Paul decided to ( 8 ) _____ the possibilities of electronically tagging th e trees he bought as a replacement. This (9 )_____ injecting a microchip the size of a (10) _ _ _ _ _ of rice into th e tru n k of each tree. Each chip is laser-etched with information which is ( 1 1 ) ______in a central register held by th e police. Paul is quite aware th a t this kind o f data-tagging doesn’t (1 2 )_____ thieves from stealing the trees in the first (13) ' , although it may increase the (1 4 )______ of getting them back. So he’s also (15) a security alarm system, complete w ith infrared detectors, in his home.

BỒ

ID

6.

7. 8.

c. deeply B. eventually B. m atters c . regards c. obtain B. expect . B. attract c. appeal B. adapted c. evolved 6. undem anding c. unconscious 5. valued c. treasured B. set about c. try out

D. greatly D. respects D. charge D. invite D. arrived D. unsuspecting D. còsted D. look into

134

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

NG

4

TP

.Q UY

NH ƠN

D. reflects D.speck D. piled D. prevent D. point D. claims D. inputting

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

A B c D 1. o • o o 2. « 0 0 0 3. o o • o 4. o o o • 5. o o • o 6. Ó o o • 7. o • o o 8. . o o • o 9. • o o o 10. o o o • U to o o 12. o o • o 13. o • o o 14. o o o • 15. • o o o

AÍ-

7 1. o 2. o 3. O 4. • 5. O 6. o 7. • 8. o 9. o 10; o • 12. o 13. • 14.0 15. o

o o • o • o IO O o o o IO O o o • o o o o • o. • o o o o • o o o o • o o o o 0 01 • o o

8 1. o o o • 2. o • o o 3. o o o • 4. o o # o 5. o • Ố o 6. • o Ó o 7. o o o • 8. I O O O 9; 0 0 • 0 10. 0 • 0 0 11. 0 0 • 0 12. • 0 0 0 13. 0 • 0 0 14. 0 0 0 • 15. • 0 0 0

BỒ

ID

6 1. • o o o 2. o o • o 3. o • o o 4.. O O O I 5. o o • o 6. • o o o 7. 0 * 0 0 8. • o o o 9. o o • o 10. o o Ó • 11 . o • o o 12. o o o • 13. o o • o 14. o o o • 15. • o o o

TO ÁN

o o • • o o o o o • o o o o o 900 o • o o o o o o • o o • o o o o o • o • o • o o 0 * 0

ƯỠ

5 1. o 2 o 3. • 4. o 5. • 6. 0 7. o 8. • 9. o 10. o 11. • 12. o 13. o 14. o 15. 0

D • o o o o o • o o o o • 0 m o

CẤ

ABC '1. o o o 2. o o • 3. 9 o o 4. o • o 5. • o o 6. o • o 7. o o o 8. o o • 9. • o o 10. o • o 11. o o • 12. o o o 13. 0 0 9 14. o o o 15. o • o

+3

1

B. includes c. involves B. grain c. bean B. detained c. locked B. protect c. prohibit B. time c. place c. chokes B. counts B. installing c. inserting KEY TO LEXICAL CLOZE TESTS 2 3 A 5 c D A Bc D 1. • o o o 1. • o o o 2. o • o o 2. o o • o 3. o o o • 3. o • o o 4. • o o o 4. o o o • 5. o o • o 5. o o # o 6. o • o o 6. • o o o 7. o o • o 7. o o • o 8. o • o o 8. • o o o 9. o • o o 9. o o o • 10. o o t o 10. o o o • 11.00 0 # 11 . • o o o 12. o o • o 12. o • o o 13. o o o • 13. o o o • 14. o • o o 14. • o o o 15. • o o o 15, o o § o

P2

A. requires A. crumb A. stored A. preserve A. turn A- chances A. investing

-L

910. 11. 12. 13. 14. 15.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

135

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

o • o o

o o o è

1. o • 2. o o 3. o • 4. Ỏ o

12

1. • o 2. o o 3. o • 4. Ỏ o

4. o * G o 5. o o o . •

5. •

o • o è ỎÕ Ỏo m o o o o o o & • o ò • o o • Ỏ o o

o o o Ỏ

o

.Q UY

o 6. o o • 6. o 7. o 7. e o o- o o 7. Ỏ • o o 8. • o o o 8. o • o o 8. • Ỏ 9. ỏ o • Ỏ 9. o • 9. o Ỏ • o 10. o • o Ỏ 10. Ỏ Õ o m 10. o o 11. O o Õ • 11. o o 11. • o o o o 12. o o o é 12. • o 0 o 12. ỏ 13. o e 13. é o o o " 13. o • o Ỏ 14. o • o Ỏ 14. • o Ỏ o 14. o o 15. o o Õ • . 15. • o 15. Ỏ o • o 14 15 16 1. o o • o 1. o o • o 1. o • o o 2. • o o o 2. • o o o 2. o • o o 3. o o o • 3 o o o • 3. • Ỏ o o 4. o o V o 4. o • o o 4. o • o o 5. o o • o 5. o o o • 5: o o o • 6. • o o o 6. Ỏ o • ò 6. o o • o 7. o • o o 7. • Ó o o 7. o o o • • Ỏ 8. Ỏ • o 8. o o o 8. o o o • 9. • o o o 9. Ỏ • o o 9. o o o • 10. o Ỏ • o 10. Ỏ o • o 10. o o ỏ é • 11. • o Ỏ o 11. o o o 11. • o o o 12. o • G.o 12. o o o • 12. o o Ỏ • 13. o • o o 13. • o o o 13. o o • o 14. Ỏ • o o 14. Ỏ • o o 14. • o o Ỏ 15. o o • o 15. o o o • 15. • o o o 19 20 18 1. o o o • 1. o o • o 1. o o o » 2. • o o o 2. o o • o 2. o • o o 3. o • o ó 3. • o Ỏ o 3. o o o. • 4. o • o o 4. • o o o 4. o o o • 5. o o o • 5. o o o • 5. o o • : Ỏ 6. o o o • 6. • o o o 6. o Ỏ • o 7. o o • Ỏ 7. o • o Ò 7. o • o Ỏ 8 • o o Ỏ 8- o o o * 8. • o Ỏ o • • o o o o 9. o Ó • o 9. o 9. o 10. p o o • 10- o o o é 10. o • o o 11. • o o o 11. 0 • o o 11 • o o o 12. o o • o 12. * o o o 12. o o • Q 13. o • o Ỏ 13. Ò • o Ỏ 13. • o o o 14. o Ỏ • o 14. o o • o 14. o Ỏ o • o • 15. • o Ỏ Ỏ 15. o o 15. Ò Ò • o

ĐẠ O.A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

.

Í-

-L

TO ÁN

NG ƯỠ ID BỒ

o c • o o Ỏ

• o 5. • o o o 0. o Ỏ Q •

5. • o o o 6. o • Ỏ 6

7. • o o Ỏ 8. t> o ể o â. o Ỏ o • íe. o o # o 44: o •- o o 12. o o Ỏ • 13. o o • o 14. é Ỏ o o 15. o o o • 13 1. • o o o 2. o o • o 3. o • o o 4. o o o • 5. • o o o 6. o o o • 7. o • o o 8 o o • o 9. o • o o 10. Ỏ o o • 11. Ỏ Ỏ • o 12. • o o o 13. Ỗ Ỏ • o 14. o • Ỏ Ỏ 15. o o o • 17 1. • o o o 2. Õ Ò • o 3. • o o o 4. o o o • 5. o • o o 6. o o • o 7. Ỏ o o • 8. o o • o 9. • o o o 10. o • o o 11. 0 0 , 0 • 12. o • o o 13. ỏ o o • 14. é o o Õ 15. Õ • o o

11 1. • o o o 2. Ỏ o • o 3. o o o •

TP

9 1. o • 2. o o 3. o • 4. o o

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

136

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

8 o o. • o 9. • o o o 10. o • o o

o o o o o

o o o • o

29 1. o o 2. o • 3. • o 4. o o 5. o • 6. o o 7. Õ o 8. o o 9. o • 10. o o 11. • o 12. o o 13. o • 14. e o 15. o o

• o o o o o • o o o o • o o •

o o o • o • o • o • o o o o o

30 1. o 2. é 3. o 4. o 5. 0 6. o 7. o 8. • 9. o 10. o 11. o 12. • 13. o 14. o 15. oÍ-

-L

TO ÁN

NG

ƯỠ

o • o o G• • o 0 .0 • o o o o o o o • o o • o o o • o o o

o o o o • o • o • o o o o o •

BỒ

IDA

o • o o •

• o o o • o

o • o o o • o

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10. o 11. o 12. o 13. • 14. o

15. o 31 1. o 2. o 3. • 4. o 5. o 6. o 7. o 8. • ■ 9. o 10. o 11. o 12. • 13. o • 14. o 15. •

ẦN o • o o o

o o o o •

• o • o Ó

• o o o • o • o o o • o o o o

o • o o o o o o o • o o • o o

o o o • o • o o • o o o o • o

• 0 -0

• o o o

NH ƠN

o o o e o o o • o o • o o o •

9 o o o o o o o

.Q UY

0 • o o o • o o o • o o o • o

TP

24 1. o 2. o .3. • 4. o 5. o 6. o 7. • 8. o 9. • 10. o 11. o 12. # 13. o 14. o 15. o 28 1. o 2. o 3. • 4. o

HƯ NG

o o o • o o o o •

7. o o • o 8. • o o o 9. o o • o

7. o o • o 8. o • o o

o o o • o o o

o o o o • o o • o o • o o « o

• 0 o 5. o o o • 6. • o o o

o o • o o o 6. o • o o

9. o 10. o 11. • 12. o 13. o 14. o ' 15. o

11. • 12. o 13. • 14. o 15. o

o o o o .é o • oo

o o • o o o • o • o o o • o o

TR

• o o o o 6. o o • o 7. o o o é

• o o o o

• o o © o o o o o o o • o o o

B

• o o • o o

m G

23 1. o 2. • 3. o 4. o 5. o 6. • 7. o 8. o 9. o 10. • 11. o 12. o 13. o 14. o 15. • 27 1. • 2. o 3. o 4. o

0 0 • o o • o o o é o o o o •

00

o o o • o o o • o o o •

o • o • o o o o

10

o • o o o • o o o o • o

o o o o • o • o o o o • o • o

+3

o o • o

o o o o o •

P2

o o o • o o o o o o o • o o o

22 p 1. • 2. o 3. o 4. o 5. o 6. o 7. o 8. • 9. o 10. o 11. o 12. o 13. • 14. o 15. o 26 1. • 2. o 3. o 4. o 5. •

CẤ

21 1. o .2. • 3. o 4. o 5 o 6. o 7 o 8. • 9. o 10. • 11. o 12. o 13. • 14. o 15. o 25 1. o 2. o 3. o 4. o 5. •

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

• o o

o o o o • o o o o

e o o 5. o o o • 6. o o • o 7. 8. 9. 10.

* o o o

o o o 11. o 12. • 13. o 14. e

15. o 32 1. o 2. o 3. • 4. o 5. o 6. o 7. • 8. o 9. o 10. o 11. o 12. o 13. o 14. • 15. o

o • o o o o o

o o # o o o o

• o o • o é o

o • o o • o o o • o o o o o •

o o o • o o o o o • o • o o o

0 o o 0 o • o • o o o o • o o

o • o

137

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

33

34

35

o o o 1. • 2. o Q o 3 • o o o 4. o o o •

1. o o o • 2 o • o o 3. o o o • 4> o 9 o o 5. o o • o 6. • o o o 7. o o o •

1. o # o o . 1, €> o o o 2. o o • o 2. • o o o 3. i» o o o 3. o o • o

• o • o o • o o o • o

A

o • o • o o • Ọ 0 o o

ẦN

TR

5. o 6. • 7. o 8. • 9. o 10. o 11. o 12. • 13. o 14. o 15. •

o o • o • o o o • o o

• o o o o • o o o o o

o o o o o o • o o • o

ĐẠ O t t

15.

NH ƠN

.Q UY

TP

r \

é o o o • o o o • o o

o * o o

40 1. • 2. o 3. • 4. o 5. o 6. o 7. o 8. o 9. o 10. o 11. • 12. o 13- o 14. 15. o

o o o oo • oo o 9 o o o • o o o • • o o o o • o • o • o o o o o o o • o • o o o o • o o

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-o o o o o o o o • o •

00

5. o 6. o 7. o 8. o 9. • 10. o 11. o 12. • 13. o 14. o Ị5. o

• o o o o o o o o o o

B

3. • o o o 4. o o • o

4. o • o o

0 o m

2. o o o 3 o 0 oo 4. o o o •

o o o o • o o • m 'o o c o o c • o 10. • o o AA. o o • 12. o o o 13. o • o 14. o o •

4. c5. 7. 8. 9.

HƯ NG

8. o o o 9. o o • o 10. m o o o 11. o • o o 12. o o o • 13. 0 o c 14. o • i'. ■J 15. o o © o 38 1. o o • o 2 o o o •

o o • o o o o o• o o • o • o o o

4. o • o o 5. o o o • '6. o o • r \ 7. 0 Õ o o 8. o o o • 9. o o • o 10 m o o o r\ w 11. w 12. o o o • 13. o o • o 14. o o o • 15. • o o o 39 1. o o Ô o

10

o • o o o o • o o • o

o • o • o o o o • o o

+3

5 0 6. o 7. o 8. • 9. o 10. • 11. o 12. • 13. o 14. o 15. o

• o o o o • o o o o •

P2

o o • o o o 9 o o • o

CẤ

5. o 6. o 7. o 8 c 9. • 10. o 11. o 12. • 13. o 14. o 15. o 37 1. o 2 • 3. o

36

138

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Read the texts below and think of the word which best fits each space.

T H E YO UN G EST ROUND-THE-W ORLD S A IL O R

.Q UY

1.

NH ƠN

OPEN CLOZE TESTS

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

An 15-year-old return ed to a hero’s welcome in A ustralia yesterday after becoming th e youngest person (1) ______ sail round th e world non-stop. David Dawson sailed into Freeman tie, W estern Australia, anxious to enjoy a cold beer (2 )______warm shower for th e first tim e in nine months. “I could do it another four tim es,” he joked as he stepped ashore to (3 )______greeted by his family in front ( 4 ) ______ 15,000 spectators crowding th e quayside. His 14-m etre boat, Sea flight, had to b e towed into ,th e port (5) _____ of strong winds and obstruction from the 300 boats th a t ( 6 ) ______gathered to escort him in. Sailing club officials said th at he passed ( 7 ) ______finishing line five kilometres out to sea late on Friday. M r Dawson had covered (S )_____ th a n 50,000 kilometres since leaving Freem antle, b u t it was anything bu t (9 )_____ easy trip. His radio flooded, his boat lost h e r m ast an d th e generator broke down, th reatening to end th e voyage prem aturely.. (1 0 )______one point, he (1 1 )______ forced to accept a bolt from th e B ritish Royal Navy to rep air his damaged m ast and (12) ______ a resu lt h e could not claim to (1 3 )_____ mạde th e journey “unassisted”. (14) _ _ _ _ _ his 264 days a t sea, the teenager became the youngest person to sail single-handedly around Cape Horn, (15) ______ he did in winter, w ith a damaged sail. He said he had missed his girlfriend, real food, beer and surfing. T H E V IO LIN M AKER

A

2.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A physicist-tum ed-violin-maker believes th at he has found a way to make new violins sound (1 )old ones. Alan Beavitt puts his violins through a .repeated cycle o f dam p and dry conditions, re-creating in (2) ______ few m onths th e n atu ral changes th a t he believes are responsible (3)_______ m aking older violins sound better. Why older violins sound b ette r (4 )______long been a m ystery. T he b est ones of all, m ade (5 )_____ Antonio S tradivari in Cremona, Italy, 300 years ago, have a tone th a t other m akers have tried b u t failed to match. M r Beavitt argues th a t th e changes in the sound of a violin over time (6) _____ the resu lt o f slow changes in the wood T he process leads (7) ______ a gradual stiffening o f th e wood, which improves th e playing quality and depends on regular changes in humidity. H e reproduces th e effect in two ways. He (8 )______puts his violins in a sealed container and controls th e humidity w ith satu ra ted salt solutions or he pumps air o f controlled hum idity through rubber pipes into the interior of the violin. The weight of the in strum ent in139

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

creases in high hum idity as (9 )_____ takes up w ater and falls again in low humidity as it loses it. Each complete cycle takes ten days and M r Beavitt says th at no fu rth er improvem ent takes place after six cycles. “(1 0 )_____ is nothing u n n atu ral about the process. T he effect could (1 1 ) _____ obtained by travelling, repeatedly between Arizona and Zaire, staying a few weeks a t each location w ith the violin case open.” He now uses the m ethod w ith all th e violins he m akes and ( 1 2 ) ______ like other m akers to try it. H e finds all the previous explanations of (13) _____ beauty of the Stradivari violins unconvincing. “People (14) ______ said th at it is caused by the varnish b u t (1 5 )______fact some o f the bestsounding ones have no varnish,” he says. 3.

T H E SCH O Ớ LG IRL M OD EL

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

A sixteen-year-old model who is determ ined to stay (1) ______ school against her father’s advice has won a cosmetic modelling contract. Sarah Thomas, (2) ' earned £6,500 a day last autum n during her school holidays modelling a t shows in New York, has been chosen (3) ■ this year’s model for Cover Girl, th e international cosmetics firm. She beat thousands of other models to win th e contract, worth (4 )____great deal of money, and will fly to Miami and New York to film television commercials to (5) ' screened worldwide. She had refused to fly to New York earlier (6) • audition at th e firm’s request, saying th a t she thought she had absolutely (7 )_____ cbance of getting the job. “I thought (8 )_____ was going- to be a wasted journey, so I was amazed when I gpt it. I still can’t believe they chose me.” she said yesterday. “I don’t know a t ( 9 )_____ stage exactly (1 0 )_______ much money I will be getting as it is still under negotiation, bu t I do know th at it will be very lucrative.” (11)______of travelling to New York, S arah was interviewed in London and a video of her performance was sent to New York. H er father, Peter Thomas, who runs a m otor repair business and petrol station has urged her to leave school (1 2 )_____ th a t she can tak e full advantage of h er earning power. B ut she has refused to stop studying for h er exams. She added: "Ỉ should be able to fit most of the film ing around my holidays, so hopefully I won’t need to take too (1 3 )______tim e off school. I am finding all this iuss a little embarrassing. All I really want to do (14) ____ _ get on w ith my schoolwork. Passing my exams is going to give me more satisfaction CIS)______any modelling assignm ent.”

BỒ

ID

ƯỠ

NG

4.

A MUM’S OWN ADVENTURE STORY

W hat do you do if you can’t find anything suitable (1 )_____ your sons to read? Easy: publish something yourself. (2) ______least, th a t was Christine Cubitt’s response when she found herself searching (3) _____ success for a 140

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

magazine th a t would bridge the gap (4 )_____ children’s comics and football magazines. Two m onths ago, she realised her dream w ith the launch o f Boys

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

X, ( 5 ) _____ m onthly mix of facts and fun for 8- to 13-year-olds. (6 )______ contains science, dinosaurs and cars, a comic strip and sta r interviews. “The aird is (7 )______entertain, inform and stim ulate,” Christine explains- And it seems to ( 8 ) _____ catching on! Issue One has (9 )______ reprinted and the demand for th e second edition has led to the num ber being printed increasing from 10,000 to 30,000. “Interest from readers and shops proves that (10) __ __ _ is a m arket for it,” she says. Christine, 39, (1 1 )_____ for nine years full-time m um to h e r three sons. “When my youngest went to school, Ĩ felt I wanted to go back to work,” she says. Which is exactly (1 2 )_____ she did, as a secretary. But she felt restless: “I realized I really wanted to work for myself.” Doing what, "she wasn’t sure, until she started to wonder (13)_____ the absence of w hat (14) ______ calls the “right” m aterial for h er sons to read. “I began to research the m arket (15)______found there was a gap th a t could be filled.” she says. WOMEN AND GAMBLING

ẦN

5.

IQ TESTS

ƯỠ

6.

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

It’s hard to know exactly how many female compulsive gamblers there are. Unlike men, women are quick to realise th at they gamble mainly for emotional, (1 )______than financial, reasons. This (2 )______ them ashamed and thus less likely to look for professional help. Sandra Garcia’s story is illustrative of the way in which m any women (3) _____ gam bling addicts. In December 1995 Sandra won £2,000 in a lottery, ( 4 ) _____ m eant she and her husband were ( 5 ) ______ to have a wonderful Christmas. Unfortunately, soon after th e birth o f their daughter, Sandra and her husband broke (6) ' . Depressed and lonely, Sandra found gambling was a way (7) , filling the emotional void left by h er failed marriage. From spending a few pounds a week (8 )______lottery tickets and scratch cards, Sandra was soon gambling £250 a m onth and was struggling to pay the bills. She always (9 )_____ to fill th e fridge before she gambled b u t (10)' ______rarely afford treats for her daughter. By April 2001 she was nearly £2,000 (11 )______debt and was evicted from h er flat. N ot long after, Sandra was arrested (12) ______ stealing money from a friend in order to buy scratch cards. She decided it was tim e to (13)___ _ up gambling forever and joined th e support group Gamblers Anonymous. Since then, Sandra has (14)_____ to control h er compulsion but, like all addicts, she knows th at th e desire to gamble (1 5 )_____ never go away.

BỒ

ID

In 1904v the French psychologist Alfred Binet developed intelligence tests to help teachers in Paris schools. His simple tests, which were later (1 )____

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

141

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

the nam e Intelligence Quotient IQ tests, were designed (2)_____make it easier to p u t disruptive schoolchildren into a class th a t suited th eir abilities. At the time, Binet warned users of the tests (3 )___ to look a t the test results ill isolation, bu t to consider (4 )_____along with o th er assessm ents o f intelligence. However, IQ tests are so easy to adm inister that, in ( 5 ) ____ o f Binet’s warnings, they were soon being used (6) ____ over the world as th e only method of m easuring brainpower. In some countries, they have also (7) _____ used to support the testers’ prejudices about race, social class or educational abilities. ( 8 ) _____several years in Britain, school pupiis ( 9 ) _____ failed tests of th is type were not allowed to attend normal secondary schools because it was believed th a t (10) _____low IQ scores showed they would never be capable (11) _____ performing well academically. Now, a century (12)______their invention, IQ tests are controversial, but psychologists say they (1 3 )____ still be useful in some specific situations. For example, th ey are helpful (1 4 )____ deciding w hether a disruptive pupil has emứtỉonal or intellectual problems. That, of (1 5 )____ , was B inet’s intention all along. IQ TE ST S

B

7.

CẤ

P2

+3

10

00

Psychologists have long been interested in (1) _____ we judge intelligence in strangers. Now scientists have designed tests (2 )_____ try to discover which cues help people to judge ỊQ accurately, and which cause them to get (3) ______ wrong. High school pupils were videotaped answering thought-provoking questions and the videos were (4 ) _____ shown to groups of judges’ who w ere asked to assess th è students’ physical type and m onitor a variety of behavioural cues. Next th e judges were asked to ra te the stu dents’A

intelligence. At the (5)____ time, each student was (6)_____ required to

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

sit a standard IQ test. Certain cues m atched the (7) _____ of th e IQ tests more closely than others. (8 )_______ speaking quickly, using a lot of words or displaying ease (9) _____ understanding caused the judges to rate th e students’ intelligence highly, (1 0 )______was reflected in the IQ tests, (11) . cues seemed to give th e judges an entirely false impression of intelligence (12) m easured by the IQ test. (1 3 ) ______th e cues th a t led judges to assess students aạ dull were factors (14) ______ as using halting speech o r slang. Cues th a t led judges to view students as bright included talking loudly and using proper English. (15)______of these traits correlated with measured IQ, however.

BỒ

ID

8.

BAZAARS

A bazaar was originally a public m arket district o f a Persian town. From Persia the term spread to Arabia, Turkey, and North Africa. In India it came

142

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

to (1) _ applied to a single shop; and in cu rren t English usage it refers to (2) _ a single shop o r concession selling miscellaneous articles and to a fair a t (3) ______such miscellany is sold, often for charity. T he fam iliar bazaar of the ancient Islamic nations is vividly described (4) ______ the traditional folktales of “T he Thousand and One Nights”. (5) ______IS a distinct q u arte r of th e town, access ( 6 ) ______ which is forbidden after sundown, bustling and noisy by day, (7 )______th e quieter residential quarters. Such a bazaar may be divided into districts, ( 8 ) _____ all the p u rveyors of one type of merchandise grouped together. (9 )______the bazaar in sm aller towns is (1 0 )_____ a single narrow street of stalls, in larger cities such as Istanbul it is by (1 1 )_____ means simple, consisting of many miles of such passageways. Some bazaars, such as th e (1 2 )______built at Sashan and Isfahan in Iran in the 17th century, were designed with great architectural integrity. They were usually roofed for protection (1 3 )______the hot

desert SU1>, (1 4 ) _______ with a single roof of individual vaulted dom es or w ith

awnings. Most o f these ancient bazaars have gradually been modernized (15)

ẦN

_____ the centuries.

ALL WORK AND NO PLAY

TR

9.

IM AGES O F TRAVEL

ID

10.

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

Universally, work has been a central focus point in society. As old as the idea of w ork (1 )______is th e question of w hat constitutes ' real work” This is, in fact, a very subjective question indeed. (2 ) _____ you to ask a m iner, or any labourer for th a t m atter, w hat real work is, he would probably reply th a t real work entails working (3 ) _____ your hands and, in th e process, getting them dirty. To th e average blue-collar worker, white-collar workers are those people who sit in th eir offices day (4 )_____ day doing little or ( 5 ) ______ in the line of actual work. By (6) _____ , if you approached a white-collar w orker or a professional of ( 7 ) _____ so rt with the same question, you can re st assured th a t they (8 ) ______adamantly m aintain th a t the world would stop revolving (9) ______ th eir invaluable intellectual contribution to th e scheme (1 0 )______things. This idea is reflected (1 1 )______ the vocabulary used to describe work and its related subjects. Words (12) ______ career, vocation and profession carry a (1 3 )_______elevated connotation th an the sim ple term “job”. The (1 4 )_______three lexical item s convey the idea of learned persons sitting a t desks and using their grey m atter to solve m atters involving financial, legal o r medical m atters, (1 5 )______the hum ble slave away at some m undane work station or assembly line task.

BỒ

In the first h alf of th e twentieth century th ere were no television screens to be filled (1 )______images of tem pting foreign holidays. In (2 )______ days, it was poster artists rath er (3 )_______cameram en who captured th e glamour 143

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.

TENTS

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

and excitement of travel. Using simple lines and strong colours, ( 4 ) _____ drew giant luxurious cruise liners steam ing through the waves o r lying peacefully a t anchor (5 )______faraway ports. Few people w ere b etter (6)_____ creating such dreams th an H arry Hudson Rodmell. He (7 )_____ bom in the B ritish port of Hull in 1896 and spent (8 ) ____ childhood close to the ships th a t sailed out of the port and over (9) _____ horizon. As a child, he showed an early gift for draw ing and painting and he often used to miss lessons (1 0 )______th at he could go down to the river and sketch the passing ships (11)_____ fascinated him. After studying a t the Hull School of A rt, H arry w ent (12) _____ to become an excellent painter and illustrator. Although he will (1 3 )______best remembered for his advertising posters of ships, H arry was actually neither a great sailor (1 4 )_____ a world traveller. Most of his work was produced in a studio near H ull and his own voyages were limited (15) ■ the nearby North Sea.

12.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

People who love camping often think o f tents as th eir second home. Modern ten ts are both lighter (1) _____ more comfortable than ( 2 ) ______ old canvas ten ts which our parents used. They are often fitted w ith extra space which can be used (3) _____ kitchens or for storing equipm ent in bad weather. Some ten ts are big (4) _____ for bicycles to be stored inside, (5) _____ others will only take a couple of rucksacks. Tents are generally classified (6 )_____ th e num ber of people they will sleep in relative comfort. They range ( 7 ) _____ th e small single-occupant variety, to th e six-person te n t (8) _____ looks like a luxury home. How long ten ts last is an im portant issue for people who use their tents (9) ______ the year. Modern tents are designed to last for years, (1 0 )_____ when used on a regular basis and in ail weathers. Being w aterproof (11) _____ also essential, so th e modern te n t is made (1 2 ) ______ tough, high quality fabrics and (13) _____ double stitching and extra reinforcements. However, it is tru e th a t th e (14) ' expensive th e tent, th e better it will be when compared to cheaper tents of a sim ilar design. People who use their ten t only occasionally may well find that a lower-priced basic tent is all (15) _____ need. AWAY FR O M IT ALL

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Some people try to find relief fròm the pressures o f family and friends by going away ( 1 ) ______themselves for a few days, in search o f solitude. But for those who never w ant to be alone for very long, (2 )_____ . kind of behaviour is difficult to understand. Family members worry and friends are offended because they think ( 3 )_____ company is not wanted. The tru th is 144

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

13.

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

th at most people find the idea of (4) _____ alone n o t just unpleasant but frightening (5 )_____ well. People (6) fear solitude cannot imagine, for example, walking through a forest for many hours, with only th eir thoughts for company. Or if they do, they can only think of the problems ( 7 ) ______m ight encounter. They worry ( 8 ) ______w hat would happen ( 9 ) ______ they fell and broke a limb and they are sure th a t they (1 0 )_______take th e wrong path and get lost. B u t above all, they h ate the idea of having (11) ____ _ to share the sights and events o f the day with them. And yet, to walk on your own (12) ■ days can be a glorious experience. And this is because (13 )_____ noise of phones ringing, children shouting or friends talking is replaced by wonderful sounds of wind whispering through grass, birds singing and rain falling softly ( 1 4 )______a carpet of leaves. A fter an experience (1 5 )_____ this, you feel renewed and happy to go back and be sociable with family, friends and colleagues. UFOs

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

Unidentified flying objects, or UFOs as they are generally called, can be seen (1 )______over the world, throughout th e year In the popular imagination, they a re m ost likely to be seen on lonely country roads (2 )_____ night, b u t this is not necessarily (3 )_____ case. There are m any reports of daytime sightings and some of these come from built-up areas. Similarly, people tend to think th a t UFOs are m ostly seen (4 )______individuals travelling alone, and that this is à good reason to doubt the tru th of (5 ) _____ is reported. There are, however, plenty o f examples of UFOs (6) • large num bers of people, spread over, quite wide areas, have seen. The explanation for this lies in the fact that, nine times ( 7 ) ______of ten, the people concerned have really seen something unusual. This doesn’t (8) _ , however, th at what they have seen is a UFO, because often a more logical explanation can be found. In (9 )_____ words, the flying objects in question can be identified, they are not UFOs. Aircraft lights, hot-air balloons, satellites and meteorites are ju st a (10) _____ of th e commonest things th a t can lead (11)_____UFO reports. Some sightings remained unexplained, however, and it is (12) _____ which fascinate th e group of skywatchers who actually go ou t (1 3 )_____ search o f UFOS. They tend to get together in areas th a t are said to be.^ufocal” because a (1 4 )____ ^ many unexplained sightings have occurred there. Bonnybridge in Scotland is (15) .. such place.

ƯỠ

14.

LOVE ON T H E RO CK S?

BỒ

ID

A difficult walk in the hills can make or break a friendship. You never really know how well you are going to get along (1) _____ someone until you

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

145

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

go for a walk on a big hill, in bad w eather with a heavy pack- After (2) ______ an experience, you wili know (3 )____ _ you w ant to spend time together on a longer, ( 4 ) _____ challenging walk. All people like to walk (5 )______ differen t ways - some fast, some slow; while some people like to talk, (6)______ prefer to immerse themselves in the sounds of (7 )______countryside. None of (8 )______should be a problem as long as you can work ( 9 ) ______ your differences by compromising and talking about everything. It is best to (19) _____ things gently during the first few hours of a walk, or even days in a long trip, gently. If one of you sta rts showing signs of tiredness, it helps if (11) J_____ in the group keeps looking (1 2)______ the bright side. And it is always im portant to rem em ber th a t (1 3 )_____ is no reason why you have to stick to your planned route. It (14)______advisable to alter the route if necessary, (1 5)_____ match the conditions or the mood o f your companions.

ED U C A TIN G TOM ORROW ’S LEA D ERS

ẦN

15.

NG

16.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

When it comes to educating tom orrow’s leaders,, it would be wrong to assume th a t there is a formula th at can be applied to ( 1 ) _____ people into great leaders. But .it is possible to prepare youngsters for leadership (2) _____ teaching them some essential skills. We all have the potential to lead, and, (3 )______importantly, th e ability to improve our skills. T he first step is to let young people look a t th e great leaders (4 )_____ know about. They will soon realise that leaders have (5 )______own, personal ways of leading. But faced with th e prospect of comparing themselves (6 )_____ famous leaders, youngsters (7 ) ______well feel discouraged. We need to. give them examples of leadership (8 )______can be found all around us. There are countless opportunities to pick < 9 )______leadership skills at school, in th e sports field, and even a t home. We should encourage youngsters to take (1 0 )______projects which involve leadership. It is also advisable for them to keep a journal (11)_____ they can record th eir experiences as leaders, (1 2 )______if they seem small and unim portant. They can put (1 3 ) what they did well and also where they have done (1 4 )______ . This is not a w aste of time because (1 5 )_____ a journal will be a valuable reference for years. C H ILD STARS

BỒ

ID

ƯỠ

Five little girls from London,, aged between nine and eleven, are being prepared for a career as pop stars. They look much th e (1 )_____ as other children in th e sm art uniform s of the London school which they (2 )______. But while th eir friends are thinking about homework or w hat’s ( 3 ) _____ dinner tonight, Jade, Jessica, Fiona and Carmen arc wondering ( 4 ) ______ soon it will be before they are top (5 )_____ _ the pop music charts. The group 146

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

has already recorded several songs as (6 )_____ as a pop video and their first single is being released next month. A leading record company decided to create the group and th e girls were chosen (7) ______ th e basis o f both th eir appearance an d singing ability. Tfie group's image is not ( 8 ) ______glamorous one, however. The company w as. keen to point ( 9 ) ______th a t the girls are dressed in jeans and T-shirts on th e video, ju s t CIO)______other children of th e ir age, and they certainly do not (1 1 )______makeup. As the giris are all a t stage school, they sing and dance as (1 2 )______of their education and th e company is working closely with the girls’ parents arid teachers to (13)______sure th a t th eir schoolwork (1 4 )______not suffer. If, however, the girls m ake (1 5)______ o f money, they will not be allowed to spend it. It will be paid into a special bank account until they are older. 17.

TAKE A D E E P BRE A TH

18.

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

Climbing up th e last punishing steps to th e top of a hill, you r lungs m ay. feel as (1 )_______ they are bursting. T he explanation for this tig h t feeling in your chest ( 2 ) ______well be poor b reathing technique, or th e absence of deep, slow and controlled breathing. Poor breathing technique is surprisingly common, (3 )_____________ in athletes. B reathing is sim ilar to run ning in (4 )_____ ^ m ost of us have never had any instruction in how to do it. (5) _____ a result, we don’t know how to do it really well. Although athletes are taught ( 6 ) _____ to breathe, their chest muscles may not be able to achieve ( 7 ) _____ m aintain deep, efficient breathing. (8) ______, when they try to breathe as they are told, they often ( 9 ) ______ tired and breathless. The most effective way to improve th e b reathing is (10) ______training the lungs and the rib cage muscles, not only to improve their strength, (1 1 )______also their resistance to fatigue and breathlessness. Regular exercise win help strengthen these muscles, but (1 2 )______ is an o th er option. Scientists a t the University of Birmingham have developed a gadget to improve (1 3 )______strength of respiratory muscles. You breathe into th e gadget through a mouthpiece for about two minutes (1 4 )_____ day, and, over a four-week period, your rib cage muscles become stronger. In experim ents w ith athletes, endurance has been improved by m ore (1 5 )_____ th irty per cent after four weeks.

SHOPPING FOR GIRLS

BỒ

ID

ƯỠ

Little girỉs all over London have a twelve-year-old boy to th an k for milking some of th eir dream s (1 )_____ true. Vivienne Pringle was out shopping w ith her children (2) _____ they passed an empty shop. As a game, she asked them w hat ( 3 ) _____ of thing they thought should be sold in it. Her son Benedict Pringle said th at (4) _____ w asn’t a shop th a t sold all the 147

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

things th a t his four-year-old sister liked and th a t’s w hat he ( 5 ) _____ sell there. T hinking about his suggestion, Vivienne realised it was a great idea. (6 )_____ many different shops sold some things aimed (7)______ little girls, no-one held thought of putting them all together in (8 )______place. Vivienne, (9 )______already ran a successful mail order company, opened her first shop last March. I t is called Girlheaven. (1 0 )_____ you might expect, it sells traditional toys and educational games, b u t the best-selling lines are party clothes and all the accessories th at go (1 1 )_____ them . In short, as (12)______as it’s pink an d glittery, it sells a t Girlheaven. B ut the shop is also a fun place to visit. On Saturdays, there are dance shows led (1 3)_____ members of the sales staff and the young shoppers are invited to join (14) _____ - I t ’s even possible (1 5 )______ regular customers to hold their b irthday parties there. W H ERE DO T EL E V ISIO N PRO GRA M M ES COM E FRO M ?

HƯ NG

19.

20.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

Television productions are the result of the efforts of a team of people who work together to produce the programmes we see. First, (1 )_____ _ is an idea; it can be an idea (2 )______a variety show, a drama, a spedal event or even a commercial. T he idea may come from a writer, a producer or an actor. (3 )_____ , the producer is the key person, th e (4 )______ in charge of finding the funds for the show, and choosing the (5 )_____ members o f the team to help develop the idea. After a decision is made to go (6 )_____ w ith an idea for a programme, a script is necessary. The script contains the w ritten text o f both ( 7 ) ______ ■picture and sound p arts of th e programme. A script w riter is responsible (8) _____ w riting the entire programme content. The producer will work closely with the director to transform the script (9 )______ a TV programme. T he set designer will (1 0 )_____ called upon to help determ ine (1 1 )______ kinds of scenery and props will be needed. (1 2 )_____ plans are drawn, carpenters will build and paint th e set. A costume designer and make-up a rtist will work with th e producer to ensure th at actors and actresses (13) ______exactly right for (14) _____ particular parts in the production. A director now (15) _____ over and rehearsals are held regularly until th e dialogue and actions are learned properly.

MEALS ON THE MOVE

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Successful walking holidays are based on a full stomach. T he longer a trip lasts, th e ( 1 ) ______im portant eating and drinking becomes (2) the minds of th e participants. This can be explained by th e fact th at, (3 )______ from the obvious need for fuel and nutrition, food also helps to m aintain group and individual morale- Planning the food, therefore, is ju s t as importa n t as planning (4 )things as th e best route to take, w hat to carry or 148

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

POST IN HISTORY

HƯ NG

21.

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

(5 )_____ to organise the equipment. A t the beginning, it’s tem pting to think th a t you will (6 )_____ by with whatever is light to carry or can be bought (7 )_____ th e way. B ut (.8)______ a while, th e need for something tasty and satisfying to look ( 9 )_____ to at the end of th e day begins to (10) _____ on a g reater significance, especially if the walking is difficult or the w eather bad. (11) ■ this reason, it’s unwise to leave th e planning or cooking o f the food to one individual. The likes and dislikes o f all members o f the group have to be taken (1 2 )_____ consideration, as well as w hat each person regards (1 2 )______th e normal size of a portion. Most important, however, is the need to plan treats and surprises for (1 4 )_____ other. Whilst the food has to be sim ple both to transport and to prepare, practical decisions should never be m ade (15) ____ the expense of taste.

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

Although it m ay come as a surprise to many peopỉe, postal services have existed in some parts o f the world for thousands of years. (1 )_____ is ample evidence th a t a postal service existed among th e Assyrians and Babylonians, In China a regular postal service (2 )_____ established in the seventh centu ry BC, and (3 )______the centuries attained (4 )______ a high level o f efficiency th a t some 2,000 years after its institution it won the adm iration of travellers ( 5 ) _____ Marco Polo. Efficient and highly developed postal services were also established in the Persian and Roman empires- In ancient times, (6) ______ services were mainly confined (7 )______ the use of representatives o f th e state; private citizens (8 )_____ use of slaves, merchants and the like to send their messages and documents. In Medieval Europe, postal services (9) _____ organised by emperors and by the papacy, (10) _____ private citizens continued to entrust th e ứ correspondence to various travellers. Later, around the 13th century, universities and towns came (11) ______have their own messengers. However, it was not (12)______ the 14th century th a t m erchants, the private citizens (13) ______had th e greatest need for a speedy and regular exchange of correspondence, began to (14) ______up regular courier services. The needs of business led to th e developm ent of th e postal service as we know (15)_____ toflay.

TO ÁN

22.

TO S L E E P O R NOT TO S L E E P

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Are you one o f those people who toss and tu rn all night,, unable to (1 )....... to sleep? Although m any people who have sleeping problems, ( 2 ) _____ chronic or occasional, automatically reach for th e sleeping tablets when they see a difficult night (3) of them, there are a num ber of so-called “folk” remedies which are n ot only cheaper b u t also much safer in th e long run. Most people have tried having a hot drink such as m ilk or (4) ' of a

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

149

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

num ber o f commercially available herbal infusions before going to bed, but there are other, (5) well-known remedies, which can help you on your way to a restful n ig h t’s sleep. One unusual (6 )_____ effective technique involves not warm th, (7 )______you might think, but cold. Before going to bed, ru n very cold w ater for several m inutes over your forearms and legs from the knee (8 )______, then dry yourself quickly and hop into bed. You will find yourself feeling totally relaxed and drowsy. Another unusual approach has to do with eating or, to (9 )______more precise, chewing. Take a large apple, wash it and eat it slowly, (1 0 )_____ _ particular care to chew th e peel th o roughly, Chewing is n o t only relaxing in (11)____ _ , b u t the peel of the apple contains a n atural substance (12) _____ induces relaxation. Meditation, stretching, walking and (1 3 )_____ reading are also effective for many people. Clearly, there are many ways to avoid the pillpopping route and (14) _____ enjoy a good night’s sleep. Then again, if all (15) ______ falls, you couM always try counting sheep! CO SM ETIC SU RGERY

ẦN

23.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

Until h a lf a century ago, the basic physical stru ctu re you were born with, C l)_____ you suffered an accident, was the one you died with. Apart from normal w ear (2 )______tear or the possibility of a broken nose of (3 )______ disfigurement, you did not expect to change your appearance drastically. However, people have not always been happy with ( 4 )_____ lot and have often wanted to see something different when they look at themselves in the mirror. Fortunes have been (5 )______by selling wigs and miraculous w rinkle removers. Magazines have been full of advice on ( 6 ) ______to disguise the shape o f your face by applying blushers and foundations ( 7 ) _____ the day these products were invented. Then fresh hope appeared in the form of cosmetic surgery. Most general practitioners warn th e ir patients not to expect their lives to be transform ed when they ( 8 )______ th eữ noses remodelled or th eir ears tucked back; nevertheless, there is a constant supply (9 )_____ willing victims stream ing (10) _____ the plush clinics of the knife-wielders. It (11) _____ _ th e people in th e public eye who normally have the (12) _____ drastic changes made. However, many ordinary people dream of looking dramatically different, save for years to make th e ir dream (13) _____ true, and are willing to p u t up with the inevitable swelling, scarring and black eyes. (1 4 )____ _ some people sell stories to the tabloid press about how their lives have changed, many others are sadly disappointed with th e results, (15)_____ ' it may even have left them looking considerably worse than they did before. 150

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

T IM E T O R E L A X ? H O W ?

NH ƠN

24.

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

One of the greatest problems with holidays, (1 )_____ from th e usual travel complications and accommodation difficulties, (2) ______ the expectations people have of (3 )______. When we go qn holiday we expect to leave all th e stresses and strains o f our daily lives ( 4 ) _____ us. We imagine we will be able to escape to (5 )______a degree th a t we even tend to believe, consciously or not, th a t we can change our own personalities and become completely different people. The average business-person, tense, preoccupied, shorttem pered, (6) _____ to relax, envisages herself/himself ( 7 ) ______ , from th e m oment of locking th e office door, a radically different ( 8 ) _____ of person: carefree, good-humoured, ready to relax and enjoy whatever adventures p resent (9 )____ _ . In practice, we take ourselves w ith us (1 0 )______we go, and the personality th at is shaped (1 1 )______years of stress and tension is almost impossible to shake off (1 2 )_____ a moment’s notice. It is no wonder so m any holidays sure a disappointment, no (1 3 )______ how smoothly they go or how lovely the w eather is. In fact, th e frequent problems th a t crop (14) ______during th e average holiday are probably a welcome distraction (15) ______the nagging feeling th a t we are n ot enjoying ourselves as much as we should. F O R EV E R ON TH E P H O N E

10

25.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

. A hundred years ago, the principal m eans o f communication for individuals an d for businesses was (1 )_____ _ letter and telegram, but nowadays telephones are used constantly in private houses, offices an d factories. This is certainly th e ( 2 ) ______widespread an d convenient way for people to comm unicate w ith one another. '■ W ith th e telephone, business deals can be arranged and completed rapidly. In (3) ______ , financial centres and stock exchanges, (4) ______cons ta n t use of th e telephone system, can be assured (5 )______getting the very latest, up-to-the-m inute information about the (6 )______changing currency and share values. This type of information is essential ( 7 ) ______economic stability worldwide. The telephone netw ork also provides a direct line into th e homes of friends and relatives. For old and infirm people, and for those lonely people living on th eir ( 8 )______ , th e telephone is a friend. At (9>______ , families arc often scattered, no t only throughout the country bu t also throughout the world. (1 0)______a few m inutes’ conversation with a loved one, who may be thousands of miles away, is a source of great comfort (1 1 )______us. O f course, very often the telephone can be a nuisance. Some will say th at it intrudes too (1 2 )____ _ on people’s privacy by ringing at the (13) * . inconvenient times. On the (1 4 )_____ , though, the changes brought about by the introduction • 151

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

of the telephone have, been (15) ______ great benefit to everyone. The telephone has helped to bring people closer in a difficult world and has made life, for many, m uch easier and much more enjoyable. Q U EEN VICTO RIA

NH ƠN

26.

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Victoria first learned of h e r future role as a princess during a histoiy lesson when she was 10 years old. (1 )_____ four decades later, V ictoria’s governess recalled th a t the future queen reacted to th e discovery (2 )______declaring, “I will be good57. T his combination of earnestness and egotism m arked Victoria (3 )____ _ a child of th e age th a t bears h er name. (4 )______was an era of industrialisation and colonial expansion (5 )______had not happened before. By the end of her reign., about a th ird of th e known world was (6 )______her rule. (7 )_____ , the queen herself was resistant to technological change (8) _____ while mechanical and technological innovation was reshaping th e face of European civilization. (9) _____ significantly, Victoria was a queen determ ined to retain political power; yet she presided (1 0 ) ______the tran sformation of the sovereign’s political role into a ceremonial (1 1 )_____ and thus helped to preserve th e English monarchy. When Victoria became queen, the political role o f the crown was by (12) ■ m eans clear o r defined; nor (1 3 ) th e perm anence of the throne (1 4 )______ . W hen she died, the change in the monarches roles was one of social (1 5 )_____ th an of political focus.

ENTERTAINING PEOPLE

10

27.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

When th e hum an capacity for amazement, thrill, and suspense approaches (1) _____ limits, a circus unleashes its clowns (2) __ ___ freshen th e atmosphere and recondition th e spectator’s mind for th e next act. ( 3 ) _____ tradition, there are several varieties o f downs, (4 )______the elegantly-costumed whitefaced dow n who appears rather severe and domineering, to the happy-golucky grotesque variety, (5) ______ exaggerated make-up and costumes are more outrageous and less predictable, to the dejected, down-and-out “tram p” character, popularised (6 )_____ all by the American, Em m ett Kelly. In 19th century circuses it was usual for clowns to entertain audiences with songs and long monologues, in (7) _____ they sometimes offered words of wisdom (8) _____ politics and current events or quoted Shakespeare. More recently, especially in Russian circuses, a (9 )_____ num ber o f clowns have attem pted to strike (10) _____ in new directions, abandoning traditional costumes and make-up and developing ( 1 1 ) _____ natural characters. The great Russian down, Oleg Popov, (1 2 )_____ appear in the ring wearing a m inim um (13) _____ make-up and only a slightly unconventional wardrobe. H e impersonated an incom petent buffoon (14)_______ was forever trying to mimic th e acts of the legitimate performers frequently, he almost succeeded (15) ____ _ only after sufficient bungling to make his performance a comedy. 152

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

IS L A N D L IF E

28.

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

Life on a small island may (1 )_____ very inviting to the tourists who spend a few weeks th ere ill the summer, but the realities of living on ( 2 ) _____ is virtually a rock surrounded by w ater are quite different from w hat the casual visitor imagines. (3) _____in summer the island villages are full of people, life and activity, ( 4 ) _____ the tourist season is over many o f the shop owners shut (5 )____ _ their businesses and return to th e mainland to spend the w inter in town. ( 6 ) _____ t j say, those who remain on the island, (7) ' by choice or necessity, face many hardships. One o f the worst of these is isolation, w ith (8 )_____ many attendant problems. When the weather is bad, which is often th e (9 )_____ in winter, th e island is entirely cut off; this m eans not only th at people (1 0 )_____ have goods delivered b u t also th a t a medical emergency can be Fatal 11)______someone confined to an island. At (12) _____ telephone communication is cut off, which means that (13) _____ word From th e outside world can get (1 4 )______ Isolation and loneliness are basic reasons why so many people have left the islands F o r a b etter and more secure life in the m ainland cities, in (1 5 )_____ of th e fact th a t this involves leaving “home”. A SPO R TIN G GOAL F O R WOMEN

TR

29.

STARTING A CONVERSATION

ƯỠ

30.

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

Football is traditionally, a m an’s sport, but now the women are muscling in on their act, or so it ( 1 ) _____ . So many top tnaỉe footballers have been transferred ( 2 ) _____ astronomical sums of money th a t the game has become more a high-powered business than a sport. T his is (3) _____ the women come in, m ore motivated, m ore interested in th e game ( 4 ) _____ th an in prom oting themselves and generally better behaved both (5) ______ and off the pitch. ( 6 ) _____ a strong contrast to ( 7 ) ______ m ale counterparts* greed and cynicism. Indeed, according to FIFA, th e world football governing body, th e fu ture of football belongs to women, and the organisation has (8) ____ out to actively promote women’s football. Perhaps, in (9) • of th e fact th a t women are half the world’s population, this is how it . should be. In th e USA, many members of national women’s football team s are (1 0 )______known than male footballers, and some professional female players in (1 1 )_____ North America and Europe have attracted lucrative sponsorship deals. Generally, two problems beset women’s football: the need to be (1 2 )______more seriously and for more funding to be made available. (13) _____ these have been achieved (14) with th e blessing of FIFA, we should see footballers who are accessible, cooperative, decent and sporting in (15)______of the spoữed mercenary star boys of sport.

BỒ

ID

It is often said th a t the British talk about the w eather more than any (1) ______people in the world; some extremists claim th a t they talk about (2)

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

153

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

31.

CHEKHO V

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

_____ else. But in fact, ( 3 )_____ _ in countries with far less changeable climates th an B ritain’s, th e w eather is an endless, (4 )____ _ no t varied, source of conversational fodder. This seems ( 5 )_______natural, when you consider th at th e weatheV is one of the few things we all have in ( 6 ;_____ . It affects our senses, and t l ) _____ our moods, so directly and, at times, so intensely that it is natural we ( 8 ) _____ talk about it. After several days (9; ■ sometimes weeks of dark, .gloomy weather, a bright day tends to bring (10) _____ the best in everyone; people recognise the relief in o th ers’ expressions which they feel in themselves, and find (1 1 )_____ hard to resist commenting on a change (1 2 )______is having such an evident (13)______ on everyone. “Nice day, isn’t it?” is much more than simply a comment on th e state of the weather; it is a comment on the hum an state (14)______, an acknowledgement that th e tenability of our place in the universe relies on th e existence ọf a community (1 5 )_____ hum an feeling.

32.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

Anton Chekhov was a Russian playwright and short stoiy w riter born in Taganrog in 1860. In 1879, he became a medical student in Moscow, later qualifying (1 )_____ a doctor. With a needy family to support, Chekhov (2 ) ______ to writing, contributing short humorous stories and sketches (3) _____ popular newspapers. His major work (4 )_____ to come towards the end of his short life —Chekhov died of tuberculosis in 1904 —his reputation resting chiefly ( 5 ) ______four plays, The Seagull, Uncle Vanya, The Three Sisters and The Cheriy Orchard, w ritten in 1896, 1899, 1901 and 1904 (6 ) ______. All four works, while gloomy and pessimistic (7 ) _____ tone, blend a poetic atmosphere (8 )______a sympathetic treatm ent of characters (9 )______ , unable to break ( 1 0 )_____ of the vicious circle th at they find (1 1 )______ in, are trapped in unfiilfilling lives which they feel ( 1 2 )_____ powerless and dispirited to change. They (1 3 )______be regarded as symbolic (1 4 )_______ the torpor and stagnation of late nineteenth century Czarist Russia- (15) _____ realism is a product of Chekhov’s scientific training and experience as a provincial doctor. They rem ain masterpieces of Russian literature. BEW ARE O F VITAMINS!

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Vitam ins are good for our health, aren’t they? Perhaps not. New research suggests th a t ra th e r than ward off disease, high doses of certain vitamins may (1) ' m ore harm than good and could even put you in an early grave. A variety o f recent studies suggest th a t (2) _____ from improving health, these vitamins, (3) taken in very_high doses, may actually increase the risks of cancer and a range (4 ) debilitating diseases, a discovery th a t has se n t the medical world into a spin. Scientists are unsure (5) _____ to why vitamins, so essential to health, can be toxic in high doses. The 154

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

most likely explanation is th a t th e body is only equipped to deal w ith the levels found naturally in th e environment. If th e intake is too far (6 )______thovements PR E C E D E closely resemble those o f classical Hindu dance. Essential to traditional flamenco is the performer’s interpretation of the dance (5 )______by the emotion of the music. Performances H IN D ER are often accompanied by rapid hand dapping, finger snapping and (6) ' shouts The dancers themselves frequently COURAGE employ finger snapping in complex rhythm s including th e use of castanets. This dance form was (7 )_____ in the PROFESSION 19th century, when Romany people first began to perform ill cafes. In this environm ent, (8 )____ . from the t r aditional D EPA RT form occurred. U nforttinately, the pressures of th e (9)_____ ' COM M ERCE stage m eant th a t rehearsed routines replaced th e (10)_____ of the original flamenco performances. ' SPO NTA NEO US

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

177

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

CARE ADULT

TP

COST

R E Q U IR E

ACT A S S E SS SPE C IA L

KNOW CREATE SCHOOL IN C R EA SE

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

Playing is a*serious business. Children engrossed in a makebelieve world, fox cubs play fighting, or kittens teasing a bali of string, a re n ’t ju st having fun. Play m ay look like a (0) c a re fre e and exuberant way to pass the tim e before the hard work of (1 )______ comes along, but th ere ’s much more to it th a n that. F o r a start, play can be dangerous and costs some anim als th eir lives. It is also extremely (2 )_____ in term s of energy. N ature tends not to waste energy so there m ust be a reason for this dangerous and strenuous activity. Playing is a (3)______ for th e development of intelligence. C urrent theory posits th a t more of th e brain is involved in play th an was previously believed. Play certainly seems to (4)_____higher cognitive processes because it involves complex (5) _ __ _ _ o f playmates, ideas of reciprocity and the use of (6 )________________________ signals and rules. It is already known th at juveniles denied th e opportunity for play lose the ability to apply social rules when they do interact w ith th eir peers. Children destined to suffer mental illnesses as adults engage in precious little social play early in life. T he effect of depriving normal children of play is still (7 )_______, b u t the implication is that (8) and learning abilities could be adversely affected. With (9 )______beginning earlier and becoming (10)_____ more exam-oriented, th e tim e afforded to play is obviously being reduced. W hat the result will be is likely to cause concern.

NH ƠN

A L L W O R K A N D N O P L A Y ...

38.

P R O T E C T IN G YOUR R IG H T S39.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

Copyright is the inalienable, (0) le g a lly secured right to publish, reproduce, and sell the m atter and form of a literary, musical, dramatic, or artistic work. Copyright is designed (1 )_____ to protect an artist, publisher, or other owner against any (2 )_____ copying of his works - as by reproducing the work in any m aterial form, publishing it, performing it in public, filming it, broadcasting it, causing it to be distributed to (3 )_____ or m aking any adaptation of the work. A copyright supplies a copyright holder w ith a kind o f (4 )______over the created material, which assures him of both control over its use and the monetary benefits derived from it. (5 )______, copyrights grew out of the same system as royal patent grants, by which certain

LEGAL

S PE C IF IC A U TH O R ISE

SU B SC R IB E

OWN HISTORY

178

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

40.

T H E A R T O F G IV IN G A N D T A K IN G

NH ƠN

EXCLUDE B A SE

.Q UY

PU B LIC M ILE P R IM E

ĐẠ O

authors and printers were given the (6 )_____ right to publish books and o th er materials. The (7)______purpose of such grants was no t to protect authors’ or publishers’ rights b u t to raise governm ent X’evenue and to give governing authorities control over (8 )______contents. T he S tatute of Anne, passed in England in 1710, was a (9)______in the history of copyright law as it recognised that authors should be th e (1 0 )______beneficiaries of copyright law. Today, th e Berne Convention o f 1886 and the Universal Copyright Convention of 1955 protect rights on an international level recognised in all countries.

TP

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

Gift exchange, which is also called (0) c e r e m o n ia l exchange, CEREM ON Y is th e tran sfer o f goods or services th at, although regarded as (1 ) _____ ; by people involved, is part of th e expected social V O LU N T EER (2 ) _______________________ . Gift exchange may be distinguished from o ther BEHAVE types of exchange in several respects: th e first offering is made in a generous m anner and th ere is no haggling between donor and (3 )______; the exchange is an expression o f an existing R EC EIV E social relationship or of the establishm ent of a new one th a t PE R SO N differs from (4 )______m arket relationships; and the profit in gift exchange may be in the sphere of social relationships and prestige rath e r than in m aterial advantage. The gift-exchange O B LIG E cycle entails (5) ______ to give, to receive, and to return. A PPR O V E Sanctions m ay exist to induce people to give, (6 )_____ or loss R E FU SE __to accept of prestige resulting from a failure to do so. (7) a gift may be seen as rejection o f social relations and may lead to enmity. T he reciprocity of the cycle rests in th e necessity to re tu rn th e gift; the prestige associated w ith the appearance G EN E RO U S of ( 8 ) ______dictates th at the value of th e return be A PPROX IM ATE (9) _ __ equal to or greater than the value of th e original gift. Alongside its obvious economic functions, gift SIG NIFY exchange is (1 0 )______expression of social relations.

NG

1. disadvantages 2. personal

KEY T O WORD FORM ATION 3. chaotic 4. directions

ID

ƯỠ

2 1. endangered 3. disappearance 2. biggest 4. protection

BỒ

3 1. bigger 2. exciting

5. possibility 6. extremely 5. hunters 6. effective

3. easily 5. numerous 4. traditional 6. inexperienced

7. attention 8. regardless

9. arguments 10. fantastically

7. natural 9. pollution 8. increasingly 10. awareness

7. Unfortunately

8. threatening

9. mountaineers 10. evidence 179

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

4 1. participants 2. players

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. disapproved 4. unable

5. success 6. painful

7. Luckily 8. lighter

5 1. excitement 3. entertainment 2. amazing 4. thrilling

5. unlike 6. limited

7. dramatic 8. driven

5. headings 6. training

7. responsibility 9. honesty 8. strengths 10. dissatisfied

7 1. reliable 2. confession

3. hetpfui 4. generosity

5. certainty 6. unlikely

7. ridiculous 8. strength

5. teenagers 6. height

10 1. scientific 3-exhibition(s)/exhibits

5. cutlery 6. finely

B

3. related 4. Originally

5. gradually 6. adulthood

P2

+3

12 1. injury/injuries 3. activities 2. fitness 4. movements 3. evidence 4. attraction

14 1. powerful 2. impressive

3. incredible 4. economic

5. traditional 6. estimated

7. exhibition 8. equipment

TP

9- information 10. worrying 9. unsafe 10. unavoidable 9. practical 10. welcoming

9. curiosities 10. automatically

7. laughter 9. treatment 8. Unfortunately 10. strength 7. disadvantages 9. consumers 8: stolen 10. protection 9. kingdom 10. comfortably

3. commonly 4. extremely

5. sensitive 6. explanation

9. endless 10. unbelievable

16 1. sale 2. profitable

3. production 4. different

5. viewers 7. exception 9. easily 6. interruptions 8. commercials 10. unhealthy

17 1. explanation 2. usually

3. hidden 4. mysterious

5. suspicion 6. industrious

7. certainly 9. bitten 8. particularly . 10. disappearing

18 1. unlocked 2. burglaries

3. left 4. prevention

5. security 6. strengthen

7. broken 8. investment

Í-5. construction 7. building 6. considerably 8. specialists

NG

A

CẤ

13 1. conclusion 2. popularity

ĐẠ O

ẦN

TR

4, selection

00

11 1. vanity 2. collection

7. professional 8. signature

5. training 7. inexperienced 6 excitement 8. specialists

10

2. uninterested

9. sincerely 10. friendship

7. disappeared 8. valuable

HƯ NG

3. likely 4. overalls

.Q UY

3. employers 4. statements'

9 1. dangerous 2. injuries

ƯỠ

TO ÁN

-L

.15 1. depressing 2. indoor

ID

9. romantic 10. unforgettable

6 1. application 2. impression

8 1. responsibility 3. preservation 5. recently 4. challenging 6. inventions 2. drawings

BỒ

9. colorful 10. easier

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

7. thrilling 8. illness(es)

9. advisable 10. hiding

180

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. personal 4. ownership

5. pressure 6. national .

7. addition 8. protection

20 1 .absence 2. unmistakable

3. worried 4. violent

5. irresponsible 6. dangerous

9. undesirable 10. traditional

7. efficiency 9. terrible 8. fortunate 10. understanding

21 1. forgetful 2. systematic

3. daily 4. preferably

5. healthy 6. tolerant

22 1. injuries 2. structural

3. statement 4. distribution

5. organisations 7. assistance 9. donation 6. unfortunate 8. additional 10. contributions

23 1. death 2. heroic

3. pilgrimage 4. British

5. celebration 6. inspiration

7. reminder 8. partnership

9. industrial 10. development

24 1. heavily 2. careful

3. judgement 4. setback

5. unbearable 6. optimistic

7. leader 8. importance

9. harden 10. dangerous

25 1. lovely 2. variety

3. dissatisfied 4. quickly

5. foreigners 6. Irving

7. entertainment 9. peaceful 8. historical 10. sightseer

26 1. healing 2. Scientific

3. growing 4. physicians

5. traditional 6. herbal ■

27 1. alive 2 . suddenness

3. death 4. survivors

5. patiently 7. weakness 6. unconscious 8. attention

28 1. designers 2. rehearsal

3. opening 4. architecture

Í-

3. emotional 4. childhood

.Q UY

ĐẠ O

HƯ NG

ẦN

TR

B

00

10

A9. optimistic 10. popularity

8. exciting

7. invention 5. comfortable 6. underestimated 8. research

NG

ƯỠ

7. famous

3. interactive 4. scientific

5. slenderness 6. ambitious

BỒ

ID

33 1. influential 2. spedaiise

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

9. hopeless 10. frightening 9. delightful 10. certainly

.5. attendants 6. entertainment

32 1. increasingly* 3. inappropriate 5. punctuality 2. introduction 4. absence. 6. impolite

9. staggering 10. healthy

7. personal 8. recently

3. punctually 4. regulations

-L

TO ÁN

31 i . predictions 2. paperless

7. direction 8. wisely

+3

P2

CẤ

5. visitors 6. scarcely

29 1. performance 3. unbelievable 5. difficulty 2. competition 4. length 6. musical 30 1. enjoyable 2. flight

9. technicians 10. Production

TP

7. behaviour 8. sympathetic

NH ƠN

19 1. increasingly 2. accessible

7. impressive 8. selection

9. useful 10. pleasant 9. addition 10. widely

7. invitation 8. statement^)

S. indecisive 10. arguments)

7. training 8. successful

9. reliable 10. injuries 181

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

5. remarkable 6. conventional

7. unquestionable 9. personalities 8. extensive 10, unidentified

NH ƠN

34 1. elongation 3. popularity 2. monumental 4. relationship

1. inhumanity 3. horrific 5. sentimental 7. willingness 9, prgvgeatiQn 2. treatment 4; shameful 6. perception 8. deepens 10. disagreeable 36 1. indestructibility 3. unequalled 5. favoured 7. exploitation à, eoọnọrnìc 2. comparatively 4. attention 6. decorative 8. unprecedented 10, captivated

38 1. adulthood 2. costly

3. requirement 5. assessm ents 7. unknown 4. activate 6. spedalised 8. creativity 5. Historically 6. exclusive

7. basic 8. publicised

TP

9, schooling 10. Increasingly 9. milestone 10. primary

ẦN

39 1. specifically 3. subscribers 2, unauthorised 4. ownership

1. voluntary 3. recipient 5. obligations 7. Refusal 9. approximately 2. behaviour4. impersonal6. disapproval 8. generosity 10. significant

B

TR

40

9. commercial 10. spontaneity

ĐẠ O

1. Typically 3. graceful 5. unhindered 7. professionalised 2. dramatised 4. precedence 6. encouraging 8. departure

HƯ NG

37

.Q UY

35

10

00

100 TRIOS OF GAPPED SENTENCES

+3

Think of one word only which can be used appropriately in all three sentences. There is an example at the beginning (0).

P2

Example:

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

0 ........a p p r e c ia te ..... • One doesn't need to be an expert to a p p r e c ia te the beauty of classical music. * • He seems confident th at houses in this area will a p p re c ia te in value in the next few years. • I ’ll always a p p re c ia te your help and support. 1. .............. ....................................................... • He was afraid th a t his revolutionary proposals w ould______w ith strong opposition from hardliners. • The Chinese factories were operating non stop churning out shoes to the dem and in Europe and th e US. » W ith only 2Ơ0 dollars a month, th e family struggled to make e n d s ______.

BỒ

ID

• The birds build th e ir nests in early September and begin to . th eir eggs two weeks later, always being on the lookout for predators. • The press speculated whether the new telecommunications company was going t o _____ cables on th e seabed to improve the existing system. • One of my responsibilities a t home is t o ______ the table in th e evening.

182

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

-

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3 .............................

.Q UY

NH ƠN

• It’s irritatin g th a t they do nothing b u t _____ lies about our family. The whole village is about to believe their incredible stories. • D on’t allow th e educational system to restrict your thinking abilities. I urge you t o ______your wings and do things your way. m He opened the jar, took out some jam with his knife a n d ____ it evenly on the warm toast.

TP

4...........................

HƯ NG

ĐẠ O

• M arijuana is not regarded as a _____ drug. T h a t’s why some countries are thinking o f lettin g people use it, a t least for medical purposes. • I t’s ______to believe that th ere are no good people out there. I ’m sure you can find some good-natured individuals in this area. • I’m tiying to spare you learning things th e ______way. Follow my advice and you don’t need to make mistakes.

ẦN

5............................. .

10

00

B

TR

• T he aim of this task is t o ____ your knowledge of vocabulary. • T he dru g company has decided not t o _____ its products on anim als in future. • In order t o ______out his new theory, the scientist has taken over the university laboratory.

+3

6.......... ...... ......

Í-

7. .... ..........................A

CẤ

P2

• Blankets and shelters were i n _______supply in the afterm ath of the disas. ter. • Nobody in this business knew his real name. H e was called Bill fo r______. • She reacted angrily when her name had n’t been included on t h e _____ list for the job.

NG

TO ÁN

-L

• Though th e movie was widely________across th e country, the sales were a disappointm ent for th e studio. • F or a woman to g e t______in the business world seems to be a tall order in a predom inantly m ale environment. • T his web site was sh ut down soon after the In tern et provider realized it ' extrem e views inciting violence. Holmes immediately spotted tw o ______marks on the neck of th e victim which he thought might have been left by a snake of some kind. • Don’t ____ the hand th at feeds you. It was m e who got you promoted and now, Ron, you’re plotting behind my back. Shame on you!

BỒ

IDƯỠ

. ...............

8‘Fred, can I have som e of your apple?’ ‘Sure. Have a ______ 183

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

9 ............................ • I’m absolutely___ the horse will win th e race. T here’s no doubt about it. • It came as a shock to h er husband when she te ste d ______for a sexually transm itted disease. • The guru stresses th e power o f_____ thinking in his lectures, saying it helps to overcome problems and reduce strain.

ĐẠ O

TP

.Q UY

1 0.... ....... . • It was one of the gang’s members t h a t _____ the agent’s cover as h e’d seen him in uniform before. • Feeling tired, Lind p u t away the book, ______ out th e candle and w ent to sleep. • Separatists ■ up several bridges in the province sending a violent message to th e capital.

HƯ NG

..........

11

Finally, they have decided to file a civil____ against the corporation. The first hearing is due next week. • White doesn’t ______me. I prefer dark colours like brown and black. • If you asked m e to arrive at 7, it would ' me fine.

TR

ẦN12..............

The latest evidence doesn’t _____ the initial assum ptions. We need to change the way we’v e thought about th e process. • I’m really grateful to you for your affection a n d _______I received throughout th e recovery. • Chris had to work hard as he had a wife and th ree children to ■ .

P2

+3

10

00

B-L

Í-A

CẤ

13 ........ • T h e ____ ^ / though n o t especially sophisticated, swelled so great th a t it made his m outh water. • ‘Which is his window?’ ‘Look over there. It’s th e one with a satellite attached to the wall* • A couple of volunteers turn ed up a t th e centre ready to _____out food to the needy. Each time he grinned showing th e girl h is _______ teeth, she became more and m ore convinced th a t she didn’t w ant to spend her days looking after an octogenarian. • She bọught h erself a dog which gave hear a ______ sense o f security. I t was small Mid couldn’t b ark loudly. • One ______ move and you’ll be pushing up the daises. So stay where you are/ i,

BỒ

ID

ƯỠ

NGTO ÁN

...............

14

184

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

1 • • •

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

5 ........ ..................... I didn’t know about her problems. They never came to m y _____ . T h e ________on the wall of th e building said ‘No entry’. It is next to impossible to organize relief a t such s h o rt_____ . We need some m ore tim e to make it work.

TP

.Q UY

1 6..... ...... • I ’ll never let you get away with it. You can be sure one day you’l l _____ for all your crooked ways. • W here are your manners? Don’t _____ me back, you rude boy. • Can y o u _____ the door? I’m having a shower.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

1 7 ..............................

HƯ NG

• In small villages news travels fast. It is spread by word o f______. • The refugee camp was built near t h e ________ o f the river to make relief work m ore efficient. • T he bad smell th a t was coining from h is put off all the girls in our class.

10

00

B

TR

ẦN

18 ........... ’......................... • With the arrival of the storm, almost all the telephone lines w e n t_____ , which caused even more problems for the rescue teams. • They all agreed th a t the plan was a ______ duck and chose to abandon it. • The p atien t was pronounced_____ on arrival. The funeral was scheduled two days later.A

CẤ

P2

+3

1 9 ......................... V............ • T he house on th e outskirts of the town was in a so rry _____ . I t desperately needed renovating. • For years th e two neighbouring countries were in a ______of war. • Those who came to th e airport were able to see a few heads o f _____ coming o u t of the plane to th e accompaniment of the orchestra.

TO ÁN

-L

Í-

20.......... .... • When in th e pub, Frank usually_____ up attractive girls sitting at the tables which makes bis wife see red. • I’m sorry I ’m so busy a t th e moment. I’m up to m y ______in work. • You’ve got to be very careful doing business w ith th a t Russian. He’s a bit fishy. I advise you to have _____ in the back of your head.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

21............. • ______ results showed th a t Mike was the winner, b u t obviously, they had to w ait for official confirmation. • I’m sure you know this adage: “T h e ______ bird catches, the worm. ” • In th e _______days, people used carts and horses to transp ort goods.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

185

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

22............... • She looked scruffy in h er tattered coat w ith a big d irty ___ on the sleeve. • T he town’s anniversary was round the corner. T o _____ the occasion, the officials built a huge bridge spanning the two banks of th e river. • You’ve forgotten to put an exclam ation_____ in this sentence. Such a m istake may cost you dearly in the exam,

HƯ NG

ĐẠ O

TP

2 3 ............ ................. • R unning on th e treadmill is said to be the most effective exercise th a t will your calories like nothing else. • Once you’ve downloaded the songs, the copyright allows you to ______a maximum of 3 CDs for your own use. • Connie, poor? You m ust be joking. She’s got money to ______. Wait till you see her mansion. 2 4 ..............................

10

00

B

TR

ẦN

• I’ll tell you something, Jane. Never trust men. They only offer______ promises which they don’t keep • Despite his achievements, the athlete strongly believed th a t his life was and devoid of any purpose' whatsoever, • Did th e customs officers really ask you to _ your pockets and show their contents?A

CẤ

P2

+3

2 5 .............................. • It’s tru e th a t th e pay in th e _____ sector is higher, but working for a governmental agency guarantees peace of mind. • Don’t get me wrong, but I prefer keeping my professional a n d ______life separate. • W hat you are going to hear in a momen t i s _____ and you are not to reveal this information to anyone. 2 6..........................

TO ÁN

-L

Í-

• I t’s easy. You have t o ________ out unnecessary words in some of the sentences. • The vehicle looked a bit strange a t the show. It was a ______between a car and a motorcycle. • It didn’t ______his m ind that Louise was a spy working for the Israelis.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

27....................... ......... • The villagers a re worried th at the river m ay ______ its banks this year round. Last y ear vast areas of farmland were under water. • It was a surgical strike. When th e missile hit the targ e t th e building into flames. • Suddenly, the door open and a group of masked men rushed into the bank.

186

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

• It was fascinating to watch the bird in action. It was th e re ,______the hollow, w aiting for its next prey. • The police said th a t burglars m ust have h a d ______information about the security system s as they didn’t set off th e alarm. m I know th e to w n ______out. I’ve been living here all my life, my dear.

NH ƠN

28. — ....... .......

2 9 .......... ...... ,.............

HƯ NG

ĐẠ O

TP

• He saved thousands of Jews from the Holocaust when th e country was under thè Nazi rule, a n _____ of extraordinary courage in those times. • Look a t you! You’re an adult, Ja m e s ._____ your age and nobody will ever tell you th a t you’re irresponsible. • We have t o ______immediately to help this w ar-torn nation rebuild itself before it is too late.

3 0 ..............................

10

00

B

TR

ẦN

• Would you be so kind as t o _______ on the dotted line? I need to have your consent in black and white. • A fter m uch deliberation, the president decided t o _____ th e new legislation into law. • It took M iriam only a few days to learn th e rudim ents o f ______language to help th e deaf.

3 1.........................................

H e tu rn ed ou t to be an asset to the company, always ' to help his colleagues when they felt overburdened with work. • Lisa has always shown a _____ interest in m artial arts. Sh e’s seen ail the films w ith Bruce Lee and she wants to go to C hina to learn from Shaolin m asters. • I m ust say I’m not th a t ______ on going out with Luke. H e’s a bit too scruffy for my taste.

3 2.............................

My father comes from the o ld _____ of thought th a t believed in moral values • W hen u nder water, th e diver spotted a la rg e _____ of herring swimming northw ards. • All th e children were ecstatic, knowing th e ir_____ holidays were near.

TO ÁN

-LÍ-A

CẤ

P2

+3............. NG

3 3

BỒ

ID

ƯỠ

• W ith high ______ rates, clients are.not likely to borrow money from financial institutions. • He attended a few classes, b u t soon lo s t_____ and started hanging round with fishy people from a local boxing club. • The daily features all kinds of topics of gen eral______ to the public. 187

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

• At university, C atharine was a ____ student. Needless to say, she passed all her exams with flying colours. • This n ew ______of th e car can reach 100 kph in ju st u nder 6 seconds. • I hate it when she tries to , herself OĨ1 Britney Spears. She looks and sounds so unnatural.

3 5 ...................... ........

ĐẠ O

TP

.Q UY

• The coưntry prides itself on having th e most national parks and ■ reserves in the world and has often been given as an example for others to follow. • Fiona gave the ______away when she began giggling behind his back. This made him suspicious. • They were sitting in the armchairs hunching over the desk and playing a of chess.

HƯ NG

3 6 .................... .........

TR

ẦN

• Before any major fight the champ trains in the gym every day for 4 hours w ith o u t______. • You are too kind to me. I don’t know what to say. W ords_____ me! • I _____ to understand why he’s so nasty most of the time. He can be nice when he wants.

B

3 7................. ............

CẤ

P2

+3

10

00

• This pastry is disgusting. I wouldn’t even recommend th a t y o u ______it. I think it might have gone off. • To tell you the truth , you have bad _____ in clothes. W hy don’t you read some fashion magazines? They might teach you something. • Red cars arc a bit too extravagant for m y ______. I prefer blue or light green.

38.

...................

He planned to stay in the box with 1000 scorpions for th re e m onths, an act which was supposed to put all the other entertainers in th e _______ . • When th e sun reached its zenith, thèy wanted to find some ___ to escape from its scorching rays. • T he artist uses a combination of light a n d _____ in his drawings to highlight certain recurring cycles in our lives.

TO ÁN

-L

Í-A39.......................... ........

BỒ

ID

ƯỠ

NG

• A fter a short period of severe winter, plants came to _____ again displaying their gorgeous flowers. • Moving west gave h e r a new lease o f_______. The clim ate was b etter and th e people were m ore hospitable. • Lisa’s parents were unaw are th a t she was leading a double______ . Actually, nobody knew she had become a drug addict.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

40. ........................... ^ ýes, you’re right. I shouldn’t have reacted the way I did. I _____ you a s sincere apology. .9 Don’t forget you still m e _____ 5 pounds. You won’t get away with this. They always feel extremely grateful for his kind help and support. In fact, I they think th e y ______ everything to him.

ĐẠ O

TP

.Q UY

111............................... '• Praise and your tender loving care c a n _____ up your child’s self-esteem and help him become a responsible person. • Let m e think, officer. The man was in his late thirties, dark, and of muscular ______, with a tattoo on his left arm. 3 Now th a t tension and racial hatred is out of the way, we need t o ______ bridges between the two communities.

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TR

ẦN

HƯ NG

4 2 ............................... • I’m wondering if I could buy a _____ of first class stam ps here. • We strongly recommend th at you don’t hesitate and . now because this destination is highly popular with passengers. • T he enforcement officials were particularly careful to do everything by t h e ______ while searching his house. They wanted to avoid a lawsuit.

P2

+3

10

00

B

43................................ • T he night before she was to get married to a Vietnamese immigrant, her female friends organized a hen - . • Having w aited two days, the police decided to send out a search _____ to scour the forest w here th e m an had been last seen. • As th e newly elected ■ leader he vowed to beat the Conservatives in the next elections. An old diché, bu t quite effective a t th a t time.

...... ....

TO ÁN

45

-L

Í-A

CẤ

4 4 . .............................. • Living under a to talita ria n ______ is always very difficult for freethinking individuals. • If you go on feasting on ju nk food, it’s going to have a devastating effect on your digestive ■ . • The question w hether there are intelligent living forms outside o u r solar has always perplexed scientists as well as philosophers.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

• Take necessary precautions when travelling on public transport. Somebody may pick y o u r_____ . • H e reached into the inside ■ of Ms jacket to produce his passport, bu t it was gone. • The whole town was his. Even the mayor was in h is ______. In fact, nobody could challenge his position.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

46 .................... • The stoiy has it th a t the shipwrecked survivor made it to a _ _ _ _ _ island. • A group of vultures were circling over his head as he was m aking his way through th e _ _ _ _ _ _ . • I love you so much th a t I will neve r____ you for another woman, honey. My love is unshakeable.

ĐẠ O

TP

4 7 . ............................... • He wab exempt from m ilitary_____ on grounds of his poor health. • O ur netw ork of garages makes it a point t o ;_____ all cars regardless of w here they come from. • The food is excellent here, b ut t h e _____ leaves much to be desired.

48 ......... ,1

Claire was visibly shaken by th e assault and it took a while before she managed t o ______down and tell him w hat had happened. • The genocide was described as totally unexpected, but it shouldn’t have. Experts had warned th a t the relatively peaceful atmosphere was only the _____ _ before the storm. • Ricky took pleasure in going to the park which, for him, was an oasis of in his hectic and tum ultuous life.

B

TR

ẦN

HƯ NGCẤ

P2

+3

10

00

4 9 ............................. • I’m really worried about our father. He’s getting old fast and now he seems to be i n ______health. • _______old Mike finds it hard to rub shoulders w ith his peers. No wonder his parents feel genuinely sorry for him. • If I were you, I wouldn’t buy it. Look a t this material. I t’s obvious it’s of ■ quality.

TO ÁN

-L

Í-A

5 0 ................................ • His father took pains to inculcate a ______ of duty in his heart. L ater he came to be a responsible person. • It’s not intelligence th a t you need to choose friends. It’s com m on_______ th a t can safeguard you against certain individuals. • E ntering this old deserted German bunker, visitors c a n _____ _ th e atmosphere of conspiracy th at prevailed in the place during the last days of Nazi regime.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

51.............1.................. • Can you Ịẹnd me some money right now? I ’m s to n e ____ _ a t the moment. • With the.support of his family he eventually_____ his smoking habit for good. • The curtain w ent down and the audience_____ th e silence with th u n derous applause.

190

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

5 2 ..... ........

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.............

.Q UY

NH ƠN

• T he local com m unity was appreciative o f the businessm an’s generous gestu re to improve the state of th e school. He really ______th e day by donating more th an 100,000 dollars. ’ • The working day was drawing to a close. H e__________ alJ th e documents h e’d m ade so far by clicking th e icon and left th e office. • S h e ______enough money to enjoy life to the full w ithout having to work for th e rest of her days.

TP

5 3 ..............................

HƯ NG

ĐẠ O

• " I’ve got som ething to tell.” “Fire away. I’m a i l_____ .” • His pleas for m ore money spent on education fell on d e a f______. The issue was simply ignored. • I’m afraid I can’t see you tomorrow. I’m up t o ______my in work.

5 4 ..................... .........

00

B

TR

ẦN

• Anyway, th a t’s all for now. I have to go t o ______the post. Do drop me a line soon. • T he anim al is very elusive, b u t if you w ant t o _______a glimpse o f it, there is no b etter place th a n our natu re reserve. • M ost businessm en w ork long hours and don’t get enough rest during th e week, so w hen the weekend comes they o ften ______up on sleep.

10

5 5 ..............................

5 6..............................A

CẤ

P2

+3

• W hen th e m anagem ent refused to bow down to th e w orkers’ demands, th e y ______a general strike. • Realizing th a t the situation WEIS getting out of hand the p resid en t_____ in troops to restore order in the capital. • He pulled up his lorry in the middle of the road, got out and ran to the damaged car. Fortunately, the driver, a young woman, was still alive. He im m ediately ■ an ambulance.

NG

TO ÁN

-L

Í-

• I know w hat may cheer you up. Let’s see a good comedy. I t’ll certainly you in a good mood. • L ittle children w ith their unpredictable behaviour alw ays______my patience to th e test. • “George, don’t you th in k th a t I ’v e ______on some weight recently?” “Honey, I love you anyway.”

5 7 ..............................

ƯỠ

M iranda was flabbergasted when she saw her signature on the dotted ______ . She can’t have been th a t stupid to sign the document. 2 T he unemployed were standing- in a lo n g _______for th eir tu rn to take free soup from the charity. • H urry up, M r Lazy. The President is on ______ the and wants to talk to you.

BỒ

ID191

i

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

5 8....... ...................... • Scientists were astounded when the volcano, which had been dorm ant for the last 200 hundred years, becam e______again endangering th e lives of the inhabitants of th e island. • The captain died o n _____ service in th e Vietnam War somewhere in the dense jungles of the south. • Despite her advanced age, she was v ery _____ , still on th e go pottering round in the garden and going'jogging every other day.

HƯ NG

ĐẠ O

TP

5 9.............................. • Have you got a T V _____ ? I w ant to know w hat’s on telly tonight. • The to u rist_____ was a 56 year-old lecherous m an m aking eyes a t elderly German female tourists. • When you press the E nter button, instructions on the screen w in _____ you through th e installation process.

TR

ẦN

6 0.................. ...... • I can’t understand your optimism. Prices are rising, jobs are scarce, our welfare system going to th e ; and you say life is good. • I’m not going anyw here in such weather. It’s raining cats and _____ . • We should let sleeping_____ lie and avoid bringing up th e issue.

61......... ....

P2

+3

10

00

B

• After a thorough examination the inspector decided t o ______down the building as it posed a th rea t to the dwellers’ safety. • Be a man, L u k e,______yourself together and stop crying. The girls are looking at you. • Sally hated sitting a t the first table in the classroom. T he boys behind made it a point t o ______her long plaits and it h u rt a lot.

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

62 ......... .... • T he paparazzi denied th at he had ' the privacy of th e rock star. He claimed he didn’t feel guilty whatsoever. • When Poland was _____ by German troops, m ost of th e European nations ju st looked on. • H undreds of thrilled fa n s_____ the pitch soon after th e final w histle was blown.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

63.......................... . • Smuggling drugs in some countries m a y ______ a maximum penalty of death. „ • T he law firm thought th at M r Bykowski could______ ou t his th reats and sue the m ultinational corporation for damages. • They are expanding their fleet by adding new planes th a t c a n _____ _ up to 200 passengers. 192

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

64. ........................................ There was credible intelligence information th a t the chem ical ______ m ight be targeted by environmental groups. • Their efforts t o _______a bomb 0X1 a transatlantic flight were thwarted by th e SWAT team. • In an attem p t to boost th e town’s image as th e greenest town in the region they intend t o ______________________ 2,000 seedlings in the centre.

.Q UY

NH ƠN6 5 ..................... ...........

Now, w ithout anybody to tu rn to, he had t o _____ th e biggest challenge in his life. • You’re in love w ith her. Don’t deny it. It’s w ritten all over y o u r _____ . 3 T he acne on his ■ ■ d id n 't w ant to disappear no m atter how often she w ent to th e solarium.

ĐẠ O

TPHƯ NG

............... ...

TR

ẦN

66 • Holmes was sittin g in his favourite chair w ith his pipe in his mouth ____ _ in thought. • She looks and talks tough, b u t _____ down she’s á very sensitive person th a t can be easily offended. • Everybody, take a ___ breath. The roller coaster ride is about to begin.

00

B

6 7 .,,..................................

... .....;...... .

His ideology was shaped by a bunch of clerics giving speeches in a local . ÓĨ worship. • Don’t _____ too much emphasis on gramm ar. Vocabulary is more important,_________________________________________ V • A fter th è last (Orders were taken and the pub closed for the night, he took h ẽr to his to finish their fabulous n ight -with a glass of champagne.

6 9 . ......

........ ....

The nfew system ensiling fair treatm ent of all the people will come into next year un der th e auspices of th e United Nations. • H eadquarters are planning to carry out a m ajor ■ to tak e th e insu rgents off th e streets. • H e underw ent a major bypass _____ when his heart started to send worrying signals.

BỒ

ID

ƯỠ

NGTO ÁN

-L

Í-ACẤ

68

P2

+3

10

• You really w ant m e to cheat my clients? Come on! We’v e ______a reputation for being fair an d trustw orthy. • Josh is said tó have _____ a small fortune selling second-hand goods and fake jewellery. • I was n o t going to giet rid o f my car. Though old, it s tiil _____ its keep.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

7 0 ..............................

7 1.......

.Q UY

NH ƠN

• Despite unforeseen difficulties, he made it a _____ of seeing her when his ship called a t New York. • The infam ous interrogator used t o _____ his gun a t prisoners to m ake them talk. • I th in k you've missed t h e ____. I didn’t say I w ant the car. I said I like it.

■ ...............

HƯ NG

ĐẠ O

TP

• The ju ry didn’t _____ a unanim ous decision due to a lack o f sufficient evidence. • It has been reported th a t ã 10-year-old child was seriously mauled when she tried t o ______out her hand to touch the lion. • Keep all the detergents out o f_____ of children. They m ight drink them by mistake.

7 2 ........................ -.....

After a fran tic fight for his life, the m usician_____L away in the morning. The music scene is in mourning. • The new operating system was such a success th a t a few glitches in the softw are______largely unnoticed. • Archeologists have put forward the theory th at a broad street m ust have through the tow n centre.

10

00

B

TR

ẦN+3

7 3 ......................... ........................

The press described th e event as a peaceful_____ . No damage was reported and th e people behaved properly. • During the m ating season males often stage a ______of strength by showing th eir big fangs. • Because some custom ers wanted to see the appliance in action, he gave a quick______to show how it worked in the kitchen.A

CẤ

P2Í-

7 4..............................

TO ÁN

-L

• With poor follow-up service, the firm doesn’t a chance of keeping their custom ers happy. • On his hind legs the anim al m ay _____ one m etre high. • “W hat does th is abbreviation_____ for?” “Unidentified Flying Object.”

NG

75................................

BỒ

ID

ƯỠ

• Go down the street, tu rn left and the swimming pool is on your right. You can't . it. • You’d better h urry up if you don’t w ant t o _________th e post. • Many teenagers raised in a strict environm ent feel th e y ______out on having fun. They should remember, however, th a t this kind of upbringing protects them from m any problems.

194

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

76 . ...... ..............................................................................................................................

77 . ..............................

.Q UY

NH ƠN

• I’m afraid th e re is no direct railway link between the tow ns and you have to ____ _ train s in Bristol. . • And now, another item on th e auction, a 17th century clock that, let's hope, w ill_____ hands in a moment. • ‘The car isn’t working, Daddy.’ I think you have t o _____ the battery.’

'

HƯ NG

ĐẠ O

TP

• The disease was quickly diagnosed and he was immediately sent to hospital to be ______ for pneumonia: • “All the hostages are being w e ll______ and are feeling OK,” said a m asked m an on video. • She took h er children to th e cinema and later ■ them to some sweets in th e local restaurant. They enjoyed the evening immensely.

7 8 ..............................

10

00

B

TR

ẦN

• This standard feature of your word processor enables you t o ______the pages of y our documents. • T here is a good ____ of reasons to stop smoking, but obviously i t ’s you who have to m ake th e decision. * • Jerry was searching th e N et for a b ack _____ of the magazine th a t would complete his extensive collection.

7 9 ............. ................

A

CẤ

P2

+3

• I t _____to be seen w hether they will bring oil prices down, but I doubt it. • I adm it S usan’s m ade a few mistakes dealing w ith our custom ers, but she your superior. I tru st her completely. • T he explorers were delighted when they’d stum bled across th e ______of this forgotten ancient city closely guarded by th e rainforest.

NG

TO ÁN

-L

Í-8 0............. • She was an exceptionally talented a n d _____ child. Adults marveled at her ability to comprehend even the m ost complicated issues. • Once he got recognition in his native country, Mike began thinking about som ething m ore ambitious and decided to head for t h e _____lights of Hollywood. • W ith the sales soaring, our company has a ________ future. H ere’s to our manager!

81.............

BỒ

ID

ƯỠ

• T heir su d d en ______to fame took all th e critics by surprise. They hadn’t expected th e band to dom inate the charts. • T he death toll is going t o ______as m ore bodies are being recovered. • O ne inconsiderate rem ark at th e embassy gav e_______ to rum ours about the president’s poor health. 195

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

• He had to fly economy_____ because the firm had been hard hit by the recession. • I’m afraid you’re not in the sa m e_______ as your opponent in the semi finals. He’s going to m ake mincemeat of you. • J a n e t has never been ashamed of her w orking_______background and she always mentions it in interviews.

83................................

HƯ NG

ĐẠ O

TP

• Luckily Mike had h is _____ so we could contact the emergency services after his girlfriend had broken a leg in the remote parts of th e m ountains. • D uring the job interview he unashamedly called him self an upwardly m an with high ambitions. • T he people kept in touch with culture through a '_________library th a t appeared in th e village twice a year.

84. ..................

00

B

TR

ẦN

• T he firm has installed a bunch of highly _______motion detectors to make it impossible for intruders to penetrate its premises. • A lot of young people are extremely ■ about their looks. A word of criticism may ruin th eir self-esteem. • Unlike other politicians, she tends to be ■ to her voters’ needs. I t’s not surprising she’s leading all the polls at the moment.

8 5...... .......................

A

CẤ

P2

+3

10

• T he grass on th e g o lf_____ was perfectly groomed and beckoned those willing to have a game th at morning. • T he GP prescribed a _____ of injections th a t was to stop the spread of the infection. • After an aggressive advertising campaign, the university saw a steady flow of candidates enrolling on th e _____ .8 6....... .................

TO ÁN

-L

Í-

• Big companies are always on the lookout fo r______labour that will guarantee low production costs. • I t ’s not the real thing. The watch on his wrist is only a ______imitation of a Swiss watch that costs a fortune. • Life i s ______, I tell you. If you read about people getting killed for a fiver, you wonder w hat kind of world we are living in.

87................................

BỒ

ID

ƯỠ

NG

• I can’t lend you any cash at th e moment. F m ______for money myself. • Once the lights went out in th e cinema, Luke wanted to embrace and kiss her, but she ______him away and gave him a slap in the face. • Recently you’v e ______yourself too hard at work. Take a few days off and you’ll feel much better.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

88. .................... • T he river goes down the hill, th e n _____ gently and flows into th e sea. • They to o k ______drilling the hole in the ground. When George got tired, Scott took over. • Even if s h e _____ you down, you don’t have to panic. You’ll find another girl. There are plenty more fish in the sea.

ĐẠ O

TP

.Q UY

8 9............................. • The unemployment rate has hit a new record level and Inflation i s _____ a t about 30 percent which bodes ill for the country. • Clare shouldn’t teach small children. Sbe k ee p s_____ out of patience when they don’t understand her instructions. • T he house has everything you need: central h e a ting ,_____ w ater and even air-conditioning. What else would you like?

TR

ẦN

HƯ NG

9 0 .............. ................. ' • I can understand why the customs officer decided t o _____ out only the two of as from the group. In our ragged clothes we looked suspicious. • T he a rtist's n ew ______was well received among the critics, b ut surprisingly, the fans voted it the worst he had ever recorded• Despite his m other’s constant nagging, Russell loved being a bachelor and rem ained_____ un til he was 45.

CẤ

P2

+3

10

00

B

9 1 . .................. .............. • * When th e new coach took over; he realized there was s till____ _ for improvement. Firstly, they needed to beef úp th e defence. • This desk in our study takes up too m uch_______I th ink we should give it away. • W ith the tim etable set and all the students ready to sta rt th e academic year, th ere was little for manoeuvre when two teachers were injured in a car crash.

TO ÁN

-L

Í-A

9 2................. ............... " • There is free ._____ to all th e museums on our to ur which might be good news for budget conscious visitors. • His resignation was instantly interpreted as a n _____ o f failure. Despite frantic efforts to revive th e company, it rèeừrñed losses for the third tim e in a row. • Because Liam was completely drunk he was refused______to th e disco and had to go home.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

9 3 ............. ................ • Though th e educational system puts a lot of pupils under enormous ____ _ , hardly anything is being done to improve it. • I ’d like t o ______ th e importance of regular m ental exercise th a t will m ake you feel challenged. ' • The p rim a ry ______should be placed on th e first syllable, not th e second.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

. 197

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

9 4 .................. .......... .....

.Q UY

NH ƠN

• It was widely believed in the Middle Ages th at some people could tu rn into werewolves when th e moon was _ _ _ _ _ . • To feed her th ree babies, she was forced to work ____ tim e in a Chinese takeaway. • T he cost of th e stay includes ■ board and unlimited use of o u r sports facilities. So feel free to pam per yourself.

TP

9 5..............................

HƯ NG

ĐẠ O

• Young talented football players ca n ______enormously if they are given the chance to learn from the best. • It’s not a picnic to live on unem ploym ent_____ in Poland. Each day is a struggle. • With t h e ____ of hindsight, it was obvious th a t the security m easures hadn’t been adequate enough to stop th e attack.

ẦN

9 6 . ......... ............ ............................

10

00

B

TR

• Life in the town ’ seemed too hectic for him. On th e other hand* living on th e outskirts was a bit inconvenient. • In an effort to cut costs the telephone operator established its c a ll_____ in a foreign country. • Don’t say that, Jenny. I do adore you. You’re t h e _____ of my universe.

+3

9 7 ..............................A

CẤ

P2

• Let’s ask a local where we are because I find it difficult t o ____ _ th a t old m ap o f yours. . • A nn’s going to b u m th e midnight oil tonight. She needs t o _____ up on biology before h er exam tomorrow. • You've got to tell me w hat you’re thinking. I can’t ____ your mind, can I?

9 8 .....................1..........

NG

TO ÁN

-L

Í-

• I don’t tru st politicians as a _____ rule. One can’t be too careful, can they? • At th e end of th e ừ investigation the committee.came up w ith a ______ overview of th e banking sector and recommended some changes. 3 The president dissolved the parliament and called fo r______elections to be held as soon as possible.

9 9........... ..................

BỒ

ID

ƯỠ

• The government has come u n d e r_____ from the press for not doing enough to provide people with affordable housing! • I told you she would tak e to him. In fact, they got on like a house on

• E xhausted and soaked, th e scouts made a _____ upon reaching th e camp. 198

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NG

ID BỒ

P2

+3

A

.Q UY

HƯ NG

ĐẠ O

69. OPERATION 70. POINT 71. REACH 72. PASSED 73. DEMONSTRATION 74. STAND 75. MISS 76. CHANGE 77. TREATED 78. NUMBER 79. REMAINS 80. BRIGHT 81. RISE 82. CLASS 83. MOBILE 84. SENSITIVE 85. COURSE 86. CHEAP 87. PUSHED 88. TURNS 89. RUNNING 90. SINGLE 91. ROOM 92. ADMISSION 93. STRESS 94. FULL 95. BENEFIT 96. CENTRE 97. READ 98. GENERAL 99. FIRE 100. GOT

ẦN TR B 00

10

GAME FAIL TASTE SHADE LIFE OWE BUILD BOOK PARTY SYSTEM POCKET DESERT SERVICE CALM POOR SENSE BROKE SAVED EARS CATCH CALLED PUT LINE ACTIVE GUIDE DOGS PULL INVADED CARRY PLANT FACE DEEP EARNED PLACE

CẤ

35. 36.. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 4ỐÍ 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63 64. 65. 66. 67. 68.

HÓ Í-L

TO ÁN

MEET LAY SPREAD HARD TEST SHORT PROMOTED BITE POSITIVE BLEW SUIT SUPPORT DỈSH FALSE NOTICE ANSWER MOUTH DEAD STATE EYES EARLY MARK BURN EMPTY PRIVATE CROSS BURST INSIDE ACT SIGN KEEN SCHOOL INTEREST MODEL

ƯỠ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14. 15 16. 17 18 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

TP

KEY TO 100 TRIOS OF GAPPED SENTENCES

NH ƠN

100............... • T he crim in al______away with a num ber of offences in exchange for cooperation w ith the police. • My car • stolen when I was holidaying in Poland. Luckily, it.was found two days later. •. It was only when L in d a______to know them b ette r th a t she managed to give up her deeply-rooted prejudices.

199

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

T A B L E OF C O N T E N T S

Lexical Cloze Tests............... ............................... ................... 100

TP

2.

.Q UY

1. Multiple Choice Tests.................................................................. 5

ĐẠ O

3. Open Cloze Tests......................................................................139 4. Word Form ation........................................................................163 100 Trios of Gapped Sentences............................................182

6.

Key word transform ation....................................................... 200

7.

Error Correction....................................................................... 262

8.

Prepositions.............................................................................. 284

9.

Phrasal Verbs.............. ............................................................. 295

TR

ẦN

HƯ NG

5.

00

B

10. Verb Tenses (Active and passive)........................................ 325

10

11. Reading Comprehension................. ......................................336

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-A

CẤ

P2

+3

12. A ppendices................. ............................................................. 385

399

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NHÀ XUẤT BẢN ðẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chưốỉ - Haỉ Bà Trưng —Hà Nội ð iện thoại: (04) 9724852; (04) 9724770. Fax: (04) 9714899

NH ƠN

*

Chịu trách nhiệm xuất bản:

.Q UY

*

TP

*

PHỪNG QUỐC BẢO

Tổng biên tập:

PHẠM THỊ TRÂM

Biên tập:

VÂN NGỌC

Trình bày bìa:

v õ THỊ THỪA

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

Giám ñốc:

P2

+3

ðối tác liên kết xuất bản:

-L

Í-A

CẤ

NHÀ SÁCH HỖNG ÂN

TO ÁN

______________________________________________SÁCH LIÊN KẾT

NG

TÀI LIỆU ÔN THI ðẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH Mã số: 2L - 75ðH2009

BỒ

ID

ƯỠ

. ỉn 2.000 cuốn,'khổ 16

X

24cm tại Công ty TNHH in Bao bi Phong Tân - Tp. HCM.

Số xuất bản: 299 - 2009/CXB/04 - 45/ðHQGHN, ngày 10/04/2009. Quyết ñịnh xuất bản số: 75LK-XH/XB. In xong và nộp lưu chiểu qụỷ II năm 2009.

Giới thiệu trích đoạn bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

Xem thêm...

Bình luận

Bản quyền © 2017 SLIDEVN.COM Inc.